Frågedatum: 2022-05-09
RELIS database 2022; id.nr. 978, LUPP
E-post: [email protected]
Tlf: 031-342 85 65
www.svelic.se
LUPP
E-post: [email protected]
Tlf: 031-342 85 65
www.svelic.se
Utredningen som riktar sig till hälso- och sjukvårdspersonal, har utformats utefter tillgänglig litteratur och resurser vid tidpunkten för utredning. Innehållet i utredningen uppdateras inte. Hälso- och sjukvårdspersonal är ansvarig för hur de använder informationen vid rådgivning eller behandling av patienter.
Frågedatum: 2022-05-09 RELIS database 2022; id.nr. 978, LUPP


Interaktion celecoxib sulfonamider

Fråga: Föreligger någon ny information om interaktion mellan celecoxib och sulfonamider?

Sammanfattning: I SPC för celecoxib anges överkänslighet mot sulfonamider som en kontraindikation. Av det vi funnit i vår sökning gäller risken för överkänslighetsreaktion de patienter som reagerat på antimikrobiella sulfonamider och dessa patienter ska inte ha antimikrobiella sulfonamider igen. Däremot finns mycket lite data på att patienter som reagerat på antimikrobiella sulfonamider också skulle reagera på icke-antimikrobiella sulfonamider. Framförallt för att de skiljer sig i sin kemiska struktur. Det finns ett fåtal fallrapporter där en eventuell korsreaktivitet beskrivs men majoriteten av data talar för att reaktion på antimikrobiell sulfonamid inte utgör kontraindikation för administration av icke-antimikrobiell sulfonamid så som celecoxib. Vid sökning i interaktionsdatabaser fann vi inga rapporterade interaktioner.

Svar: I SPC för celecoxib anges överkänslighet mot sulfonamider som en kontraindikation för behandling. Celecoxib som är en specifik COX-2-hämmare består av en diaryl-substituerad pyrazol som kemiskt liknar andra, icke-arylaminsulfonamider, så som loopdiuretika och tiaziddiuretika. Läkemedlen skiljer sig emellertid strukturellt från icke-mikrobiella arylaminosulfonamider såsom sulfametoxazol som återfinns i Bactrim (1).

Vid sökning i Pub Med fann vi en översiktsartikel från 2013 med utgångspunkt i oron kring korsallergi mellan antimikrobiella sulfonamider och icke-antimikrobiella sulfonamider. Översikten omfattade 17 artiklar inom området. Författarna kunde konstatera att den kemiska strukturen som skiljer antimikrobiella och icke-antimikrobiella sulfonamider innebär att det är osannolikt med en korsreaktion. De antimikrobiella sulfonamiderna har en kvävering på N1-positionen i kväveringen och en aminogrupp i N4-position som saknas hos de icke-antimikrobiella sulfonamiderna och det är dessa strukturer som anses orsaka överkänslighetsreaktionerna. Det finns emellertid ett fåtal fallrapporter om misstänkt korsreaktion men vi har inte funnit några studier som följt upp detta. Författarna anser att, utifrån det vi vet idag, finns inte tillräcklig information för att tro att korsreaktivitet föreligger (3).

Vi fann en litteraturöversikt från 2001 som sammanställt data från från Pub Med och Cochrane som kommer fram till liknande slutsatser som översiktsartikeln från 2013. Även här lyfts den kemiska strukturen hos läkemedel som celecoxib som inte kan omformas till en aromatisk amin och därmed inte utgör en struktur som ger överkänslighetsreaktion. Författarna diskuterar de fallrapporter om misstänkt korsreaktivitet som förekommer men bedömer att dessa inte utgör evidens för förekomst av korsreaktioner och patienter som reagerat på antimikrobiella sulfonamider bör fortfarande kunna behandlas med läkemedel som innehåller icke-antimikrobiella sulfonamider så som celecoxib (2).

Interaktionstjänsten Janusmed rapporterar en B4-interaktion mellan COX-2-hämmare generellt och loopdiuretika samt tiaziddiuretika då COX-2-hämmare skulle kunna minska den blodtryckssänkande effekten. Orsakande mekanism är inte klarlagd och den kliniska betydelsen är inte fastställd. I övrigt rapporteras inga interaktioner (4). Vi fann inte heller några rapporterade interaktioner mellan celecoxib och sulfonamider i interaktionstjänsterna Lexicomp drug interactions, Stockley´s drug interactions eller Micromedex drug interactions (5,6,7).


Referenser:
  1. SPC Celecoxib, FASS, hämtat från fass.se 2021-11-29
  2. Knowles S, Shapiro L, Shear N. Should celecoxib be contraindicated in patients who are allergic to sulfonamides? Drug Saf. 2001;24(4):239-47
  3. Wulf N, Matuszewski K. Sulfonamide cross-reactivity: is there evidence to support broad cross-allergenicity? Am J Health Syst Pharm. 2013 Sep 1;70(17):1483-94
  4. Janusinfo interaktioner, hämtat från janusmed.sll.se/interaktioner 2021-11-29
  5. Lexicomp drug interactions, hämtat från uptodate.com 2021-11-29
  6. Stockley´s drug interactions, hämtat från medicinescomplete.com 2021-11-29
  7. Micromedex drug interactions, hämtat från micromedexsolutions.com 2021-11-29