Frågedatum: 2020-06-04
RELIS database 2020; id.nr. 322, ULIC
https://www.akademiska.se/ulic
www.svelic.se
Utredningen som riktar sig till hälso- och sjukvårdspersonal, har utformats utefter tillgänglig litteratur och resurser vid tidpunkten för utredning. Innehållet i utredningen uppdateras inte. Hälso- och sjukvårdspersonal är ansvarig för hur de använder informationen vid rådgivning eller behandling av patienter.
Frågedatum: 2020-06-04 RELIS database 2020; id.nr. 322, ULIC


Belatacept vid covid-19

Fråga: Mycket begränsad erfarenhet vid behandling av transplanterade patienter med covid 19. Rituximab verkar vara förknippad med svår sjukdomsförlopp. Några fall beskrivna. Min fråga är: hur är det med belatacept? Är det beskrivet att njurtransplanterade patienter som har belatacept som underhållsimmunosuppression har ökad risk för svår sjukdom? Vi har några patienter som har en sådan immunosuppression och kanske vi bör överväga byte. Tacksam om ni har tid att svara. Har letat själv, men väldigt lite info. Kommer inte åt alla "webinars" heller.

Svar: Vi hittar inga publicerade fall som relaterar belataceptbehandling med covid-19. Det finns därför idag inget vetenskapligt underlag för att kunna bedöma om det finns specifika risker med behandlingen i nuläget. Vi har skickat frågan till Bristol-Myers Squibb om de har mer information och vi återkommer om vi få svar.

Medicinska sällskap som diskuterar immunhämmande behandling vid covid-19 (t.ex. MS-sällskapet [1]) tar hänsyn till hur länge den immunhämmande effekten kan kvarstå efter avbruten terapi. Om den kvarstår i 1-2 månader anser man att kortvariga avbrott i behandlingen inte har någon nämnvärd effekt på risken. Dessa uppgifter grundas dock inte på vetenskap eller beprövad erfarenhet utan baseras på överväganden utgående från behandlingarnas verkningsmekanismer och dess påverkan på immunförsvaret.

Referenser:
  1. http://www.mssallskapet.se/wp-content/uploads/2020/03/MS-SÄLLSKAPET-REKOMMENDERAR-CORONAVIRUS-COVID-19.pdf