Frågedatum: 2022-11-24
RELIS database 2022; id.nr. 291, LÄIF
E-post: [email protected]
Tlf. 046-174620
www.svelic.se
LÄIF
E-post: [email protected]
Tlf. 046-174620
www.svelic.se
Utredningen som riktar sig till hälso- och sjukvårdspersonal, har utformats utefter tillgänglig litteratur och resurser vid tidpunkten för utredning. Innehållet i utredningen uppdateras inte. Hälso- och sjukvårdspersonal är ansvarig för hur de använder informationen vid rådgivning eller behandling av patienter.
Frågedatum: 2022-11-24 RELIS database 2022; id.nr. 291, LÄIF


Minoxidil mot manligt håravfall hos patient med tidigare stroke.

Fråga: Kan topikalt minoxidil användas mot manligt håravfall hos en patient med tidigare ischemisk stroke? Enligt produktinformationen skall läkare konsulteras innan behandlingsstart om patienten är hjärt- och kärlsjuk.

Svar: Minoxidil var initialt framtaget som ett antihypertensivt läkemedel som senare även erhöll indikation mot manligt håravfall (1). Den norska läkemedelsinformationstjänsten Relis har tidigare utrett frågor rörande minoxidil (1, 2). En av utredningarna beskriver en ökad biverkningsfrekvens av takykardi, hypertrikos och perikardit vid peroral kontra topikal behandling mot manligt håravfall. Samma rapport citerar även studier som visar att biverkan i form av ödem och hypertrikos är dosberoende (2). Den andra utredningen diskuterar en patient med tidigare förmaksflimmer och eventuell behandling med topikalt minoxidil (1). Ur Fass för minoxidil Orifarm kan det läsas att yrsel och huvudvärk är de angivna biverkningarna för det centrala nervsystemet. Riskerna angivna under överdosering är kopplade till det kardiovaskulära systemet med natrium- och vätskeretention, takykardi, hypotoni och letargi (3).

Farmakodynamiken bakom den antihypertensiva effekten sker genom sänkt perifert kärlmotstånd efter vasodilation. Glattmuskulatur i kärlen anses vara de farmakodynamiska målen och sekundärt kan detta leda till ökad hjärtfrekvens samt ökad kontraktilitet. I SPC för antihypertensiv indikation beskrivs det att extra hänsyn skall tas om patienten även har tidigare hjärt- och eller njursjukdom. Avseende koagulation finns trombocytopeni som en sällsynt (1/1000 – 1/10 000) biverkan, ingen övrig biverkan avseende koagulation finns angiven (4).

Vid peroral administrering har minoxidil en biotillgänglighet på minst 90 %. När minoxidil är ordinerat som antihypertensivum rekommenderas, enligt SPC, initialt 5 mg med måldos 10-40 mg och maxdos 100 mg dagligen (4).

Vid användning av minoxidil topikalt anges en biotillgänglighet på ca 1,4 % (intervall 0,3-4,5 %). Dosen som rekommenderas är 1 ml 2 gånger dagligen. Koncentrationen är 50 mg/ml (3). Således blir den systemiska exponeringen sannolikt 1,4 mg (0,3 – 4,5 mg) per dygn.

Sammanfattning: Minoxidils systemiska effekt är vasodilation med blodtryckssänkning samt risk för sekundär vätskeretention och takykardi. Vid högre doser anges främst det kardiovaskulära systemet som fokus för biverkningar. Dosen som når systemkretsloppet vid topikalt administrerat läkemedel i rekommenderad dos är lägre än vid peroral beredning. Om en patient behandlas med minoxidil kan man överväga klinisk kontroll avseende ovan beskrivna kardiovaskulära mått innan insättning samt vid uppföljning.

Referenser:
  1. FASS Vårdpersonal [Internet]. Stockholm. Läkemedelsindustriföreningen; 2010. Minoxidil Orifarm Forte Orifarm Generics AB Kutan lösning 50 mg/ml. [uppdaterad 2021-09-30; hämtat 2022-11-18]. Hämtad från: https://www.fass.se/LIF/product?nplId=20080805000034&userType=0&docType=3&scrollPosition=137
  2. Limited P. Loniten Tablets 2.5 mg, SPC [Internet]. Sandwich, UK: Pfizer; 1995 [uppdaterad 2020-11-24; hämtat 2022-11-18]. Hämtad från: https://www.medicines.org.uk/emc/product/4294/smpc#PHARMACODYNAMIC_PROPS