Frågedatum: 2023-01-19
RELIS database 2023; id.nr. 298, LÄIF
E-post: [email protected]
Tlf. 046-174620
www.svelic.se

Utredningen som riktar sig till hälso- och sjukvårdspersonal, har utformats utefter tillgänglig litteratur och resurser vid tidpunkten för utredning. Innehållet i utredningen uppdateras inte. Hälso- och sjukvårdspersonal är ansvarig för hur de använder informationen vid rådgivning eller behandling av patienter.


Läkemedelspåverkan på prolaktinFråga: Patient med en hypofystumör som producerar prolaktin. Frågeställaren överväger att sätta in något av följande läkemedel och undrar vilket av dessa som kan påverka prolaktinutsöndringen: amitriptylin, propiomazin, prometazin, hydroxizin, zopiklon och melatonin.

Svar: Insöndring av hormonet prolaktin från adenohypofysens acidofila celler står under en tonisk hämning av dopamin från främst hypothalamus, vilket innebär att läkemedel som interfererar med dopaminets effekt kan ge upphov till förhöjda prolaktinnivåer. Förutom av dopaminantagonister stimuleras prolaktinutsöndringen exempelvis av selektiva serotoninåterupptagshämmare (SSRI), H2-receptorantagonister och opioder (1-3).

Avseende ovan listade läkemedels eventuella påverkan på prolaktininsöndring hittades följande:

Amitriptylin
Ett flertal källor vi hittade anger att prolaktinstegringen är låg vid användning av amitriptylin (1-3). Stegringen kan möjligtvis bero på ökad tillgänglighet av serotonin genom hämning av dess återupptag (2).
I produktresumén för amitriptylin nämns galaktorré som en mindre vanlig (>1/1000,<1/100) biverkning (4).

Propiomazin och prometazin
Vi har inte hittat någon information om att just propiomazin och prometazin kan höja prolaktinnivåerna, men i kunskapstjänsten UpToDate samt andra källor noteras att fentiaziner som substansklass (som inkluderara båda substanserna) kan ha en påverkan på prolaktinstegring (1-3). Det kan därför inte uteslutas helt att propiomazin och prometazin kan påverka prolaktinutsöndringen.

Hydroxizin
Vi har inte återfunnit någon information om att H1-receptorantagonisten hydroxizin kan ha inverkan på insöndringen av prolaktin.

Zopiklon
Vi finner ingen information att zopiklon, en cyklopyrrolon med hög affinitet till GABA-receptorkomplexet (5), kan påverka prolaktininsöndringen

Melatonin
Melatonin verkar på MT1 och MT2 receptorer (6). Det finns beskrivet på internetmedicin att man bör vara försiktig med doser över 5 mg, en varning som grundar sig på rapporter om att högre doser kan orsaka hyperprolaktinemi (7). I en experimentell studie med 24 friska män som intog melatonin i kristallin form såg man en ökning av prolaktin (8). Artikeln är dock endast tillgänglig som abstrakt, vilket gör att vi inte kan uttala oss om hur den är utformad exakt och hur uttalad prolaktinstegringen var.
Hyperprolaktinemi har inte återfunnits i produktresumén för melatonin, men galaktorré är beskriven som biverkning utan känd frekvens” (6). Det går således inte att utesluta att även melatonin kan orsaka prolaktinstegringar.


Referenser:
  1. Madhusoodanan S, Parida S, Jimenez C. Hyperprolactinemia associated with psychotropics--a review. Hum Psychopharmacol. 2010;25(4):281-97.
  2. Voicu V, Medvedovici A, Ranetti AE, Radulescu F. Drug-induced hypo- and hyperprolactinemia: mechanisms, clinical and therapeutic consequences. Expert Opin Drug Metab Toxicol. 2013;9(8):955-68.
  3. PJ S. Causes of hyperprolactinemia. I. UpToDate [Internet]. Waltham (MA): UpToDate Inc; 2022 [hämtat 2023-01-18]. Hämtad från: https://www.uptodate.com
  4. FASS Vårdpersonal [Internet]. Stockholm. Läkemedelsindustriföreningen; 2014. Amitriptylin Abcur 10 mg. [uppdaterad 2022-03-07; hämtat 2023-01-19]. Hämtad från: https://www.fass.se/
  5. FASS Vårdpersonal [Internet]. Stockholm. Läkemedelsindustriföreningen; 2017. Zopiklon Pilum Pharma 5 mg. [uppdaterad 2019-04-12; hämtat 2023-01-19]. Hämtad från: https://www.fass.se/
  6. FASS Vårdpersonal [Internet]. Stockholm. Läkemedelsindustriföreningen; 2019. Melatonin AGB AGB-Pharma 5 mg. [uppdaterad 2021-12-20; hämtat 2023-01-18]. Hämtad från: https://www.fass.se/
  7. Westergren S. Sömnstörningar [Internet]. Kungsbacka: Internetmedicin; 2023 [uppdaterad 2021-12-29; hämtat 2023-01-18]. Hämtad från: https://www.internetmedicin.se/
  8. Waldhauser F, Lieberman HR, Lynch HJ, Waldhauser M, Herkner K, Frisch H, et al. A Pharmacological Dose of Melatonin Increases PRL Levels in Males without Altering Those of GH, LH, FSH, TSH, Testosterone or Cortisol. Neuroendocrinology. 1987;46(2):125-30.