Frågedatum: 2021-03-31
RELIS database 2021; id.nr. 453, ULIC
https://www.akademiska.se/ulic
www.svelic.se
Utredningen som riktar sig till hälso- och sjukvårdspersonal, har utformats utefter tillgänglig litteratur och resurser vid tidpunkten för utredning. Innehållet i utredningen uppdateras inte. Hälso- och sjukvårdspersonal är ansvarig för hur de använder informationen vid rådgivning eller behandling av patienter.
Frågedatum: 2021-03-31 RELIS database 2021; id.nr. 453, ULIC


Evidens kring Betapred dos vid anafylaxi och allergiska reaktioner

Fråga: Med anledning av covid-19 vaccineringen håller vi på att se över vår rutin vid anafylaktisk reaktion. Vi har lite olika rutiner att förhålla oss till. En gammal lokal-, regionens- och capio närsjukvårdsrutin. Man anger olika doser betapred, 10 eller 12 st. Min fråga om det finns någon evidens kring vilken dos som bör användas? Hur stark är evidens för att ge Betapred vid anafylaxi och allergiska reaktioner? Jag fick lära mig på en kurs för några år sedan att den var svag. Stämmer det?

Svar: Vid litteratursökning återfanns en genomgång av Cochrane 2010 (1) som inte hittade några randomiserade, kontrollerade studier av kortikosteroider vid anafylaxi för någon patientgrupp eller någon administrationsform. Enligt översiktsartikeln verkar de studier som har undersökt effekten av glukokortikoider huvudsakligen bestå av retrospektiva studier, fallrapporter och annan deskriptiv litteratur (1).

I en annan översiktsartikel (2) publicerad 2017 konstateras också att det inte finns några randomiserade studier, utan bara små fallserier och små epidemiologiska studier. Totalt återfanns 22 studier av det senare slaget, där 1 hade rapporterat effekt och de övriga ingen effekt.

Sammanfattningsvis finns ingen evidens för behandling med glukokortikoider vid anafylaxi. Samma slutsats har gjorts i Region Uppsalas skrift Rekommenderade läkemedel för vuxna (3), enligt nedan:

”Behandling med kortikosteroider vid uppkomna anafylaktiska reaktioner har inte studerats i kliniska prövningar. Det finns dock stor erfarenhet av sådan behandling, och i Sverige huvudsakligen med betametason. Betametason via injektion eller tabletter används för att motverka senreaktioner i samband med allergiska reaktioner och anafylaktisk chock. Effekten kommer successivt under några timmar och är fullständig först efter något dygn. Effekten kommer ungefär lika snabbt genom nedsväljning av upplösta tabletter som via injektion varför patienter vid medvetande lika gärna kan ta tabletter.”

I Svensk förening för allergologis riktlinjer om behandling av anafylaxi (4) rekommenderas vid peroral behandling 10 tabletter Betapred 0,5 mg från 6 års ålder, och vid ålder yngre är 6 år 6 tabletter Betapred 0,5 mg.

Referenser:
  1. Choo KJ, Simons E, Sheikh A. Glucocorticoids for the treatment of anaphylaxis: Cochrane systematic review. Allergy. 2010 Oct;65(10):1205-11. doi: 10.1111/j.1398-9995.2010.02424.x. Epub 2010 Jun 18. PMID: 20584003.
  2. Alqurashi W, Ellis AK. Do Corticosteroids Prevent Biphasic Anaphylaxis? J Allergy Clin Immunol Pract. 2017 Sep-Oct;5(5):1194-1205. doi: 10.1016/j.jaip.2017.05.022. PMID: 28888249.
  3. Rekommenderade läkemedel för vuxna 2020-2021 – bakgrundsdokument. Region Uppsala. https://regionuppsala.se/samverkanswebben/for-vardgivare/kunskapsstod/lakemedel/rekommenderade-lakemedel/rekommenderade-lakemedel-for-vuxna/
  4. Anafylaxi – Rekommendationer för omhändertagande och behandling. Svenska föreningen för allergologi, 2015. http://www.sffa.nu/wp-content/uploads/2015/12/Anafylaxi_sept_2015.pdf