Frågedatum: 2022-07-29
RELIS database 2022; id.nr. 1021, LUPP
E-post: [email protected]
Tlf: 031-342 85 65
www.svelic.se
LUPP
E-post: [email protected]
Tlf: 031-342 85 65
www.svelic.se
Utredningen som riktar sig till hälso- och sjukvårdspersonal, har utformats utefter tillgänglig litteratur och resurser vid tidpunkten för utredning. Innehållet i utredningen uppdateras inte. Hälso- och sjukvårdspersonal är ansvarig för hur de använder informationen vid rådgivning eller behandling av patienter.
Frågedatum: 2022-07-29 RELIS database 2022; id.nr. 1021, LUPP


Dabigatran, omeprazol och grav övervikt

Fråga: Kan dabigatran användas vid grav övervikt och samtidig behandling med omeprazol?

Svar: Utredning
Enligt interaktionsdatabasen Janusmed kan det finnas risk för måttligt minskad dabigatranexponering (cirka 30 procent) vid samtidig behandling med omeprazol, men normalt behövs ingen dosjustering av dabigatran på grund av det (1). Även i Stockley’s Drug Interactions nämner att eventuellt minskad exponering för dabigatran vid användning av protonpumpshämmare förmodligen inte är kliniskt relevant i de flesta fall och att dosändring oftast inte är nödvändig (2). Interaktionerna mellan dabigatran och omeprazol tas inte alls upp i informationssajten Micromedex (3).
Våra kollegor från Norra sjukvårdsregionen har utrett en fråga om interaktion mellan dabigatran och omeprazol i juni 2020 och svaret återfinns här: https://svelic.se/utredning/?id=13-1301.

I produktresumé för dabigatran står det att det finns mycket begränsad klinisk erfarenhet av behandlingar av patienter med kroppsvikt över 110 kg. Dalvärden för dabigatrankoncentrationer var omkring 20 % lägre hos vuxna patienter med en kroppsvikt över 100 kg jämfört med patienter som vägde mellan 50 och 100 kg. Tillgängliga kliniska och kinetiska data tyder enligt tillverkaren inte på att någon dosjustering är nödvändig men noggrann övervakning rekommenderas (4). I det aktuella fallet överskrider patientens vikt dock ovan satt gräns på 100 kg med nästan det dubbla, vilket innebär att reduktionen av dabigatrankoncentrationerna runt målstrukturen (trombin) kan vara mer uttalad än de nämnda (genomsnittliga) 20 procent.

Ökad klinisk monitorering och provtagning för plasmakoncentration av dabigatran (vilket vanligen mäts genom kvantifiering av trombinhämmande aktivitet i plasma) eller koagulationsprover kan därför övervägas hos patienter med morbid övervikt, i synnerhet om de behandlas med protonpumphämmare eller annat potentiellt interagerande läkemedel.

Det internationella sällskapet för trombos och hemostas (ISTH, 2021) avråder från att använda dabigatran, edoxaban och betrixaban för behandling eller förebyggande av venös tromboembolisk sjukdom (VTE) hos patienter med kroppsvikt över 120 kg eller BMI över 40 kg/m², givet ringa övertygande data för dabigatran och avsaknad av kliniska eller PK/PD-data för edoxaban och betrixaban (5). För behandling av VTE hos dessa patienter föreslås standarddoser av rivaroxaban eller apixaban som lämpliga alternativ av antikoagulantia. Färre stödjande data finns för apixaban än rivaroxaban. Vitamin-K-antagonister, viktbaserad lågmolekylärt heparin (enligt tillverkarens rekommendationer) och fondaparinux är också bland föreslagna alternativ (5).

Farmakokinetiska interaktioner mellan omeprazol och apixaban eller omeprazol och rivaroxaban hittas inte i Janusmed, Stockley’s Drug Interactions, Micromedex eller FASS (1, 2, 3, 6, 7).

Referenser:
  1. Interaktioner | Janusmed [Internet]. [citerad 28 juli 2022]. Tillgänglig vid: https://janusmed.se/interaktioner?nslIds=ID1LD4VF0MVMV5ECSR&nslIds=IDE4POFEUAXC7VERT1
  2. Preston, CL, redaktör. Stockley’s Drug Interactions [Internet]. London: Pharmaceutical Press; [citerad 21 januari 2020]. Tillgänglig vid: http://www.medicinescomplete.com/
  3. MICROMEDEX® Healthcare Series [Internet]. Omeprazol. Greenwood Village, Colorado, USA: IBM Watson Health; Uppdateras periodiskt [citerad 22 juli 2022]. Tillgänglig vid: http://www.micromedexsolutions.com/
  4. Pradaxa (dabigatranetexilat). SPC, Läkemedelsverket [Internet]. januari 2022 [citerad 28 juli 2022]; Tillgänglig vid: http://www.fass.se
  5. Martin KA, Beyer-Westendorf J, Davidson BL, Huisman MV, Sandset PM, Moll S. Use of direct oral anticoagulants in patients with obesity for treatment and prevention of venous thromboembolism: Updated communication from the ISTH SSC Subcommittee on Control of Anticoagulation. Journal of Thrombosis and Haemostasis. 2021;19(8):1874–82.
  6. Eliquis (apixaban). SPC, Läkemedelsverket [Internet]. 16 februari 2022 [citerad 28 juli 2022]; Tillgänglig vid: http://www.fass.se
  7. Xarelto (rivaroxaban). SPC, Läkemedelsverket [Internet]. juni 2022 [citerad 28 juli 2022]; Tillgänglig vid: http://www.fass.se