Frågedatum: 2022-09-16
RELIS database 2022; id.nr. 635, ULIC
https://www.akademiska.se/ulic
www.svelic.se
Utredningen som riktar sig till hälso- och sjukvårdspersonal, har utformats utefter tillgänglig litteratur och resurser vid tidpunkten för utredning. Innehållet i utredningen uppdateras inte. Hälso- och sjukvårdspersonal är ansvarig för hur de använder informationen vid rådgivning eller behandling av patienter.
Frågedatum: 2022-09-16 RELIS database 2022; id.nr. 635, ULIC


Duloxetin i PEG

Fråga: Kan man ge Duloxetin i PEG? Patienten har drabbats av massiv stroke. Klarar inte att svälja per os. Har nervsmärtor och tendens till depression. Går Duloxetin att använda via PEG? Eller finns bättre förslag?

Svar: Duloxetin är en serotonin- och noradrenalinåterupptagshämmare (SNRI). Den finns i Sverige tillgänglig i enterodragerade granulatkorn som skyddar läkemedlet från nedbrytning i magsäckens sura miljö (1,2). Om kornen krossas förstörs drageringen, vilket leder till försämrad effekt av läkemedlet (2). Dessutom klumpar granulatkornen ihop sig när de blandas med vatten (3). De bildar en mjölkaktig granulär suspension som skummar om den skakas eller dras in i en spruta. Det finns därmed stor risk för ocklusion vid administrering i sond (2,3).

Venlafaxin tabletter är förslag på en SNRI är som kan krossas och slammas upp i vatten för omedelbar administrering i sond (2,3). Venlafaxin depottablettet eller depotkapslar ska däremot inte krossas och ges i sond, eftersom depotberedningen kan bidra till att sonden täpps igen (2,3). Dessutom kan koncentrationen av venlafaxin i blodet bli för hög initialt och för låg i slutet på doseringsintervallet om depotberedningen krossas (2).

Vg se nedan utdrag från referens 3 om hur venlafaxin tabletter (ej dopot) kan administreras intragastriskt.

Intragastric administration (3)
1. Stop the enteral feed.
2. Flush the enteral feeding tube with the recommended volume of water.
3. Place the tablet in the barrel of an appropriate size and type of syringe.
4. Draw 10 mL of water into the syringe and allow the tablet to disperse, shaking if necessary.
5. Flush the medication dose down the feeding tube.
6. Draw another 10 mL of water into the syringe and also flush this via the feeding tube (this will
rinse the syringe and ensure that the total dose is administered).
7. Finally, flush with the recommended volume of water.
8. Re-start the feed, unless a prolonged break is required.
Alternatively, at step (3) place the tablet into a medicine pot, add 10 mL of water and allow the
tablet to disperse. Draw this into an appropriate syringe. Ensure that the measure is rinsed and that
this rinsing water is administered also to ensure that the total dose is given.

Referenser:
  1. FASS. https://www.fass.se [hämtad 2022-09-05].
  2. Stöd vid läkemedelshantering. Region Skåne https://www.lakemedelshantering.se/#/krossning/ [hämtad 2022-09-05].
  3. White R, Bradnam V, editors. Handbook of Drug Administration via Enteral Feeding Tubes, 3rd edition [Elektronisk resurs]. London: Pharmaceutical Press; 2015.