Frågedatum: 2022-05-20
RELIS database 2022; id.nr. 259, LÄIF
E-post: [email protected]
Tlf. 046-174620
www.svelic.se
LÄIF
E-post: [email protected]
Tlf. 046-174620
www.svelic.se
Utredningen som riktar sig till hälso- och sjukvårdspersonal, har utformats utefter tillgänglig litteratur och resurser vid tidpunkten för utredning. Innehållet i utredningen uppdateras inte. Hälso- och sjukvårdspersonal är ansvarig för hur de använder informationen vid rådgivning eller behandling av patienter.
Frågedatum: 2022-05-20 RELIS database 2022; id.nr. 259, LÄIF


Finns det någon allergirisk för upprepad användning av urokinas?

Fråga: I samband med bristsituation av alteplas undrar frågeställaren hur allergirisken ser ut vid användning av Taurolock med urokinas. Finns det någon dokumentation vid upprepad användning?

Svar: Urokinas är inte antigent och någon antikroppsbildning förekommer inte (1). Eftersom urokinas är ett mänskligt endogent protein kan den administreras upprepade gånger utan rädsla för att orsaka några allergiska reaktioner(2). För farmakologiskt bruk används rekombinant DNA-teknik i framställningen.
Säkerheten av urokinas i jämförelse med alteplas har studerats i retrospektiva studier. Studierna visar likvärdigt säkerhet och inga allergier eller överkänslighetsreaktioner har dokumenterats (3, 4).
Det finns dock ett antal fallrapporter beskrivna i litteraturen där anafylaktiska reaktioner uppkommit efter administrering med intravenös administrering med urokinas. Den ena fallrapporten beskriver en 11 årig pojke som efter administrering med urokinas fick rigor, dyspné och rastlöshet
Hans syramättnad sjönk från 96 % till 75 %. Efter att urokinas infusionen avbröts stabiliserades hans vitala värden. Författarna rekommenderar att vid systemisk trombolys med urokinas bör man vara väl förberedd för att behandla eventuella anafylaxier(5).
I ett annat fall förbehandlades patienten med hydrokortison och difenhydramin innan bolusdosen med urokinas vid behandling av lungemboli. Patienten utvecklade en anafylaktisk reaktion och vitala värden normaliserades kort efter att famotidin gavs (6).
Ytterligare fallrapport beskriver rigor och bronkspasm hos en liten grupp av patienter som fått urokinas efter att behandlats med streptokinas som en trombolytiskt medel vid akut hjärtinfarkt. Författarna summerar att rigor och andra anafylaktiska reaktioner uppstår som ett svar på främmande protein och eftersom urokinas är ett naturligt mänskligt protein borde det inte inducera anafylaktiska reaktioner (7). Eventuella förändringar i tillverkningsprocess som möjligens medför föroreninger i produkten kan inte uteslutas (6-8).

Vid kontakt med företaget som tillverkar Taurolock® skriver det att det är känt från litteraturen att injektion med urokinas och alteplas kan utlösa allergiska reaktioner eller anafylaktiska reaktioner när de injiceras i blodomloppet för att lösa upp blodproppar men detta är extremt sällsynt. Därför rekommenderar företaget att aspirera istället för att spola kateterlåset. Företaget skriver vidare att det aldrig observerat allergiska reaktioner med deras produkt (9).

Sammanfattning: Anafylaktiska reaktioner har rapporterats i litteraturen vid doser som givits intravenöst, dock är detta väldigt sällsynt. I detta ändamål rör det sig om lägre doser än de man använder för intravenöst bruk. Vi motiverar att man tex har adrenalin och kortison tillgängliga.

Referenser:
  1. SBU. Trombolys vid djup ventrombos och lungemboli [Tillgänglig på: https://www.sbu.se/contentassets/2c6ecfac42a3428fa26aa827ca7a9058/4.4-trombolys-vid-djup-ventrombos-och-lungemboli.pdf].
  2. Ali N, Ikram ul H, Haseeb A, Zinnia S, Ammar J, Hamid M, et al. Production and market comparison of urokinase and streptokinase as effective and cheap fibrinolytic agents for treatment of cardiovascular diseases. Acta Scientiarum Technology. 2022;44(1).
  3. Sugimoto K, Hofmann LV, Razavi MK, Kee ST, Sze DY, Dake MD, et al. The safety, efficacy, and pharmacoeconomics of low-dose alteplase compared with urokinase for catheter-directed thrombolysis of arterial and venous occlusions. J Vasc Surg. 2003;37(3):512-7.
  4. Grunwald MR, Hofmann LV. Comparison of urokinase, alteplase, and reteplase for catheter-directed thrombolysis of deep venous thrombosis. J Vasc Interv Radiol. 2004;15(4):347-52.
  5. Franco S, Kelly M, Ushay M, DiMichele D. Highly probable anaphylactic reaction to systemic thrombolytic therapy with high dose urokinase in a child with a prosthetic valve. J Pediatr Hematol Oncol. 1998;20(2):181-2.
  6. Vidovich RR, Heiselman DE, Hudock D. Treatment of urokinase-related anaphylactoid reaction with intravenous famotidine. Ann Pharmacother. 1992;26(6):782-3.
  7. Matsis P, Mann S. Rigors and bronchospasm with urokinase after streptokinase. Lancet. 1992;340(8834-8835):1552.
  8. Perri JA, Stahfeld KR, Villella ER, Simone ST, Lally ME. The management of anaphylactoid reactions to urokinase. J Vasc Surg. 1994;20(5):846-7.
  9. TauroPharm GmbH. Personlig kontakt. 2022-05-18