Frågedatum: 2022-06-03
RELIS database 2022; id.nr. 1700, ELINOR
https://regionvasterbotten.se/fragaelinor
www.svelic.se
Utredningen som riktar sig till hälso- och sjukvårdspersonal, har utformats utefter tillgänglig litteratur och resurser vid tidpunkten för utredning. Innehållet i utredningen uppdateras inte. Hälso- och sjukvårdspersonal är ansvarig för hur de använder informationen vid rådgivning eller behandling av patienter.
Frågedatum: 2022-06-03 RELIS database 2022; id.nr. 1700, ELINOR


Ögonbiverkan i samband med takrolimusbehandling?

Fråga: Takrolimus som anledning till torra och kärlinjicerade ögon hos njurtransplanterad?

Svar: Takrolimus tillhör gruppen calcineurin-hämmare där även ciclosporin ingår. Det är ett immunosuppressivt läkemedel som hämmar aktiveringen av T-celler genom inhibering av calcineurin-fosfatas. Detta medför minskad transkription av gener för interleukiner och cytokiner som t ex IL-2 och TNF. Takrolimus används frekvent som immunsuppressivum efter organtransplantation, men ibland även för oftalmologiska indikationer så som svår atopisk keratokonjunktivit (1) och torra ögon (keratoconjunctivitis sicca) (2).

Ögonsymtom i samband med användning av takrolimus
Vid sökning i tillgänglig litteratur och databaser framkommer inget stöd för ökad förekomst av torra eller kärlinjicerade ögon i samband med takrolimusbehandling. Användning av sökordet ”konjunktival kärlinjektion” gav inte många träffar och har därför utvidgats till att även omfatta ”röda ögon” och ”konjunktivit” av olika typer.
I produktresumén till takrolimus uppges dimsyn och fotofobi som vanligt förekommande ögonbiverkningar (FASS), dock uppger andra källor att ögonbiverkningar så som torra ögon, cytomegalovirus-utlöst retinit, makulopati, optikus-neuropati och kortikal blindhet kan förekomma (3). FASS nämner också några allvarliga biverkningar som synnedsättning och posterior reversible encephalopathy syndrome (PRES) (4) vilken bl.a. kan orsaka plötslig synrubbning.

Ögonsymtom hos patienter med kronisk njursjukdom, inklusive njurtransplanterade
Generellt är okulära symtom vanligt förekommande hos njurtransplanterade. Orsaken är multifaktoriell men kan vara relaterad till etiologin bakom patientens njursjukdom, t ex hypertension, hyperglykemi, hyperlipidemi, och autoimmunitet. Även ålder, immunosuppressiv terapi och okulär ansamling av toxiska metaboliter spelar in (5, 6). Exempel på detta är steroidinducerad katarakt samt hypertensionsbetingade angiopatier.

Ögonsymtom drabbar i högre grad de patienter med äldre transplantat och de som behövt en längre tids dialysbehandling innan transplantation (6).

I en tvärsnittsstudie från Indien 2021 (7), där man undersökte okulära manifestationer hos 152 njurtransplanterade patienter som behandlades med takrolimus i kombination med prednisolon och mykofenolat mofetil, observerades torra ögon hos ca 11 % och subkonjunktivala hemorragier hos ca 1 % av de undersökta patienterna. Allergisk konjunktivit sågs hos ca 10 % av patienterna. Författarna till artikeln spekulerade om fallen med allergisk konjunktivit kunde vara slumpmässiga eller en följd av takrolimus-medierad Ig-E sensitisering. Enligt författarna skulle takrolimus teoretiskt kunna hämma Th1-lymfocyter selektivt och därigenom skapa en övervikt av Th2-lymfocyter som i sin tur skulle kunna trigga B-celler att producera IgE och utlösa en allergisk reaktion.

Biverkningsrapport
Det är värdefullt att notera signaler om möjliga läkemedelsbiverkningar även i fall där det inte finns
övertygande dokumentation. Genom att lägga in sådana kliniska observationer i biverkningsregistret
underlättas bedömningen av eventuella liknande framtida fall. Det gör det också möjligt att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se.

Sammanfattning: Vi har ej hittat stöd i litteraturen för att symtom såsom torra eller röda ögon skulle vara associerat specifikt med takrolimus användning. Däremot finns det en ökad rapportering av posterior reversible encephalopathy syndrome (PRES), optikus-neuropati, dimsyn och ljuskänslighet i samband med takrolimus-behandling.

Om misstanken om en takrolimus-relaterad biverkan kvarstår uppmanar vi vänligen er att skriva en biverkningsrapport till läkemedelsverket.

Konsulterade källor
RELIS, Meyler´s side effect of drugs (2016), Micromedex, Uptodate, Vigi-Lyze och PubMed.

Referenser:
  1. AU Stumpf T, Luqmani N, Sumich P, Cook S, Tole D SO. Systemic tacrolimus in the treatment of severe atopic keratoconjunctivitis. Cornea. 2006;25(10):1147.
  2. Hessen M, Akpek EK. Dry eye: an inflammatory ocular disease. J Ophthalmic Vis Res. 2014 Apr;9(2):240-50.PMID: 25279127
  3. Bayan Al Othman, MD on January 29, 2022. Tacrolimus Optic Neuropathy [Internet]. Available from https://eyewiki.aao.org/Tacrolimus_Optic_Neuropathy#cite_note-rasool1-1
  4. Àlex Rovira, Stéphane Kremer and Pia C. Sundgren. BOOK CHAPTER: Inflammatory and Metabolic Disease. Grainger & Allison's Diagnostic Radiology, 58, 1498-1549
  5. Berindán K, Nemes B, Szabó RP, Módis L. Ophthalmic Findings in Patients After Renal Transplantation. Jr.Transplant Proc. 2017 Sep;49(7):1526-1529. doi:10.1016/ j. transproceed.2017.06.016.
  6. Farzan Kian-Ersi, Shahram Taheri, Mohammad Reza Akhlaghi. Ocular disorders in renal transplant patients. Saudi J Kidney Dis Transpl. 2008 Sep;19(5):751-5.
  7. Ginu PM, Sati A, Murari T, Kaushik J, Mishra SK, Sharma VK. Ocular manifestations in renal allograft recipients: An Indian perspective. Indian J Ophthalmol. 2021 Apr;69(4):900-905. doi: 10.4103/ijo.IJO_1120_20.