Frågedatum: 2022-11-23
RELIS database 2022; id.nr. 1788, ELINOR
https://regionvasterbotten.se/fragaelinor
www.svelic.se

Utredningen som riktar sig till hälso- och sjukvårdspersonal, har utformats utefter tillgänglig litteratur och resurser vid tidpunkten för utredning. Innehållet i utredningen uppdateras inte. Hälso- och sjukvårdspersonal är ansvarig för hur de använder informationen vid rådgivning eller behandling av patienter.


Lämpligt tillägg av antidepressivt läkemedel till patient med epilepsi?Fråga: Har en ung patient med medelsvår depression och suicidtankar till och från. Patienten har även epilepsi och behandlas med lamotrigin mot denna. Som behandling mot depression står patienten i nuläget på fluoxetin. Patienten är fortsatt deprimerad och skulle behöva ytterligare antidepressiv behandling. Patientens epilepsi samt behandlingen för denna begränsar val av preparat; bupropion är inte ett bra alternativ utifrån kramperna och även duloxetin har en sådan anmärkning. Önskar nu er hjälp, finns något lämpligt läkemedel utifrån ovanstående problematik?

Sammanfattning: Risken för epileptiska anfall utlöst av antidepressiva läkemedel bedöms generellt som låg, i synnerhet för SSRI och SNRI. Läkemedel som potentiellt kan sänka kramptröskeln är bupropion och klomipramin. Det saknas underlag för att kunna rangordna olika antidepressiva läkemedel med avseende på sänkning av kramptröskeln.

Konsulterade källor
PubMed, Svelic, Cochrane, WHO, Janusmed interaktioner och riskprofil

Svar: Generellt är risken för epileptiska anfall utlöst av antidepressiva läkemedel låg (1,2). Majoriteten av epileptiska anfall relaterat till antidepressiva läkemedel har associerats med användning av väldigt höga doser eller överdosering. Det saknas underlag för att kunna rangordna olika antidepressiva läkemedel med avseende på sänkning av kramptröskeln.

SSRI och SNRI bedöms generellt som säkra att använda vid epilepsi i terapeutiska doser, medan bupropion och klomipramin potentiellt kan sänka kramptröskeln (1). I en Cochrane-översikt från 2021 dras slutsatsen att behandling med SSRI varken förvärrar eller ökar frekvensen av epileptiska anfall hos personer med epilepsi, jämfört med kontrollbehandling eller baseline (3). Evidensen bakom detta bedöms som låg till moderat (baserat på utformning av ingående studier) och det saknas studier som jämför effektivitet och säkerhet av olika antidepressiva läkemedel hos personer med epilepsi. Det bör även betonas att det inte gick göra någon metaanalys av de ingående studierna på grund av för stor heterogenitet mellan dem.

Evidensbaserade rekommendationer för läkemedelsbehandling av depression vid epilepsi har nyligen utarbetats av the International Leauge Against Epilepsy (ILAE) (4). Enligt rekommendationerna är SSRI förstahandsvalet. Hos patienter som inte svarar på behandling med SSRI kan SSRI bytas ut mot venlafaxin. I de fall där monoterapi inte ger tillräcklig effekt kan kombination av SSRI och mirtazapin provas. Hos patienter med suicidtankar rekommenderas remittering till psykiatrin.

I tidigare utredningar från läkemedelsinformationscentraler betonas att en välbehandlad epilepsi är av hög prioritet hos patienter som ska behandlas mot depression (5,6).

Referenser:
  1. Schachter S. Comorbidities and complications of epilepsy in adults. [Internet]. UpToDate. Cited 2022-11-18. In: https://www.uptodate.com/
  2. Górska N, Slupski J, Cubala WJ, Wiglusz MS, Galuszko-Wegielnik M. Antidepressants in epilepsy. Neurol Neurochir Pol. 2018 Nov-Dec;52(6):657-661. doi: 10.1016/j.pjnns.2018.07.005. Epub 2018 Aug 11. PMID: 30131174.
  3. Maguire MJ, Marson AG, Nevitt SJ. Antidepressants for people with epilepsy and depression. Cochrane Database of Systematic Reviews 2021, Issue 4. Art. No.: CD010682. DOI: 10.1002/14651858.CD010682.pub3. Accessed 17 November 2022.
  4. Mula M, Brodie MJ, de Toffol B, Guekht A, Hecimovic H, Kanemoto K, Kanner AM, Teixeira AL, Wilson SJ. ILAE clinical practice recommendations for the medical treatment of depression in adults with epilepsy. Epilepsia. 2022 Feb;63(2):316-334. doi: 10.1111/epi.17140. Epub 2021 Dec 5. PMID: 34866176.
  5. RELIS database 2020; spm.nr. 8096, RELIS Midt-Norge. Antidepressiva ved epilepsi. (www.relis.no)
  6. RELIS database 2019; spm.nr. 5570, RELIS Nord-Norge. Ulike antidepressiva og risiko for senket krampeterskel eller anfall hos pasient med epilepsi. (www.relis.no)