Frågedatum: 2021-10-08
RELIS database 2021; id.nr. 848, LUPP
E-post: lupp.su@vgregion.se
Tlf: 031-342 85 65
www.svelic.se
LUPP
E-post: lupp.su@vgregion.se
Tlf: 031-342 85 65
www.svelic.se
Utredningen som riktar sig till hälso- och sjukvårdspersonal, har utformats utefter tillgänglig litteratur och resurser vid tidpunkten för utredning. Innehållet i utredningen uppdateras inte. Hälso- och sjukvårdspersonal är ansvarig för hur de använder informationen vid rådgivning eller behandling av patienter.
Frågedatum: 2021-10-08 RELIS database 2021; id.nr. 848, LUPP


Motoriska tics vid behandling med rosuvastatin

Fråga: Finns biverkning i form av motoriska tics vid behandling med rosuvastatin beskriven i litteraturen? Patient som behandlats med rosuvastatin under två års tid. Utvecklat motoriska tics i form av att smacka med läpparna. Oklart när under läkemedelsbehandlingen detta debuterade. Efter utsättning av läkemedlet har patienten nästan blivit av med sina tics.

Svar: Utredning
Vid sökning i tillgänglig litteratur och databaser har vi inte funnit studier eller fallrapporter som beskriver motoriska tics som biverkan av rosuvastatin. Sökning i PubMed på sökorden [rosuvastatin, simvastatin, atorvastatin] och [motoric tics, dyskinesia] genererade inga relevanta träffar. Vidare återfinns inga rapporter beträffande uppträdande av tics vid behandling med rosuvastatin vid sökning i WHO:s internationella biverkningsdatabas Vigibase (1). Databasen bygger på spontanrapportering från olika rapportörkategorier – både profession och patienter. Likaså omnämns inte tics som en biverkan i läkemedlets produktresumé (2).

En möjlighet att få en något säkrare uppfattning om eventuell kausalitet i det aktuella fallet är att försöksvis återinsätta rosuvastatin och, om tics åter uppträder, återigen utsätta det. Detta förutsätter givetvis att behandlingen med rosuvastatin anses vara viktig för patienten, att han/hon samtycker och att riskerna med en återinsättning anses vara godtagbara.
Om misstanke om biverkan kvarstår vore vi tacksamma om ni rapporterade biverkningen på Läkemedelverkets hemsida (www.lakemedelsverket.se).

Konsultation
PubMed (sökord: rosuvastatin/simvastatin/atorvastatin + tics/dyskinesia)
UpToDate
Micromedex

Referenser:
  1. WHO:s internationella biverkningsdatabas Vigibase [Internet]. Uppsala: Uppsala Monitoring Centre; [citerad 17 september 2021]. Tillgänglig vid: https://www.who-umc.org/vigibase/vigilyze/
  2. Crestor (rosuvastatin). SPC, Läkemedelsverket [Internet]. 25 september 2020 [citerad 20 september 2021]; Tillgänglig vid: http://www.fass.se