Frågedatum: 2021-04-23
RELIS database 2021; id.nr. 1516, ELINOR
https://regionvasterbotten.se/fragaelinor
www.svelic.se
Utredningen som riktar sig till hälso- och sjukvårdspersonal, har utformats utefter tillgänglig litteratur och resurser vid tidpunkten för utredning. Innehållet i utredningen uppdateras inte. Hälso- och sjukvårdspersonal är ansvarig för hur de använder informationen vid rådgivning eller behandling av patienter.
Frågedatum: 2021-04-23 RELIS database 2021; id.nr. 1516, ELINOR


Förhöjd kroppstemperatur av metylfenidat (Ritalin)?

Fråga: Ung patient med ADHD. Patienten har sedan månader tillbaka förhöjd kroppstemperatur efter lättare ansträngning, mäts till ca 38,5. får normal temp efter ca 10-15 minuter. VARJE gång patienten t.ex. promenerar. Ingen frossa, inga infektiontecken. Utredd med provtagning, DT thorax och buk utan fynd. Remitterad till endokrinologen och infektionskliniken som inte vet vad det kan vara. Står på metylfenidat (Ritalin). Finns det in litteraturen beskrivet sådana biverkningar på metylfenidat?

Svar: Termoregleringens fysiologi och metylfenidat
Temperaturökningar kan ha olika genes. Begreppet pyrexi är den medicinska termen för feber som orsakas av en ökad "set point" i hypotalamus (1). Detta kan till exempel ske som följd av ökad cytokinproduktion i samband med infektioner. Ett annan form för temperaturökning är hypertermi som är som en plötslig och okontrollerad ökning i kroppstemperaturen genom misslyckande av kroppens temperaturkontroll, utan påverkan på hypotalamus och utan samband med cytokinproduktion. Vid hypertermi kan kroppen inte göra sig av med tillräckligt med värme för att bibehålla en normal kroppstemperatur. Antipyretika som t. ex. paracetamol har ingen effekt.

Termoreglering sker normalt i hypotalamus där bland annat neurotransmittorerna noradrenalin, dopamin och serotonin är centralt involverade i styrning av temperaturtrösklar (2). Även 5-HT1A-receptorer antas ha betydelse för temperaturreglering (3). Verkningsmekanismen för metylfenidat inkluderar hämning av transportsystem för dopamin och noradrenalin i CNS med ökade extracellulära koncentrationer av dopamin och noradrenalin till följd, men metylfenidat antas även ha agonistiska effekter på 5-HT1A -receptorer (4). Utifrån detta förefaller en eventuell effekt av metylfenidat på kroppens temperaturreglering vara möjlig.

Temperaturpåverkan som biverkan av metylfenidat
Pyrexi klassas som en vanlig biverkan av metylfenidat (5), och incidensen har i vissa studier uppskattats ligga mellan ca 2 % och 10 % (6,7).

Feberepisoder och hypertermi som misstänkt biverkan av metylfenidat finns beskrivet i litteraturen (8-10). Hos idrottsutövare som använder metylfenidat har förhöjningar i kroppskärntemperatur observerats och det varnas för risk för läkemedelsinducerad hypertermi (11).

Om klinisk misstanke om biverkan kvarstår vore vi tacksamma om det rapporteras via elektronisk blankett på Läkemedelverkets hemsida (www.lakemedelsverket.se).

Sammanfattning: Olika typer av kroppstemperaturhöjningar har beskrivits i samband med metylfenidatbehandling. Pyrexi (feber) är en känd biverkan av metylfenidat. Det finns även enstaka fallbeskrivningar av läkemedelsinducerad hypertermi som misstänks ha ett samband med metylfenidatbehandling.

Konsulterade källor
Läkemedelsverkets biverkningsdatabas BiSi, WHO (se sökning), FASS, Meylers side effects of drugs, PubMed, Svelic

Referenser:
  1. Abishek Swaminathen. Pyrexia, Fever, Hyperthermia - What is the difference? May 22, 2019. In: https://www.onio.com/
  2. Kurz A. Physiology of thermoregulation. Best Pract Res Clin Anaesthesiol. 2008 Dec;22(4):627-44. doi: 10.1016/j.bpa.2008.06.004. PMID: 19137807.
  3. Rausch JL, Johnson ME, Kasik KE, Stahl SM. Temperature regulation in depression: functional 5HT1A receptor adaptation differentiates antidepressant response. Neuropsychopharmacology. 2006 Oct;31(10):2274-80. doi: 10.1038/sj.npp.1301088. Epub 2006 Apr 26. PMID: 16641936.
  4. Faraone SV. The pharmacology of amphetamine and methylphenidate: Relevance to the neurobiology of attention-deficit/hyperactivity disorder and other psychiatric comorbidities. Neurosci Biobehav Rev. 2018 Apr;87:255-270. doi: 10.1016/j.neubiorev.2018.02.001. Epub 2018 Feb 8. PMID: 29428394.
  5. Ritalin (metylfenidat). Novartis. FASS. Läkemedelsindustriföreningen, LIF. Uppdaterat 2020-12-10, hämtat 2021-04-13. Hämtat från: https://www.fass.se/
  6. Methylphenidate. Micromedex® 2.0 (electronic version). Cited 2021-04-13. In: http://www.micromedexsolutions.com/
  7. Findling RL, Wigal SB, Bukstein OG, Boellner SW, Abikoff HB, Turnbow JM, Civil R. Long-term tolerability of the methylphenidate transdermal system in pediatric attention-deficit/hyperactivity disorder: a multicenter, prospective, 12-month, open-label, uncontrolled, phase III extension of four clinical trials. Clin Ther. 2009 Aug;31(8):1844-55. doi: 10.1016/j.clinthera.2009.08.002. PMID: 19808143.
  8. RELIS database 2020; id.nr. 6, CLINT. Feber och Concerta (metylfenidat). (www.svelic.se)
  9. Peyre H, Delorme R. A case of severe hyperthermia after administration of methylphenidate. J Clin Psychopharmacol. 2012 Apr;32(2):299-300. doi: 10.1097/JCP.0b013e3182499677. PMID: 22388166.
  10. Putukian M, Kreher JB, Coppel DB, Glazer JL, McKeag DB, White RD. Attention deficit hyperactivity disorder and the athlete: an American Medical Society for Sports Medicine position statement. Clin J Sport Med. 2011 Sep;21(5):392-401. doi: 10.1097/JSM.0b013e3182262eb1. PMID: 21892014.