Frågedatum: 2022-09-16
RELIS database 2022; id.nr. 637, ULIC
https://www.akademiska.se/ulic
www.svelic.se

Utredningen som riktar sig till hälso- och sjukvårdspersonal, har utformats utefter tillgänglig litteratur och resurser vid tidpunkten för utredning. Innehållet i utredningen uppdateras inte. Hälso- och sjukvårdspersonal är ansvarig för hur de använder informationen vid rådgivning eller behandling av patienter.


Pc fastande eller med måltid?Fråga: För bäst effekt rekommenderas fenoximetylpenicillin och flukloxacillin att tas mellan måltider. Vad finns det egentligen för evidens bakom denna rekommendation och har det egentligen någon klinisk relevans? Finns det farmakokinetisk data på detta område?

Svar:
Sammanfattning

Det finns farmakokinetiska data som talar för att biotillgängligheten av fenoximetylpenicillin och flukloxacillin sjunker då de intas efter måltid jämfört med fastande. Det går inte att ge ett generellt svar på om sänkningen har klinisk relevans. I vissa länder anges att fenoximetylpenicillin kan ges tillsammans med måltid. En studie på flukloxacillin pekar på att samtidigt födointag i de flesta fall inte påverkar den antibakteriella effekten. I Sverige rekommenderas fortfarande att fenoximetylpenicillin och flukloxacillin intas på fastande mage.

Svar

Fenoximetylpenicillin

Biotillgängligheten av fenoximetylpenicillin är ca 50 % (1). Samtidigt födointag medför minskad absorption. I Sverige rekommenderas att fenoximetylpenicillin tabletter och oral suspension tas 1 timme före eller 2 timmar efter måltid (2). Som jämförelse anges i Storbritanniens produktresumé att fenoximetylpenicillin tabletter ska intas 30 minuter före måltid och att fenoximetylpenicillin oral suspension helst ska intas 30 minuter före måltid eller minst timmar efter måltid (3).

Farmakokinetiska evidens kommer från en crossoverstudie på 12 vuxna män som vid två separata tillfällen fick ta fenoximetylpenicillin tabletter 2 timmar före frukost och 15 minuter efter frukost (4). Biotillgängligheten var 25% lägre och toppkoncentrationen i serum inföll senare, men effekten kvarstod aningen längre när fenoximetylpenicillin intogs efter frukost jämfört före frukost. En studie på 60 barn (ålder 6 månader till 5 år) visade att toppkoncentrationen var signifikant lägre när fenoximetylpenicillin oral suspension 20 mg/kg gavs vid måltid jämfört med under fasta (2 timmar efter och 1 timme före måltid) (5).

Den antibakteriella effekten av fenoximetylpenicillin är bäst korrelerad till den tid som antibiotikakoncentrationen överstiger den minsta hämmande koncentration (MIC) för bakterien (1). Det går inte att ge ett generellt svar på om en 25%-ig sänkning i biotillgänglighet har klinisk relevans.

Enligt Micromedex interagerar inget specifikt födoämne med upptag av fenoximetylpenicillin (6). FASS skriver att följsamheten till behandlingen hos barn blir bättre om fenoximetylpenicillin ges tillsammans med föda. Enligt FDA’s drug label kan fenoximetylpenicillin tabletter ges tillsammans med måltid trots att koncentrationen i blod blir aningen lägre (7).

Flukloxacillin

Flukloxacillin absorberas till 80–90 % på fastande mage (1). Absorptionen försämras vid administrering i samband med måltid. Både i Sverige och i Storbritannien rekommenderas att flukloxacillin tabletter och oral suspension tas 2 timmar efter eller 1 timme före måltid (2,3). Flukloxacillin är inte registrerat i USA och därför saknas information hos FDA och i Micromedex (6,7).

Farmakokinetiska evidens kommer från en crossoverstudie på 12 vuxna män och kvinnor som vid två separata tillfällen fick ta flukloxacillin tabletter fastande och efter en fettrik högkalorifrukost (8). Biotillgängligheten var 20% lägre och toppkoncentrationen i plasma halverades samt inföll senare när flukloxacillin intogs efter frukost jämfört före frukost. I en äldre svensk studie på barn påverkades inte plasmakoncentrationen av om medicinen gavs när barnen var fastande eller tillsammans med frukost (9).

Den antibakteriella effekten av flukloxacillin är bäst korrelerad till den tid som antibiotikakoncentrationen överstiger MIC för bakterien (1). I studien av Gardiner el at uppmättes Probability of target attainment (PTA), dvs sannolikheten att patienten uppnår ett farmakodynamiskt mål vid olika bakteriella MIC (8). Enligt studien påverkar födointag inte farmakodynamiska mål vid mild till måttlig hud- och mjukdelsinfektion med MIC = 0,25 mg/L. Patienter infekterade med Stafylococcus Aureus med MIC > 0,25 mg/L kan däremot potentiellt ha nytta av att inta tabletterna på fastande mage.

Referenser:
  1. Antibiotikakompendium Referensgruppen för antibiotikafrågor (RAF) reviderat 2022-05-30.
  2. FASS. https://www.fass.se/ hämtad 2022-09-12.
  3. The electronic medicines compendium (emc). https://www.medicines.org.uk/emc/ Hämtad 2022-09-12.
  4. McCarthy CG & Finland M. Absorption and excretion of 4 penicillins: penicillin G, penicillin V, phenethicillin and phenylmercaptomethylpenicillin. N Engl J Med 1960; 263(7):315-26.
  5. Briggs, Gerald G., Freeman, Roger K. & Yaffe, Sumner J. (red.), Drugs in pregnancy & lactation [Elektronisk resurs], Lippincott Williams & Wilkins, Philadephia, Pa., 2011
  6. MICROMEDEX Healthcare Series, Thomson MICROMEDEX, Greenwood Village, Colorado hämtad 2022-09-12.
  7. US Food and Drug Administration https://www.accessdata.fda.gov/scripts/cder/daf/ hämtad 2022-09-12.
  8. Gardiner SJ, Drennan PG, Begg R, Zhang M, Green JK, Isenman HL, Everts RJ, Chambers ST, Begg EJ. In healthy volunteers, taking flucloxacillin with food does not compromise effective plasma concentrations in most circumstances. PLoS One 2018;13(7):e0199370.
  9. Bergdahl S, Eriksson M, Finkel Y, Lännergren K. Oral absorption of flucloxacillin in infants and young children. Acta Pharmacol Toxicol (Copenh) 1986;58(4):255-8.