Frågedatum: 2021-02-19
RELIS database 2021; id.nr. 774, LUPP
E-post: lupp.su@vgregion.se
Tlf: 031-342 85 65
www.svelic.se
LUPP
E-post: lupp.su@vgregion.se
Tlf: 031-342 85 65
www.svelic.se
Utredningen som riktar sig till hälso- och sjukvårdspersonal, har utformats utefter tillgänglig litteratur och resurser vid tidpunkten för utredning. Innehållet i utredningen uppdateras inte. Hälso- och sjukvårdspersonal är ansvarig för hur de använder informationen vid rådgivning eller behandling av patienter.
Frågedatum: 2021-02-19 RELIS database 2021; id.nr. 774, LUPP


Interaktion gemcitabin och antiepileptisk medicinering??

Fråga: Patient med epilepsi står på karbamazepin, fenobarbital och topiramat. Behöver nu cancerbehandling med gemcitabin.

Svar: Som du själv har konstaterat finns det väldigt lite information om gemcitabins eventuella interaktioner med andra läkemedel, och sökning i tillgängliga interaktionsdatabaser ger inga träffar på gemcitabin i kombination med patientens övriga läkemedel (1–3).

Gemcitabin är en antimetabolit som metaboliseras i flera olika vävnader och tas upp intracellulärt där ytterligare metabolism sker. Cytokrom P450-systemet (CYP-systemet) verkar inte vara involverat i metabolismen av gemcitabin (4).

Flera antiepileptika inklusive fenobarbital, karbamazepin och topiramat har smala terapeutiska intervall och metaboliseras av CYP-enzymer, de är därför benägna till farmakokinetiska interaktioner med andra läkemedel som påverkar deras metabolism eller eliminering. Både fenobarbital och karbamazepin inducerar också flera olika CYP-enzymer och kan alltså även öka nedbrytningen av andra läkemedel och varandra (och ge ökad effekt av andra läkemedel när antiepileptika sätts ut). Tegretol har en hämmande effekt på CYP2C19 (5–8).

Vid sökning i medicinsk litteratur återfinner vi inga rapporter om att gemcitabin påverkar några CYP-enzymer eller har några rapporterade interaktioner med antiepileptika. I en översiktsartikel om interaktionspotential mellan antiepileptika och anticancerläkemedel skriver författarna att inga interaktioner mellan antiepileptika och gemcitabin förväntas, med referens till preparatets produktresumé (5). Vid sökning på gemcitabin tillsammans med de specifika antiepileptiska läkemedlen ovan, hittar vi inga publicerade fall där de använts samtidigt.

Vid uppstart av ny behandling till en patient som står på antiepileptisk medicinering är det alltid klokt att som ni gör beakta interaktionsrisken, och överväga utökad monitorering, eventuellt med plasmakoncentrationsmätning av relevanta antiepileptika. Om detta planeras påminner vi om att ta plasmakoncentrationer även innan insättning av den nya behandlingen, för att ha ett baslinje-värde att utgå från senare.

Referenser:
  1. Lexicomp® Drug Interactions [Internet]. Hudson, Ohio: Lexi-Comp, Inc; [citerad 18 februari 2021]. Tillgänglig vid: http://www.uptodate.com/drug-interactions/
  2. Janusmed interaktioner [Internet]. [citerad 18 februari 2021]. Tillgänglig vid: https://janusmed.sll.se
  3. MICROMEDEX® Healthcare Series [Internet]. Greenwood Village, Colorado: Truven Health Analytics; Uppdateras periodiskt [citerad 18 februari 2021]. Tillgänglig vid: http://www.micromedexsolutions.com/
  4. Gemkabi (gemcitabin). SPC Läkemedelsverket [Internet]. 02 augusti 2019 [citerad 18 februari 2021]; Tillgänglig vid: http://www.fass.se
  5. Yap K, Chui W, Chan A. Drug interactions between chemotherapeutic regimens and antiepileptics. Clin Ther. augusti 2008;30(8):1385–407.
  6. Tegretol (karbamazepin). SPC Läkemedelsverket [Internet]. 20 november 2020 [citerad 19 februari 2021]; Tillgänglig vid: http://www.fass.se
  7. Fenemal Meda (fenobarbital). SPC Läkemedelsverket [Internet]. 21 april 2020 [citerad 19 februari 2021]; Tillgänglig vid: http://www.fass.se
  8. Topiramat Orion (topiramat). SPC Läkemedelsverket [Internet]. 01 mars 2019 [citerad 19 februari 2021]; Tillgänglig vid: http://www.fass.se