Frågedatum: 2021-09-09
RELIS database 2021; id.nr. 834, LUPP
E-post: lupp.su@vgregion.se
Tlf: 031-342 85 65
www.svelic.se
LUPP
E-post: lupp.su@vgregion.se
Tlf: 031-342 85 65
www.svelic.se
Utredningen som riktar sig till hälso- och sjukvårdspersonal, har utformats utefter tillgänglig litteratur och resurser vid tidpunkten för utredning. Innehållet i utredningen uppdateras inte. Hälso- och sjukvårdspersonal är ansvarig för hur de använder informationen vid rådgivning eller behandling av patienter.
Frågedatum: 2021-09-09 RELIS database 2021; id.nr. 834, LUPP


Antidepressiv behandling vid terminal njursvikt

Fråga: Är det möjligt att administrera escitalopram, sertralin, mirtazapin eller duloxetin vid terminal njursvikt?

Svar: Duloxetin ska undvikas vid svår njursvikt (1).

I produktresumén för mirtazapin går att läsa att vid en engångsdos på 15 mg av läkemedlet till patienter med kraftigt nedsatt njurfunktion (GFR= 10 ml/min) var clearance 50 procent lägre jämfört med friska individer och medelkoncentrationen i plasma var 115 procent högre (2).

I produktresumén för escitalopram återfinns information om att patienter med nedsatt njurfunktion, här definierat som GFR 10–50 ml/min, får en förlängd halveringstid av läkemedlet. Plasmakoncentration av metaboliterna har inte studerats man det kan inte uteslutas att dessa kan vara förhöjda. Det finns ingen information om behandling av patienter med lägre njurfunktion än GFR 10 ml/min (3).

Sertralin uppges inte behöva justeras efter njurfunktion (4). I läkemedlets produktresumé finns information om det inte har setts någon signifikant skillnad av AUC och Cmax mellan patienter med svårt nedsatt njurfunktion (10–29 ml/min) och kontrollgrupper vid upprepad dosering. Det finns ingen information om behandling av patienter med lägre njurfunktion än GFR 10 ml/min (5).

I en systematisk översiktsartikel från 2012 har man tittat på farmakokinetik, effekt och säkerhet vid antidepressiv behandling hos patienter med njursvikt i stadium 3–5. Författarna föreslår att sertralin 25 mg dagligen eventuellt kan vara en behandling för patienter i dialys. Man lyfter dock att ett läkemedel, så som sertralin, som metaboliseras ungefär lika väl vid nedsatt njurfunktion som vid normal njurfunktion, fortfarande kan medföra en ökad risk för specifika biverkningar. Noggrann uppföljning krävs och helst med koncentrationsbestämning av läkemedlet (6).

Sammanfattning: Av ovan föreslagna läkemedel är det eventuellt sertralin i låg dos som skulle kunna administreras till patient med terminal njursvikt.

Referenser:
  1. Micromedex: Duloxetine (micromedexsolutions.com) hämtat 2021-05-25
  2. SPC Mirtazapin, FASS (fass.se) hämtat 2021-05-25
  3. SPC Escitalopram, FASS fass.se) hämtat 2021-05-25
  4. Micromedex: Sertraline (micromedexsolutions.com) hämtat 2021-05-25
  5. SPC Sertralin, FASS (fass.se) hämtat 2021-05-25
  6. Nagler E, Webster, Vanholden R, Zoccali C. Antidepressants for depression in stage 3–5 chronic kidney disease: a systematic review of pharmacokinetics, efficacy, and safety with recommendations by European Renal Best Practice (ERBP). Nephrol Dial Transplant. 2012; 27(10) 3736–3745.