Frågedatum: 2022-07-20
RELIS database 2022; id.nr. 1725, ELINOR
https://regionvasterbotten.se/fragaelinor
www.svelic.se
Utredningen som riktar sig till hälso- och sjukvårdspersonal, har utformats utefter tillgänglig litteratur och resurser vid tidpunkten för utredning. Innehållet i utredningen uppdateras inte. Hälso- och sjukvårdspersonal är ansvarig för hur de använder informationen vid rådgivning eller behandling av patienter.
Frågedatum: 2022-07-20 RELIS database 2022; id.nr. 1725, ELINOR


Pankreatit som biverkan

Fråga: Vilken av följande substanser (tigecyklin, imipenem/cilastatin, azitromycin, klofazimin, topiramat eller acetazolamid) är troligaste orsak till läkemedelsutlöst pankreatit?

Svar: För tigecyklin är akut pankreatit en mindre vanlig biverkan (1). I litteraturen finns ett flertal fallbeskrivningar av detta. I de rapporterade fallen har pankreatiten avklingat efter utsättning av tigecyklin. I en rapport har man funnit 62 potentiella tigecyklin-relaterade pankreatiter (2). I en annan rapport har man studerat 22 patienter och funnit att det i medeltal tagit 6 dagar efter insättandet av tigecyklin tills utveckling av kliniska symtom på pankreatit. De kliniska symtomen har avklingat efter i medeltal 4 dagar efter utsättandet av tigecyklin (3). Pankreatit som biverkan till tigecyklin finns även beskrivet hos barn (4). I FASS under tigecyklin nämns pankreatit som biverkan som en klasseffekt av tetracykliner. Tigecyklin tillhör klassen glycylcykliner som är strukturellt likartad med tetracykliner.

Vi har inte funnit några rapporter i litteraturen (Pubmed) om pankreatit som biverkan av imipenem/cilastatin, azitromycin, klofazimin, topiramat eller acetazolamid. Däremot finns pankreatit nämnd som mindre vanlig biverkan av topiramat och som biverkan med okänd frekvens av azitromycin i FASS. I den europeiska biverkningsdatabasen EudraVigiliance finns betydligt fler rapporter om pankreatit som biverkan till tigecyklin än det finns för imipenem/cilastatin, azitromyzin, klofazimin, topimarat respektive acetazolamid.

Sammanfattning: På grund av att tidssamband i det aktuella fallet stämmer överens med tidigare jämförelsevis många rapporter om tigecyklininducerad pankreatit, bedöms det som troligt att tigecyklin har utlöst patientens pankreatit. Pankreatit kan vara en klasseffekt av tetracykliner, som strukturellt liknar tigecyklin.

Referenser:
  1. FASS (uppgifter hämtade 220714)
  2. Okon E, Engell C, van Manen R et al. Tigecycline-related pancreatitis: a review of spontaneous adverse event reports. Pharmacotherapy 2013;33(1):63-68.
  3. Fang W, Yi D, Sun L et al. Analysis of clinical characteristics of tigecycline-induced acute pancreatitis. Clin Pharm Ther 2020;5(6):1320-1324.
  4. Chang C, Qiao W, Wang H et al. Tigecycline-associated acute pancreatitis in a child with pulmonary cystic fibrosis: A case report and literature review. Int J Clin Pharmacol Ther 2022;60(1):41-45.
  5. EudraVigilance - Europeisk databas för misstänkta läkemedelsbiverkningar. European Medicines Agency; hämtad 2022-07-20. Tillgänglig vid: http://www.adrreports.eu/