Frågedatum: 2021-11-24
RELIS database 2021; id.nr. 250, LiLi
E-Post: Lakemedelsinformationscentralen@regionostergotland.se
Tlf: 010 103 33 23
www.svelic.se
LiLi
E-Post: Lakemedelsinformationscentralen@regionostergotland.se
Tlf: 010 103 33 23
www.svelic.se
Utredningen som riktar sig till hälso- och sjukvårdspersonal, har utformats utefter tillgänglig litteratur och resurser vid tidpunkten för utredning. Innehållet i utredningen uppdateras inte. Hälso- och sjukvårdspersonal är ansvarig för hur de använder informationen vid rådgivning eller behandling av patienter.
Frågedatum: 2021-11-24 RELIS database 2021; id.nr. 250, LiLi


Har roxitromycin samma immunomodulerande effekt som andra makrolider vid behandling av kronisk sinuit?

Fråga: En patient lider av kronisk sinuit och behandlande läkare önskar ge makrolidbehandling under tre månaders tid. Erytromycin finns inte att tillgå och klaritromycin interagerar med patientens övriga läkemedelsbehandling. Läkaren önskar därför få information om huruvida roxitromycin kan förväntas ha samma immunomodulerande effekt som andra makrolider?

Svar: Antibiotikabehandling vid kronisk sinuit syftar till att behandla både infektion och inflammation. Makrolider anses vara användbara pga. deras antiinflammatoriska effekt (1,2). Verkningsmekanismen som ligger till grund för deras antiinflammatoriska effekt är inte helt klarlagd men det är känt att makrolider bland annat hämmar produktionen av många proinflammatoriska cytokiner (interleukiner) och TNF alfa. De minskar även infiltrationen av neutrofiler i luftvägar samt minskar slemsekretion (2).

Vid litteratursökning avseende makroliders antiinflammatoriska effekt återfinns ett flertal studier där roxitromycin undersökts. Studierna som framförallt består av in vitro studier bekräftar att roxitromycin i likhet med andra makrolider har en antiinflammatorisk effekt (3–6). I jämförande studier med andra makrolider har roxitromycin visat sig ha likvärdig eller bättre effekt än övriga makrolider vid behandling av tillstånd där dess antiinflammatoriska effekt har betydelse (2,7,8).

I en randomiserad studie av 64 patienter med kronisk sinuit utan näspolyper erhöll deltagarna under tre månaders tid roxitromycin (150 mg per dag) eller placebo. I roxitromycingruppen noterades en signifikant men kortvarig förbättring av sinonasal funktion (SNOT 20), förbättrad ciliefunktion i nässlemhinnan, förbättrad endoskopibild samt minskning av vissa inflammationsmarkörer i prover från nasal sköljning. Ingen förbättring sågs av maximalt nasalt inandningsflöde, luktsinne eller från övriga mätningar av inflammationsmarkörer. De gynnsamma effekterna av roxitromycin kvarstod dock inte vid kontroll 12 veckor efter avslutad behandling (9).


I sammanhanget bör dock nämnas att evidensen för användning av antibiotika (inklusive makrolider) vid behandling av kronisk sinuit är tveksam. En Cochrane review från 2016 fann endast stöd för en måttlig effekt av makrolider avseende sjukdomsspecifik livskvalitet för patienter med kronisk rhinosinuit utan polyper. Denna effekt sågs endast i slutet av behandlingsperioden på tre månader och hade försvunnit vid uppföljning tre månader efter avslutad behandling. I samma översiktsartikel bedömdes evidensen som oklar för behandling med nässköljning med koksalt och nasala kortikosteroider i kombination med makrolider (1).

Sammanfattning: Litteraturgenomgång bekräftar att roxitromycin i likhet med andra makrolider har en antiinflammatorisk effekt. Det finns inget stöd i litteraturen för att roxitromycin skulle vara sämre än andra makrolider vid behandling av kronisk sinuit.

Referenser:
  1. Head K, Chong LY, Piromchai P, Hopkins C, Philpott C, Schilder AGM, m.fl. Systemic and topical antibiotics for chronic rhinosinusitis. Cochrane Database Syst Rev. 26 april 2016;4:CD011994.
  2. Tamaoki J, Kadota J, Takizawa H. Clinical implications of the immunomodulatory effects of macrolides. Am J Med Suppl. 08 november 2004;117(9, Supplement 1):5–11.
  3. Majima Y. Clinical implications of the immunomodulatory effects of macrolides on sinusitis. Am J Med. 08 november 2004;117 Suppl 9A:20S-25S.
  4. Suzaki H, Asano K, Yu M, Hisamitsu T. Influence of roxithromycin on inflammatory cytokine production from nasal polyp fibroblasts in vitro. Acta Otolaryngol (Stockh). juni 2003;123(5):637–42.
  5. Nonaka M, Pawankar R, Saji F, Yagi T. Effect of roxithromycin on IL-8 synthesis and proliferation of nasal polyp fibroblasts. Acta Oto-Laryngol Suppl. 1998;539:71–5.
  6. Suzuki H, Ikeda K. Mode of action of long-term low-dose macrolide therapy for chronic sinusitis in the light of neutrophil recruitment. Curr Drug Targets Inflamm Allergy. mars 2002;1(1):117–26.
  7. Effect of 14-Membered Ring Macrolide Therapy on Chronic Respiratory Tract Infections and Polymorphonuclear Leukocyte Activity [Internet]. [citerad 20 oktober 2021]. Tillgänglig vid: https://www.jstage.jst.go.jp/article/internalmedicine1992/34/6/34_6_469/_article
  8. de Campora E, Camaioni A, Leonardi M, Fardella P, Fiaoni M. Comparative efficacy and safety of roxithromycin and clarithromycin in upper respiratory tract infections. Diagn Microbiol Infect Dis. juni 1992;15(4 Suppl):119S-122S.
  9. Wallwork B, Coman W, Mackay-Sim A, Greiff L, Cervin A. A double-blind, randomized, placebo-controlled trial of macrolide in the treatment of chronic rhinosinusitis. The Laryngoscope. februari 2006;116(2):189–93.