Frågedatum: 2021-03-31
RELIS database 2021; id.nr. 470, ULIC
https://www.akademiska.se/ulic
www.svelic.se
Utredningen som riktar sig till hälso- och sjukvårdspersonal, har utformats utefter tillgänglig litteratur och resurser vid tidpunkten för utredning. Innehållet i utredningen uppdateras inte. Hälso- och sjukvårdspersonal är ansvarig för hur de använder informationen vid rådgivning eller behandling av patienter.
Frågedatum: 2021-03-31 RELIS database 2021; id.nr. 470, ULIC


Sesamfrö och antiretroviral terapi

Fråga: Kan dolutegravir och emtricitabine/tenofovir disoproxil interagera med semsamfrö (Nigella Sativa som enligt sökning innehåller thymoquinone)?

Svar: Det finns flera små studier som tyder på att Nigella sativa eller thymoquinone kan hämna cytokrom P450-enzym i mikrosomer i lever från människa. Den eventuella kliniska betydelsen av detta är dock okänd (1, 2). Rent teoretisk bör inte hämning av cytokrom P450-enzymer minska effekten av dolutegravir eller emtricitabine/tenofovir.

Vi hittar flera djurstudier av möjlig interaktion av N. sativa och läkemedel. I en studie (3) administrerades N. sativa samtidigt med cyklosporin till kanin och man observerade att biotillgängligheten (absorptionen) av cyklosporin minskade signifikant, medan elimineringen inte påverkades. Mekanismen och den möjliga klinisk relevansen är okänd. Författarna föreslog att N. sativa kan inducera P-gp och / eller CYP3A4 i tarmen. Vi hittar inga experimentella studier som kan ge stöd för detta.

Sammanfattningsvis hittar vi inga kliniska data som tyder på att Nigella sativa kan minska koncentrationen av dolutegravir eller emtricitabine/tenofovir. Å andra sidan hittar vi inga undersökningar som kan bekräfta att det är säkert att kombinera dessa preparat.

Rent allmänt kan sägas att effekt och säkerhet av produkter som marknadsförs som hälsopreparat och kosttillskott är mycket dåligt dokumenterad, och det händer att det faktiska innehållet inte överensstämmer med innehållsdeklarationen. Information om eventuella interaktioner med läkemedel är också som regel mycket bristfällig. En generell rekommendation är att undvika intag vid samtidig livsviktig läkemedelsbehandling.

Referenser:
  1. Elbarbry F, Ung A, Abdelkawy K. Studying the Inhibitory Effect of Quercetin and Thymoquinone on Human Cytochrome P450 Enzyme Activities. Pharmacogn Mag. 2018 Jan;13(Suppl 4):S895-S899. doi: 10.4103/0973-1296.224342. Epub 2018 Jan 31. PMID: 29491651; PMCID: PMC5822518.
  2. Albassam AA, Ahad A, Alsultan A, Al-Jenoobi FI. Inhibition of cytochrome P450 enzymes by thymoquinone in human liver microsomes. Saudi Pharm J. 2018;26(5):673-677. doi:10.1016/j.jsps.2018.02.024
  3. F. I. Al-Jenoobi, A. Al-Suwayeh, Iqbal Muzaffar et al. Effects of Nigella sativa and Lepidium sativum on Cyclosporine Pharmacokinetics. BioMed Research International 2013(1):953520