Frågedatum: 2021-03-15
RELIS database 2021; id.nr. 120, LiLi
E-Post: Lakemedelsinformationscentralen@regionostergotland.se
Tlf: 010 103 33 23
www.svelic.se
LiLi
E-Post: Lakemedelsinformationscentralen@regionostergotland.se
Tlf: 010 103 33 23
www.svelic.se
Utredningen som riktar sig till hälso- och sjukvårdspersonal, har utformats utefter tillgänglig litteratur och resurser vid tidpunkten för utredning. Innehållet i utredningen uppdateras inte. Hälso- och sjukvårdspersonal är ansvarig för hur de använder informationen vid rådgivning eller behandling av patienter.
Frågedatum: 2021-03-15 RELIS database 2021; id.nr. 120, LiLi


Interaktionsrisk vaccin mot Covid-19 och tranylcypromin (Parnate)?

Fråga: Patient som behandlas med MAO-hämmare Parnate (tranylcypromin, licenspreparat) mot depression och ångest. Vid behandling med denna är det viktigt att följa en noggrann diet och undvika ämnet tyramin pga risk för hypertensiv kris. Innehåller vaccin mot covid-19 tyramin eller något ämne som kan ge liknande risker?

Svar:
I interaktionsdatabasen Covid-19 Drug Interactions anges ingen interaktionsrisk mellan vaccin mot covid-19 (ospecificerd produkt) och tranylcypromin (1). Det saknas dock studier gällande eventuell interaktionsrisk med andra läkemedel (2). Baserat på kunskap från andra vacciner förefaller det dock osannolikt att vaccin mot covid-19 skulle påverka läkemedelsmetaboliserande enzymer.

Vad gäller innehåll i de på marknaden nu förekommande covid-19-vaccinerna så finns inget som tyder på att de innehåller tyramin eller snarlika substanser. Vaccinerna är mRNA-baserade (Comirnaty och Covid-19 Vaccine Moderna) respektive adenovirusbaserade (Covid-19 Vaccine AstraZeneca). I förteckning över hjälpämnen finns ingen information om att tyramin ingår (3-5). Inte heller förefaller det troligt att något av hjälpämnena skulle ha tyramin-liknande, blodtryckshöjande egenskaper, varken i närvaro eller frånvaro av MAO-hämmare.

Sammanfattning: Det finns ingen information som tyder på risk för interaktion mellan vaccin mot covid-19 och tranylcypromin eller att vaccinerna skulle innehålla ämnen som kan innebära en risk för patienter med MAO-hämmar-behandling. Studier på interaktioner saknas dock.

Referenser:
  1. https://www.covid19-druginteractions.org/checker 2021-03-10
  2. Mazereel V et al. COVID-19 vaccination for people with severe mental illness: why, what, and how? Lancet Psychiatry Febr 03, 2021 https://doi.org/10.1016/S2215-0366(20)30564-2
  3. SPC Corminaty, www.fass.se 2021-03-10
  4. SPC Covid-19 Vaccine Moderna, www.fass.se 2021-03-10
  5. SPC Covid-19 Vaccine AstraZenca, www.fass.se 2021-03-10