Frågedatum: 2022-08-05
RELIS database 2022; id.nr. 1022, LUPP
E-post: [email protected]
Tlf: 031-342 85 65
www.svelic.se
LUPP
E-post: [email protected]
Tlf: 031-342 85 65
www.svelic.se
Utredningen som riktar sig till hälso- och sjukvårdspersonal, har utformats utefter tillgänglig litteratur och resurser vid tidpunkten för utredning. Innehållet i utredningen uppdateras inte. Hälso- och sjukvårdspersonal är ansvarig för hur de använder informationen vid rådgivning eller behandling av patienter.
Frågedatum: 2022-08-05 RELIS database 2022; id.nr. 1022, LUPP


Vilka risker föreligger om patienten får sin månadsdos av lanreotid en vecka efter förgående dos?

Fråga: Gäller patient med normal lever och njurfunktion som står på lanreotid 120 mg / månad men som av misstag nu fått senaste dosen för nära inpå föregående dos.

Svar:
Sammanfattning
Sammanfattningsvis uppvisar lanreotid ett mycket brett terapeutiskt koncentrationsintervall med flerfaldig skillnad i koncentration mellan individer och där högre än rekommenderade doser inte förefaller ha genererat allvarliga biverkningar.

Utredning
Lanreotid är en syntetisk analog till naturligt somatostatin och uppvisar, i likhet med oktreotid, hög affinitet till somatostatinreceptorerna SSTR 2 och 5. Liksom somatostatin hämmar lanreotid och oktreotid flertal endo-, exo- och parakrina funktioner med en allmän antisekretorisk verkan. Rekommenderad dosering för lanreotid är 60–120 mg var 28:e dag (1).

Enligt produktresumén uppvisar lanreotid ett brett terapeutiskt intervall, och ingen dosreduktion rekommenderas exempelvis för patienter med nedsatt njur- eller leverfunktion trots en genomsnittlig dubblering av medelkoncentrationen vid svår njursvikt. Populationsfarmakokinetiska data visar att koncentrationer mellan individer många gånger varierar mer än 20-faldigt (2).

Behandling med lanreotid vid akromegali har studerats i högre än godkänd dos eller frekvens (120 mg/21 dag eller 180 mg/28 dag) utan att allvarliga biverkningar påvisats (3). Publikationer indikerar att även dosen 240 mg/28 ibland använts kliniskt vid akromegali (4). Den evidensbaserade informationstjänsten Micromedex anger att rapporterade fall av överdosering med lanreotid inte gett upphov till biverkningar (5).

Vid överdosering med långverkande oktreotid 3–6 gånger rekommenderad maximal dos var, enligt produktresumén, värmevallningar den enda rapporterade biverkningen (6). Vid överdosering med oktreotid anges annars illamående, diarré, förstoppning, steatoré och magbesvär som de vanligaste biverkningarna (5). Vid allvarlig toxicitet rekommenderas i litteraturen symtomatisk och stödjande behandling, antidot saknas (5).

Referenser:
  1. Somatuline, Autogel (lanreotid). SPC Läkemedelsverket [Internet]. 2021 Nov 2 [cited 2022 Aug 2]; Available from: http://www.fass.se
  2. Buil-Bruna N, Garrido MJ, Dehez M, Manon A, Nguyen TXQ, Gomez-Panzani EL, et al. Population Pharmacokinetic Analysis of Lanreotide Autogel®/Depot in the Treatment of Neuroendocrine Tumors: Pooled Analysis of Four Clinical Trials. Clin Pharmacokinet. 2016 Apr 1;55(4):461–73.
  3. Giustina A, Mazziotti G, Cannavò S, Castello R, Arnaldi G, Bugari G, et al. High-Dose and High-Frequency Lanreotide Autogel in Acromegaly: A Randomized, Multicenter Study. J Clin Endocrinol Metab. 2017 Jul 1;102(7):2454–64.
  4. Woltering E, Stevens MA, Boudreaux JP, Wang YZ, Ryan P, Uhlhorn AP, et al. Effect of sex, weight, and body mass index on plasma lanreotide levels. J Clin Oncol. 2015 May 20;33(15_suppl):e15189–e15189.
  5. MICROMEDEX® Healthcare Series [Internet]. Omeprazol. Greenwood Village, Colorado, USA: IBM Watson Health; Uppdateras periodiskt [cited 2022 Aug 2]. Available from: http://www.micromedexsolutions.com/
  6. Sandostatin, LAR (oktreotid). SPC Läkemedelsverket [Internet]. Ytterligare information om detta läkemedel finns på Läkemedelsverkets webbplats http://www.lakemedelsverket.se [cited 2022 Aug 3]; Available from: http://www.fass.se