Frågedatum: 2021-04-23
RELIS database 2021; id.nr. 800, LUPP
E-post: lupp.su@vgregion.se
Tlf: 031-342 85 65
www.svelic.se
LUPP
E-post: lupp.su@vgregion.se
Tlf: 031-342 85 65
www.svelic.se
Utredningen som riktar sig till hälso- och sjukvårdspersonal, har utformats utefter tillgänglig litteratur och resurser vid tidpunkten för utredning. Innehållet i utredningen uppdateras inte. Hälso- och sjukvårdspersonal är ansvarig för hur de använder informationen vid rådgivning eller behandling av patienter.
Frågedatum: 2021-04-23 RELIS database 2021; id.nr. 800, LUPP


Hur ljuskänsligt är cefotaxim?

Fråga: Oöppnade ampuller förvaras i förslutna kartonger, men hur påverkas en beredd injektion om den inte förvaras mörkt fram till administrering? Var går gränsen där för när läkemedlet blir oanvändbart?

Svar:
Frågan besvarades av LUPP 2021-04-21

Sammanfattning
Färgen på färskt utspädd lösning bör alltid inspekteras innan dosering; den ska ha en svag gul färg. Nedbrytningen av cefotaximberedningar sker dock gradvis och är initialt osynlig. Exakt vilken degraderingsgrad som blir skadlig för patienten har inte studerats, vilket innebär att en skarp gräns för hur snabbt cefotaximprodukter blir oanvändbara inte kan anges. Exponering av uppdragna doser för värme och/eller ljus leder till att nedbrytningsprodukter kan detekteras redan inom ett fåtal timmar och ska således undvikas helt.

Utredning
Enligt produktresumén bör lösningar av cefotaxim alltid inspekteras innan användning; om färgen på lösningen är skarpt gul eller brunaktig ska lösningen inte användas. Färdiga lösningar har en svagt gul färg. Kemisk och fysikalisk stabilitet vid användning har visats under 12 timmar vid 25 ºC och under 24 timmar vid 2–8 ºC (1).

Cefotaxim är en mycket instabil molekyl som enkelt bryts ner till många olika komponenter. Det finns flera faktorer som påskyndar nedbrytningen av cefotaxim, bland annat vatten, syra, baser, värme, ljus och oxidanter. Faktorer som påskyndar nedbrytningen och färgen på lösningen är vatten, värme, UV-ljus och baser. Syror och oxidanter påskyndar nedbrytning men påverkar färgen i en mycket mindre utsträckning (2).

Vi fann en studie som undersökte cefotaxims stabilitet under olika förhållanden. I denna späddes cefotaxim till koncentrationen 0,1 g/mL och fick stå i nesslerrör i rumstemperatur, utan skydd mot ljus. När lösningen blev exponerad för 253-nm-UV-ljus under 6 timmar bildades åtta olika nedbrytningsprodukter, jämfört med fem nedbrytningsprodukter utan UV-exponering. Samtliga åtta nedbrytningsprodukter kunde detekteras redan efter 2 timmars UV-exponering, och deras koncentrationen ökade gradvis över tid. Under UV-ljus blev lösningen skarpt gul efter endast 7 timmar, jämfört med 12 timmar för oexponerad lösning. Toxiciteten av cefotaxim-nedbrytningsprodukterna har dock inte studerats (2).

Vi fann även en studie som undersökte stabiliteten av lösningar på 83,3 mg/mL och 125 mg/mL cefotaxim i 0,9-procentig natriumklorid och 5-procentig glukos (uppdragna i BD PlastipakTM-sprutor med 50 mL Luer-lock). Sprutorna fick stå i rumstemperatur (20 till 25?) utan skydd mot ljus. Stabiliteten mättes med högupplösande vätskekromatografi och UV-spektrometri efter 6 och 12 timmar. Baserat på sina resultat rekommenderar författarna att en färdigdragen spruta inte ska användas om den har stått i rumstemperatur och utan skydd mot ljus i mer än 6 timmar (3).

Referenser:
  1. Cefotaxim Villerton (cefotaxim). SPC Läkemedelsverket [Internet]. 25 juli 2017 [citerad 19 april 2021]; Tillgänglig vid: http://www.fass.se
  2. Sun H, Cui X, Liu B, Zhang J. Relationship between the color stability and impurity profile of cefotaxime sodium. J Chromatogr B Analyt Technol Biomed Life Sci. 15 september 2017;1063:235–44.
  3. D’Huart E, Vigneron J, Blaise F, Charmillon A, Demoré B. Physicochemical Stability of Cefotaxime Sodium in Polypropylene Syringes at High Concentrations for Intensive Care Units. Pharm Technol Hosp Pharm. 01 juni 2019;4(2):59–67.