Frågedatum: 2021-11-10
RELIS database 2021; id.nr. 101, CLINT
E-post: [email protected]
Tlf: 019 602 46 82
www.svelic.se
CLINT
E-post: [email protected]
Tlf: 019 602 46 82
www.svelic.se
Utredningen som riktar sig till hälso- och sjukvårdspersonal, har utformats utefter tillgänglig litteratur och resurser vid tidpunkten för utredning. Innehållet i utredningen uppdateras inte. Hälso- och sjukvårdspersonal är ansvarig för hur de använder informationen vid rådgivning eller behandling av patienter.
Frågedatum: 2021-11-10 RELIS database 2021; id.nr. 101, CLINT


Voxra för rökavvänjning

Fråga: Mot bakgrund av att Zyban för tillfället är restnoterat; kan generiskt bupropion eller Voxra ersätta Zyban för rökavvänjning?

Svar: Begrepp som återfinns i texten
Immediate release (IR): Vanlig tablett
Sustained release (SR): Depåtablett
Extended release (XL): Tablett med modifierad frisättning

Bakgrund
Zyban och Voxra innehåller samma verksamma substans: bupropion. Dock skiljer sig tabletternas uppbyggnad åt: båda är depåberedningar såtillvida att den verksamma substansen frisätts över längre tid, men frisättningstiden för bupropion XL (t.ex. Voxra) är längre än den för bupropion SR (t.ex. Zyban).
Exakta tidsangivelser för skillnaden har dessvärre inte gått att finna, men en uppskattning utifrån tillgängliga data är ca 50 % längre frisättningstid för Voxra jämfört med Zyban. Även tiden till maximal plasmakoncentration (Tmax) skiljer sig åt mellan läkemedlen, med Tmax på 2,5-3 timmar för Zyban respektive 5 timmar för Voxra [1–3].
Bupropions halveringstid anges med 20 timmar [2]. Förutom bupropion utövas den farmakologiska effekten av tre aktiva metaboliter; hydroxibupropion, treohydrobupropion och erytrohydrobupropion med samma eller längre halveringstid än modersubstansen; 20, 37 respektive 33 timmar [2].

Skillnader i tabletternas uppbyggnad
Vilka beredningar av bupropion som använts för behandling av depression har varierat över tid. De första beredningarna var av typen IR, för administrering tre gånger dagligen. Senare utvecklades de första depåberedningarna i form av bupropion SR, för administrering två gånger dagligen, samt så småningom som en tablett med modifierad frisättning; bupropion XL [1].

Bupropion XL administreras endast 1 gång dagligen och är idag den dominerande beredningen av bupropion för behandling av depression [4].

Uppbyggnaden av Zybantabletten påminner om bupropion SR, med skillnaden att man vid rökavvänjning endast tar en tablett dagligen [3].

Farmakologiskt resonemang
En SR-beredning frisätter läkemedel under kortare tid än en XL-beredning. Detta gör att man vid dosering 1 gång dagligen kan förvänta sig högre plasmakoncentrationer av bupropion i början och lägre koncentrationer mot slutet av doseringsintervallet för SR- jämfört med XL-beredningen [1].
En vanlig biverkan av bupropion är sömnsvårigheter; risken för detta korrelerar med plasmakoncentrationerna av bupropion och dess metaboliter vid sänggåendet [1–3,5].

På grund av den kortare tiden till maximal koncentration och den snabbare frisättningen för Zyban jämfört med Voxra kan vi anta att en genomsnittlig patient som behandlas med Zyban kommer ha lägre plasmakoncentrationer vid sänggåendet än en genomsnittlig patient som behandlas med Voxra. På grund av den långa halveringstiden för bupropion och dess metaboliter kommer dock båda patienterna sannolikt ha en förhållandevis hög plasmakoncentration.

Sammanfattning: Voxra och Zyban skiljer sig i uppbyggnad av tabletterna, där Zyban har en kortare tid till effekt och en snabbare utsöndring jämfört med Voxra. Teoretiskt skulle rökavvänjningsbehandling med Voxra (eller motsvarande generikum) kunna öka risken för biverkningar i form av sömnsvårigheter, men den kliniska relevansen av detta är svårbedömd.

Referenser:
  1. Fava M, Rush AJ, Thase ME, Clayton A, Stahl SM, Pradko JF, m.fl. 15 years of clinical experience with bupropion HCl: from bupropion to bupropion SR to bupropion XL. Prim Care Companion J Clin Psychiatry. 2005;7(3):106–13.
  2. Voxra - FASS Vårdpersonal [Internet]. [citerad 29 oktober 2021]. Tillgänglig vid: https://www.fass.se/LIF/product?userType=0&nplId=20060308000076
  3. Zyban® - FASS Vårdpersonal [Internet]. [citerad 29 oktober 2021]. Tillgänglig vid: https://www.fass.se/LIF/product?userType=0&nplId=20000519000014
  4. Utbytbarhetsgrupp - FASS Vårdpersonal [Internet]. [citerad 02 november 2021]. Tillgänglig vid: https://www.fass.se/LIF/interchangeableinfo?userType=0&nplId=20060308000076
  5. Johnston JA, Fiedler-Kelly J, Glover ED, Sachs DP, Grasela TH, DeVeaugh-Geiss J. Relationship between drug exposure and the efficacy and safety of bupropion sustained release for smoking cessation. Nicotine Tob Res. maj 2001;3(2):131–40.