Frågedatum: 2021-02-19
RELIS database 2021; id.nr. 108, LiLi
E-Post: Lakemedelsinformationscentralen@regionostergotland.se
Tlf: 010 103 33 23
www.svelic.se
LiLi
E-Post: Lakemedelsinformationscentralen@regionostergotland.se
Tlf: 010 103 33 23
www.svelic.se
Utredningen som riktar sig till hälso- och sjukvårdspersonal, har utformats utefter tillgänglig litteratur och resurser vid tidpunkten för utredning. Innehållet i utredningen uppdateras inte. Hälso- och sjukvårdspersonal är ansvarig för hur de använder informationen vid rådgivning eller behandling av patienter.
Frågedatum: 2021-02-19 RELIS database 2021; id.nr. 108, LiLi


Risk för interaktion mellan litium och fenelzin?

Fråga: Patient med djupa recidiverande depressioner. Svarat dåligt på antidepressiva, inkl Anafranil-dropp. ECT-behandling avbruten pga biverkningar. Aktuell behandling är vortioxetin och litium. Man överväger nu byte av vortioxetin till fenelzin och planerar för dosminskning vortioxetin till 10mg en vecka, följt av wash-out i tre veckor. Hur förfara med litium?

Svar: Jag förstår att detta är en mycket svårbehandlad patient. En första kommentar kring sjukhistorien; har man säkerställt adekvata läkemedelskoncentrationer vid tidigare behandlingsförsök? Ultrasnabb metabolism via CYP2D6 förekommer trots allt hos 1-2% i befolkningen och kan medföra svårigheter att uppnå terapeutisk effekt av ett flertal antidepressiva, trots adekvat dosintag.

Man kan på teoretisk grund tänka sig en förhöjd risk för serotonerga bi-effekter vid kombinationen fenelzin-litium. Fenelzin minskar nedbrytning av serotonin genom att irreversibelt hämma enzymet monoaminoxidas. Verkningsmekanismen för litium är mer oklar, men det finns rapporter om serotonergt syndrom vid kombinationen litium - serotoninåterupptagshämmare. Tidiga tecken på serotonerg överaktivitet kan vara tremor, hyperreflexi i benen, myoklonier, oro(1). Det tycks dock inte finnas några sådana rapporter i litteraturen, vilket kan förklara att det saknas interaktionsvarning i Janusmed interaktioner. Jag hittar ett tidigare svar på en liknande frågeställning från läkemedelsinformationscentralen i Umeå (2), där man också konstaterar att det inte finns något stöd i litteraturen för en interaktionsrisk. Jag har även gjort en uppdaterad sökning i PubMed utan att hitta något.

Min slutsats blir att man bör kunna pröva ett byte från vortioxetin till fenelzin enligt det förslag du själv har tagit fram och följa upp terapibytet kliniskt med avseende på såväl effekt som biverkningar.

Sammanfattning: Det finns inget stöd i litteraturen för en interaktion mellan litium och fenelzin. Samtidig behandling bör följas upp med avseende på serotonerga biverkningar.

Referenser:
  1. 1. Wang RZ et al. Serotonin syndrome: preventing, recognizing, and treating it. Cleveland Clin J Medcine 2016;83:810-817
  2. 2. Relis.no. Svensk database 2017; spm.nr. 40, ULIC