Frågedatum: 2023-01-27
RELIS database 2023; id.nr. 164, CLINT
E-post: [email protected]
Tlf: 019 602 46 82
www.svelic.se
CLINT
E-post: [email protected]
Tlf: 019 602 46 82
www.svelic.se
Utredningen som riktar sig till hälso- och sjukvårdspersonal, har utformats utefter tillgänglig litteratur och resurser vid tidpunkten för utredning. Innehållet i utredningen uppdateras inte. Hälso- och sjukvårdspersonal är ansvarig för hur de använder informationen vid rådgivning eller behandling av patienter.
Frågedatum: 2023-01-27 RELIS database 2023; id.nr. 164, CLINT


Lamotriginbehandling vid hypo/manier

Fråga: Finns det evidens för lamotrigin i monoterapi som förebyggande behandling mot hypo/manier vid bipolär sjukdom?

Sammanfattning: Cochrane gör bedömningen att det finns placebokontrollerade (graderade ”low-certainty evidence”) studier som visar att lamotrigin förebygger maniska symtom vid bipolär sjukdom. CLINT kan inte hålla med om att de studier som refereras av Cochrane visar detta. Frågan har ställts till Cochrane och publicerats som kommentar till denna Cochrane review, men har inte besvarats ännu vare sig av artikelförfattarna eller någon annan(1).

Svar: Utifrån en Cochrane-review (1) som publicerades 2021 finns en placebokontrollerad studie med ”low-certainty evidence”. Studien av Calabrese et al., (2) publicerades 2003 och inkluderade 182 patienter med rapid cycling bipolar disorder i sin dubbelblindade, placebokontrollerade studie. Jag kan utifrån att läsa artikeln dessvärre inte förstå hur man i Cochrane-reviewen kommer fram till slutsatsen att lamotrigin i monoterapi minskar återfall av maniska symtom (recurrence of any episodes at one year (young mania rating scale =15 for manic episode)). Som jag tolkar studien såg man inte en signifikant skillnad i det primära effektmålet (överlevnad i studie), vissa andra analyser i studien visade fördel för lamotrigin, majoriteten av patienter som avbröt studien gjorde det p.g.a. depressiva återfall. De 20% som avbröt p.g.a. maniska återfall redovisades inte separat. Cochrane som är betydligt mer välrenommerad än jag gör iallafall bedömningen att det finns evidens och skriver i sin sammanfattning att lamotrigin är bättre än placebo för att förebygga uppkomst av maniska symtom (1).

Zhang et al., publicerade nyligen en studie där lamotrigin inte visade signifikant effekt jämfört med placebo i att förebygga bipolära episoder (3). Man refererar däremot till en studie som endast finns tillgänglig på kinesiska där kan det potentiellt ha visats förebyggande effekt jämfört med placebo (4).

Referenser:
  1. Hashimoto, Yasuhiko, Kazumasa Kotake, Norio Watanabe, Takashi Fujiwara, och Shinji Sakamoto. ”Lamotrigine in the Maintenance Treatment of Bipolar Disorder”. Cochrane Database of Systematic Reviews, nr 9 (2021). https://doi.org/10.1002/14651858.CD013575.pub2.
  2. Calabrese, J. R., T. Suppes, C. L. Bowden, G. S. Sachs, A. C. Swann, S. L. McElroy, V. Kusumakar, m.fl. ”A Double-Blind, Placebo-Controlled, Prophylaxis Study of Lamotrigine in Rapid-Cycling Bipolar Disorder. Lamictal 614 Study Group”. The Journal of Clinical Psychiatry 61, nr 11 (november 2000): 841–50. https://doi.org/10.4088/jcp.v61n1106.
  3. Zhang, Ling, Honggeng Zhang, Lu-Xian Lv, Qingrong Tan, Xiufeng Xu, Jian Hu, Lu Zi, James Cooper, Abhay Phansalkar, och Gang Wang. ”A Randomised, Double-Blind, Placebo-Controlled Study to Evaluate the Safety and Efficacy of Lamotrigine in the Maintenance Treatment of Chinese Adult Patients with Bipolar I Disorder”. International Journal of Bipolar Disorders 10, nr 1 (01 augusti 2022): 20. https://doi.org/10.1186/s40345-022-00266-4.
  4. Shi, Wan-ping, Hna-biao Zhang, Feng-xiang Zhu, Fu Zhang, och Zhi-rong Zhang. ”A control study of lamotrigine in the trealment of bipolar mood disorder”. JOURNAL OF CLINICAL PSYCHIATRY 18, nr 1 (2008): 32–34.