Frågedatum: 2023-01-20
RELIS database 2023; id.nr. 1124, LUPP
E-post: [email protected]
Tlf: 031-342 85 65
www.svelic.se
LUPP
E-post: [email protected]
Tlf: 031-342 85 65
www.svelic.se
Utredningen som riktar sig till hälso- och sjukvårdspersonal, har utformats utefter tillgänglig litteratur och resurser vid tidpunkten för utredning. Innehållet i utredningen uppdateras inte. Hälso- och sjukvårdspersonal är ansvarig för hur de använder informationen vid rådgivning eller behandling av patienter.
Frågedatum: 2023-01-20 RELIS database 2023; id.nr. 1124, LUPP


Kan Tetralysal ges till en 11-årig?

Fråga: 11-årig pojke med pustler och ömmande lesioner på skalpen. Oklar diagnos. Fått Dalacin med god effekt men har lite inflammatorisk aktivitet kvar. Går det bra att starta behandling med tetracyklin med tanke på åldern? Vilken dos skulle i så fall vara aktuell?

Svar:
Sammanfattning
Produktresumén och fyra för oss olika kunskapskällor anger att tetracykliner kan ges till barn över åtta år medan en kunskapskälla anger att preparatet bör ges först från tolv års ålder. Huruvida en behandling startas är alltid ett beslut som får tas av behandlande läkare i samråd med patienten. Då det i frågan inte framkommer hur lång behandlingstiden är går det inte att göra en riskbedömning för den enskilda patienten. Vid behandling bör man ta i beaktning att risk för tandmissbildningar verkar vara kopplat till dels dosering och dels till behandlingslängden.

Utredning
I produktresumén för Tetralysal anges att barn under åtta år endast bör behandlas på sträng indikation på grund av inlagring i växande skelett samt risk för emaljhypoplasi. Vidare står det att dental dyskromi och/eller emaljhypoplasi kan förekomma om läkemedlet ges till barn under åtta år (1).

Vid användning av tetracyklin och tetracyklinderivat under 1950- och 60-talet noterades att upprepad administration av tetracykliner till barn gav upphov till inlagring i skelett, dentin och emalj. Då skelettet regenereras är inlagringen av tetracyklin övergående och troligen av liten signifikans medan inlagringen i tänder kan bli permanent. Förutom permanenta missfärgningar har även fall av emaljhypoplasier noterats vid tetracyklinbehandling. Mot denna bakgrund rekommenderas användning av tetracykliner till barn först vid åtta års ålder eftersom dentin och emaljen då bildats på nästan samtliga tänder (ej inräknat visdomständer). Vissa rekommenderar istället användning först vid 12 års ålder när de flesta barn har ersatt sina mjölktänder med permanenta tänder (2).

Vi återfinner en kunskapskälla, British National Formulary for Children, som anger att behandling med tetracykliner är kontraindicerat hos barn yngre än tolv år (3). I tre andra kunskapskällor Lexicomp, Micromedex och Clinicalkey anges att tetracykliner kan ges till barn äldre än åtta år (4–6). På Lexicomp anges för Tetralysal att behandling ska undvikas hos barn yngre än tolv år (7) men vid kontroll av referens till rekommendationen så anger den artikeln faktiskt att tetracykliner inte ska användas hos barn under åtta år (8).

På UpToDate anges att tetracykliner har kopplats till bestående missfärgning av tänder, i vissa fall tillsammans med emaljhypoplasi, vid upprepad eller långvarig behandling hos barn yngre än åtta år. Vidare skriver man att risken för missfärgning verkar vara dosrelaterad (9).

I en retrospektiv koreansk studie från 2022 undersöktes risken för tandmissbildningar hos barn som behandlats med tetracykliner mellan 2002 och 2015. I studien inkluderades 14 800 barn mellan 0–17 år som exponerats för tetracyklin och 59 300 kontroller. Man fann ingen signifikant skillnad i incidens för tandmissbildningar hos de som exponerats för tetracyklin jämfört med kontrollgruppen. Behandlingstiden med tetracykliner varierade mellan patienter och åldersgrupper men för 98% av patienterna var exponering kortare än 28 dagar. Artikelförfattarna drar slutsatsen att deras resultat överensstämmer med tidigare studier som visat att risken för tandmissbildning och grad av missfärgning bland annat verkar bero på behandlingslängden. Utöver det var doxycyklin den mest förskriva tetracyklinen vilken man sedan tidigare vet har mindre benägenhet att binda till kalciumjoner och orsaka tandmissbildningar (10).

Dosering
Rekommenderad dosering för tetracykliner hos barn skiljer sig åt mellan olika kunskapskällor och beroende på behandlingsindikation. I produktresumén för Tetralysal anges ingen dosering för barn (1). Kunskapskällan Micromedex och Clinicalkey anger 25 till 50 mg/kg uppdelat i fyra lika stora doser vilket är FDAs godkända dos för samtliga indikationer (6) med maxdos 500 mg/dos eller 2 gram/dag (5).

För barn äldre än tolv år anger British National Formulary for Children att dosering vid infektioner så som klamydia och mykoplasma är 250 mg fyra gånger per dag som vid behov kan ökas till 500 mg fyra gånger per dag. För behandling av akne rekommenderas 500 mg två gånger dagligen och för icke-gonorroisk uretrit rekommenderas 400 mg fyra gånger dagligen.Referenser:
  1. Tetralysal (tetracyklin). SPC, Läkemedelsverket [Internet]. 19 november 2021 [citerad 20 december 2022]; Tillgänglig vid: http://www.fass.se
  2. Kan man sänka lägsta åldern för behandling med doxycyklin till barn [Internet]. LUPP, id. nr. 224. RELIS databas; 2016 [citerad 20 december 2022]. Tillgänglig vid: https://svelic.se/utredning/?id=11-224
  3. Paediatric Formulary Committee. BNF for Children (online) [Internet]. [citerad 20 december 2022]. Tillgänglig vid: http://www.medicinescomplete.com
  4. Lexicomp® Drug information - Tetracyline [Internet]. periodvis [citerad 20 december 2022]. Tillgänglig vid: https://www.uptodate.com
  5. ClinicalKey - Drug Monograph -Tetracylines [Internet]. [citerad 20 december 2022]. Tillgänglig vid: https://www.clinicalkey.com/
  6. MICROMEDEX® Healthcare Series - Tetracycline [Internet]. Greenwood Village, Colorado, USA: IBM Watson Health; Uppdateras periodiskt [citerad 20 december 2022]. Tillgänglig vid: http://www.micromedexsolutions.com/
  7. Lexicomp® Drug information - Tetralysal [Internet]. periodvis [citerad 20 december 2022]. Tillgänglig vid: https://www.uptodate.com
  8. Zaenglein AL, Pathy AL, Schlosser BJ, Alikhan A, Baldwin HE, Berson DS, m.fl. Guidelines of care for the management of acne vulgaris. Journal of the American Academy of Dermatology. 01 maj 2016;74(5):945-973.e33.
  9. May DB. Tetracyclines. I: Hall KK, redaktör. UpToDate [Internet]. UpToDate, Waltham, MA; 2022 [citerad 20 december 2022]. Tillgänglig vid: http://www.uptodate.com
  10. Kim SJ, Kim EH, Lee M, Baek JY, Lee JY, Shin JH, m.fl. Risk of Dental Discoloration and Enamel Dysplasia in Children Exposed to Tetracycline and Its Derivatives. Yonsei Med J. december 2022;63(12):1113–20.