Frågedatum: 2023-01-20
RELIS database 2023; id.nr. 1126, LUPP
E-post: [email protected]
Tlf: 031-342 85 65
www.svelic.se
LUPP
E-post: [email protected]
Tlf: 031-342 85 65
www.svelic.se
Utredningen som riktar sig till hälso- och sjukvårdspersonal, har utformats utefter tillgänglig litteratur och resurser vid tidpunkten för utredning. Innehållet i utredningen uppdateras inte. Hälso- och sjukvårdspersonal är ansvarig för hur de använder informationen vid rådgivning eller behandling av patienter.
Frågedatum: 2023-01-20 RELIS database 2023; id.nr. 1126, LUPP


Interagerar ivermektin med takrolimus?

Fråga: Njurtransplanterad patient som behandlas med takrolimus och mykofenolsyra. Insatt på behandling med ivermektin för skabb. Har tidigare legat stabilt i takrolimuskoncentration. Vid ny mätning av takrolimuskoncentrationen ett par veckor efter påbörjad behandling med ivermektin oförklarligt låg koncentration, mindre än 1,2. Pat har god följsamhet och frågeställaren finner ingen anledning att till den sänkta koncentrationen. Kan det orsakats av interaktion med ivermektin?

Svar:
Sammanfattning
Vi finner inga hållpunkter för att samtidig behandling med ivermektin och takrolimus skulle ge påverkan på serumkoncentrationen av takrolimus.

Utredning
I produktresumén för ivermektin anges att inga interaktionsstudier har utförts (1). I produktresumén för takrolimus anges inte ivermektin bland läkemedel med känd interaktion med takrolimus (2). Vid sökning i Janusmed/interaktioner och tre internationella interaktionsdatabaser uppkommer ingen varning för interaktion mellan ivermektin och takrolimus (3–6). Vid sökning på PubMed återfinner vi inga studier eller fallrapporter gällande interaktion mellan ivermektin och takrolimus.

Takrolimus metaboliseras via CYP3A4 i lever och i tarmvägg. I produktresumén anges att samtidig användning av läkemedel som kan hämma eller inducera CYP3A4 kan påverka metabolismen och blodkoncentrationen av takrolimus (2). Enligt produktresumén för ivermektin är CYP3A4 den viktigaste isoformen för levermetabolismen av preparatet. Prekliniska studier tyder dock på att orala terapeutiska doser av ivermektin inte orsakar någon signifikant hämning av CYP3A4 eller andra CYP-enzym (1).

Referenser:
  1. Scatol (ivermektin). SPC, Läkemedelsverket [Internet]. 27 juni 2022 [citerad 09 januari 2023]; Tillgänglig vid: http://www.fass.se
  2. Prograf (takrolimus (vattenfri)). SPC, Läkemedelsverket [Internet]. 14 november 2022 [citerad 09 januari 2023]; Tillgänglig vid: http://www.fass.se
  3. Janusmed interaktioner [Internet]. Region Stockholm: Janusinfo. [citerad 09 januari 2023]. Tillgänglig vid: https://janusmed.se
  4. Lexicomp® Drug Interactions [Internet]. Hudson, Ohio: Lexi-Comp, Inc; [citerad 09 januari 2023]. Tillgänglig vid: http://www.uptodate.com/drug-interactions/
  5. MICROMEDEX®Drug interactions [Internet]. Greenwood Village, Colorado, USA: IBM Watson Health; Uppdateras periodiskt [citerad 09 januari 2023]. Tillgänglig vid: http://www.micromedexsolutions.com/
  6. Stockley’s Drug Interactions [Internet]. [citerad 09 januari 2023]. Tillgänglig vid: http://www.medicinescomplete.com/