Frågedatum: 2023-03-14
RELIS database 2023; id.nr. 1138, LUPP
E-post: [email protected]
Tlf: 031-342 85 65
www.svelic.se
LUPP
E-post: [email protected]
Tlf: 031-342 85 65
www.svelic.se
Utredningen som riktar sig till hälso- och sjukvårdspersonal, har utformats utefter tillgänglig litteratur och resurser vid tidpunkten för utredning. Innehållet i utredningen uppdateras inte. Hälso- och sjukvårdspersonal är ansvarig för hur de använder informationen vid rådgivning eller behandling av patienter.
Frågedatum: 2023-03-14 RELIS database 2023; id.nr. 1138, LUPP


Rituximab och vaginit

Fråga: Kan rituximab ge vaginit?

Svar:
Sammanfattning
Inflammatorisk vaginit orsakad av rituximab finns, om än sparsamt beskriven, omnämnt i litteraturen.
Det behövs dock fler studier för att fastställa ett klart orsakssamband mellan långtidsbehandling med
rituximab och utveckling av vaginit. Vi kan således inte helt utesluta att rituximab kan ha utlöst eller
bidragit till utvecklingen av vaginit i det aktuella fallet.

Utredning
Vaginit är inte omnämnd som en potentiell biverkning av rituximab i dess produktresumé (1) eller i de
andra evidensbaserade informationstjänsterna Lexicomp och Micromedex (2, 3).
Vid litteratursökning identifierar vi en publikation från en retrospektiv analys från 2021 som
rapportera inflammatorisk vaginit hos 16 kvinnor (3,5 procent) av totalt 454 kvinnor som behandlats
med rituximab mot ANCA-associerad vaskulit (279 kvinnor, 61 procent), olika glomerulonefriter (53
patienter, 11,6 procent), lupus-nefrit (18 patienter, 4 procent) och andra diagnoser (104 patienter, 23
procent) (5). Dessa 16 kvinnor jämfördes sedan med matchade kontroller tagna från den totala
kohorten på 454 kvinnor. Patienterna som fick vaginit var i median 42 år (range 23 och 68 år) och tid
till diagnos från behandlingsstart med rituximab var i median 44 månader (range 11 till 119 månader) .
15 av 16 kvinnor hade som en del i induktionsbehandlingen erhållit cyklofosfamid och9 av 16
patienter tog eller hade tidigare tagit ett eller flera andra immunosuppressiva läkemedel innan
utvecklingen av vaginit. De flesta kvinnor rapporterade rikliga flytningar (100 procent) och smärta vid
sex (75 procent). Efter utsättning av rituximab och återgång av cirkulerande B-celler till >10
celler/milliliter hade patienter en fullständig (5 av 9 kvinnor) eller signifikant (4 av 9 kvinnor)
förbättring av symptomen. Hos de återstående 7 kvinnorna vars B-celler inte återgick till >10
celler/milliliter förbättrades symptomen mestadels hos 3 kvinnor eller endast delvis hos 3 kvinnor, och
bara en kvinna blev fullständigt återställd. Författarna till denna studie konkluderar att inflammatorisk
vaginit är en möjlig biverkan av rituximabbehandling orsakad av en långvarig B-cellsdepletion som
kan ske vid dess användning. De nämner dock att fler studier är nödvändiga för att kunna fastställa ett
kausalsamband (5).
Vi återfinner även en fallrapport från november 2022 som beskriver utveckling av inflammatorisk
vaginit hos en drygt 20 år gammal kvinna med multipel skleros som behandlats med rituximab i 30
månader och som inte tidigare haft andra immunosuppressiva läkemedel. Patienten behandlades med
metronidazol och vaginalt klindamycin utan någon effekt. Behandling med budesonidskum gav viss
effekt på vaginiten. På grund av svåra symptom avbröts behandlingen med rituximab och 5 månader
senare normaliserades antalet cirkulerande B-celler och en fullständig regress av symptomen skedde
(6). I denna fallrapport finns även en tabell som sammanställer alla publicerade fall av vaginit hos
patienter med rituximabbehandling: utöver de fall nämnda i ovanstående stycke, omnämns även en
publikation i abstraktform från 2017 med 8 ytterligare fall av vaginit hos patienter med ANCA-associerad vaskulit som behandlats med rituximab (6).
I världshälsoorganisationens, WHO:s, biverkningsdatabas VigiBase, som bygger på
spontanrapportering från olika rapportörkategorier, både profession och patienter, hittar vi 6
inrapporterade fall av vaginit (”vaginitis”) av totalt 122 511 inrapporterade biverkningar för patienter
som behandlats med rituximab (4). För rapporterna i VigiBase så föreligger det i många fall
polyfarmaci, och fallbeskrivningar liksom tidsförlopp finns inte att tillgå varför data bör tolkas med
försiktighet.

Referenser:
  1. Mabthera (rituximab). SPC, Läkemedelsverket [Internet]. 17 augusti 2022 [citerad 01 mars 2023]; Tillgänglig vid: http://www.fass.se
  2. Lexicomp® Online. Rituximab [Internet]. Lexi-Drugs Multinational. [Internet]. Waltham, MA, USA: UpToDate, Inc. [citerad 01 mars 2023]. Tillgänglig vid: https://online.lexi.com
  3. MICROMEDEX® Healthcare Series. RITUXIMAB [Internet]. Greenwood Village, Colorado, USA: IBM Watson Health; [citerad 01 mars 2023]. Tillgänglig vid: http://www.micromedexsolutions.com/
  4. WHO:s internationella biverkningsdatabas Vigibase [Internet]. Uppsala: Uppsala Monitoring Centre; [citerad 01 mars 2023]. Tillgänglig vid: https://www.who-umc.org/vigibase/vigilyze/
  5. Yockey L, Dowst S, Zonozi R, Huizenga N, Murphy P, Laliberte K, m.fl. Inflammatory vaginitis in women on long-term rituximab treatment for autoimmune disorders. BMC Women’s Health. 05 augusti 2021;21(1):285.
  6. Filikci Z, Jensen RM, Thorup Sellebjerg F. Inflammatory vaginitis associated with long-term rituximab treatment in a patient with multiple sclerosis. BMJ Case Rep. 22 november 2022;15(11):e250425.