Frågedatum: 2021-09-09
RELIS database 2021; id.nr. 832, LUPP
E-post: lupp.su@vgregion.se
Tlf: 031-342 85 65
www.svelic.se
LUPP
E-post: lupp.su@vgregion.se
Tlf: 031-342 85 65
www.svelic.se
Utredningen som riktar sig till hälso- och sjukvårdspersonal, har utformats utefter tillgänglig litteratur och resurser vid tidpunkten för utredning. Innehållet i utredningen uppdateras inte. Hälso- och sjukvårdspersonal är ansvarig för hur de använder informationen vid rådgivning eller behandling av patienter.
Frågedatum: 2021-09-09 RELIS database 2021; id.nr. 832, LUPP


Spädning mepivakain

Fråga: Kan sveda vid injektion av mepivakain/adrenalin i cervix minska om läkemedlen späds med natriumbikarbonat?

Svar: I vår sökning i litteraturen har vi inte hittat något specifikt kring just mepivakain vid lokalanestesi i cervix, utan endast några enstaka studier som rör lidokain.

En Cochrane-rapport från 2016 har sammanställt studier om smärtlindrande behandlingar vid kolposkopi (1). Bland dessa studier återfanns bara en mindre studie från 2013, som jämförde smärta vid injektion av buffrad respektive icke-buffrad lidokain för bedövning av cervix. Femtiotvå kvinnor ingick i studien där 24 kvinnor erhöll icke-buffrat lidokain och 28 kvinnor erhöll buffrat lidokain. Det sågs en numerisk skillnad mellan grupperna där kvinnor som erhöll buffrat lidokain uppgav en något lägre grad av smärta. Skillnaden var dock inte statistisk signifikant och en större studiepopulation skulle krävas för att kunna finna eventuella signifikanta skillnader (2). Vi fann även två randomiserade, kontrollerade och blindade studier som undersökt buffrad respektive icke-buffrad lidokain vid bedövning i samband med kirurgisk abort, med motstridiga resultat. I en studie från 2020 erhöll 48 kvinnor paracervikalblockad med icke-buffrad lidokain och 50 kvinnor med buffrad lidokain i samband med abort. Ingen klinisk eller statistisk signifikant skillnad avseende smärta vid injektionen noterades mellan de två grupperna (3). I den andra studien, som är från 1995, och som vi i skrivande stund tyvärr inte har i sin helhet utan endast i form av abstract, beskrivs buffrat lidokain ha orsakat signifikant mindre smärta än de icke-buffrade lösningarna. Det redovisas dock inga siffror på resultaten i abstractet. Studien omfattade 200 kvinnor som randomiserades till antingen lokalbedövning med buffrat lidokain, icke-buffrat lidokain, eller med bupivakain. (4).

LUPP har tidigare utrett en liknande fråga som rörde spädning av mepivakain vid hudingrepp och vi bifogar denna utredning för kännedom (5).

Referenser:
  1. Gajjar K, Martin-Hirsch PPL, Bryant A, Owens GL. Pain relief for women with cervical intraepithelial neoplasia undergoing colposcopy treatment. Cochrane Database of Systematic Reviews 2016, Issue 7. Art. No: CD006120.
  2. Kizer NT, Zhao Q, Peipert JF, IoGe Y, Massad LS. A randomized trial of buffered versus nonbuffered lidocaine with epinephrine for cervical loopexcision. Journal of Lower Genital Tract Disease 2014;18(1):8–12.
  3. 3. Chin J, Kaneshiro B, Elia J, Raidoo S, Savala M, Soon R. Buffered lidocaine for paracervical blocks in first-trimester abortions: a randomized controlled trial. Contracept X. 2020. 18; 2:10044.
  4. Wiebe ER, Rawling M. Pain control in abortion. Int J Gynaecol Obstet. 1995;50(1):41–6.
  5. Relis, producentoberoendeläkemedelsinformation för sjukvården. Frågenummer 784, publicerad 2021-03-26. Hämtad 2021-07-01.