Frågedatum: 2021-09-07
RELIS database 2021; id.nr. 828, LUPP
E-post: lupp.su@vgregion.se
Tlf: 031-342 85 65
www.svelic.se
LUPP
E-post: lupp.su@vgregion.se
Tlf: 031-342 85 65
www.svelic.se
Utredningen som riktar sig till hälso- och sjukvårdspersonal, har utformats utefter tillgänglig litteratur och resurser vid tidpunkten för utredning. Innehållet i utredningen uppdateras inte. Hälso- och sjukvårdspersonal är ansvarig för hur de använder informationen vid rådgivning eller behandling av patienter.
Frågedatum: 2021-09-07 RELIS database 2021; id.nr. 828, LUPP


Minnesförsämring av vedolizumab?

Fråga: Kan behandling med vedolizumab ge biverkningar från centrala nervsystemet i form av minnesförsämring eller personlighetsförändring?

Svar: Vedolizumab är en monoklonal antikropp som binder specifikt till a4ß7 integrinet och hämmar adhesion till MAdCAM 1 (mucosal addressin celladhesion molecule-1) som uttrycks på tarmendotelet. I läkemedlets SPC anges biverkningar från centrala och perifera nervsystemet i form av huvudvärk (mycket vanlig, = 1/10) och parestesi (vanlig, = 1/100, <1/10). Bland ovanliga, men allvarliga, biverkningar återfinns listeriameningit, cytomegaloviral kolit och sepsis. Varken minnesförsämring eller personlighetsförändring nämns i SPC. Vid injektion av 450 mg vedolizumab hos friska försökspersoner kunde läkemedlet inte detekteras i cerebrospinalvätskan och risken för passage över blod-hjärnbarriären bedöms vara låg (1).

Vid behandling med det liknande läkemedlet natalizumab har ett fåtal fall av den allvarliga biverkningen PML, progressiv demyeliniserande encefalopati, rapporterats. PML ger en central demyelinisering som resulterar i uppkomst av neurologiska symptom med snabbt förlopp. Genesen misstänks vara latent JC-virus som aktiveras. Natalizumabs verkningsmekanism skiljer sig dock från vedolizumab då natalizumab kan ge påverkan på både tarmendotel och centrala nervsystemet (2,3).

I en studie från 2013 undersöktes effekt och biverkningar av vedolizumab. Studiens första del, induktionsfasen, bestod av två olika kohorter där behandling gavs vid två tillfällen och utvärdering genomfördes efter sex veckor. Den första kohorten, bestående av 368 personer med Crohns sjukdom, ingick i en randomiserad kontrollerad dubbelblind studie. Deltagarna randomiserades till behandling med 300 mg vedolizumab eller placebo. Den andra kohorten deltog istället i en öppen studie där 747 personer med Crohns sjukdom erhöll vedolizumab. Av samtliga deltagare svarade 461 patienter bra på behandlingen och dessa fortsatte in i en underhållsfas där de randomiserades till vidare behandling med antingen vedolizumab eller placebo i totalt 52 veckor. Det monitorerades aktivt efter neurologiska symptom och PML under studiens gång. Biverkningar i form av infektioner var vanligare i gruppen som erhållit vedolizumab jämfört med placebo men inga fall av neurologisk påverkan, utöver huvudvärk rapporterades. Inga fall av PML rapporterades (4).

I en översiktsartikel från 2019 beskrivs säkerhets- och effektdata vid behandling med vedolizumab vid Crohns sjukdom och ulcerös kolit. Författarna konkluderar att de inte har identifierat några läkemedelsspecifika säkerhetssignaler för vedolizumab. Endast ett fall av PML vid behandling med vedolizumab finns rapporterat i litteraturen. Fallet rör dock en patient med HIV, där en expert-kommitté drog slutsatsen att det inte var vedolizumab som orsakade patientens tillstånd (5).

Vi fick inga träffar vid sökning på vedolizumab och minnesnedsättning, demnesutveckling eller personlighetsförändring.

Sammanfattning: Vi har inte hittat några studier eller fallrapporter rörande minnesförsämring eller personlighetsförändring vid behandling med vedolizumab. En ovanlig biverkning hos en del läkemedel som påverkar immunsystemet är PML, progressiv multifokal encefalopati, som ger neurologiska symptom med snabb progress. Vi har inte funnit några rapporterade fall av PML i litteraturen där behandling med vedolizumab bedömts vara orsaken.

Referenser:
  1. SPC Vedolizumab, Fass.se, hämtat 2021-01-07
  2. SPC Natalizumab, Fass.se, hämtat 2021-01-07
  3. Folkhälsomyndigheten, Folkhälsomyndigheten.se/PML, hämtat 2021-01-07
  4. Sandborn WJ, Feagan BG, Rutgeerts P, Hanauer S, Colombel JF, Sands BE, et al. Vedolizumab as induction and maintenance therapy for Crohn's disease. N Engl J Med. 2013 Aug 22;369(8):711–21
  5. Battat R, Ma C, Vipul J, Khanna R, Feagan BG. Benefit-Risk Assessment of Vedolizumab in the Treatment of Crohn's Disease and Ulcerative Colitis. Drug Saf. 2019 May 42(5):617–632