Frågedatum: 2023-01-24
RELIS database 2023; id.nr. 299, LÄIF
E-post: [email protected]
Tlf. 046-174620
www.svelic.se
LÄIF
E-post: [email protected]
Tlf. 046-174620
www.svelic.se
Utredningen som riktar sig till hälso- och sjukvårdspersonal, har utformats utefter tillgänglig litteratur och resurser vid tidpunkten för utredning. Innehållet i utredningen uppdateras inte. Hälso- och sjukvårdspersonal är ansvarig för hur de använder informationen vid rådgivning eller behandling av patienter.
Frågedatum: 2023-01-24 RELIS database 2023; id.nr. 299, LÄIF


Svullen tunga som biverkning till följd av behandling med litium och zopiklon

Fråga: Finns det beskrivet i litteraturen eller biverkningsrapporter att zopiklon eller litium kan orsaka svullen tunga som biverkning?

Svar: Vid sökning i Vigilyze, WHO:s (World Health Organization) biverkningsdatabas, finns det spontanrapporter att litium och zopiklon orsakat svullen tunga som biverkning. För biverkningen vid behandling med litium finns det totalt 24 rapporter globalt och med zopiklon totalt 12 rapporter globalt. Dessa siffror motsvarar globala spontanrapporterade fall och är inte normerat utefter grad av förskrivning (1). Det går därför inte att säga med vilken frekvens en biverkning förekommer för ett visst läkemedel.

Vid sökning efter ”swollen tongue” och ”angioedema” med litium eller zopiklon i PubMed, Micromedex och UptoDate framkommer det inga resultat i form av artiklar eller fallrapporter. I Meyler’s side effects of drugs nämns inte svullen tunga som biverkning till följd av behandling med litium eller zopiklon.

En fallrapport beskriver litiuminducerad angioödem. Patienten var en 46-årig asiatisk man som besvärades av bland annat dyskinesi i ansiktet samt svullna läppar och tunga. Vid behandling med bland annat intravenösa steroider och antihistamin samt utsättning av litium blev patienten bättre och biverkningarna minskade. Författarnas slutsats var att patienten troligtvis hade fått angioödem till följd av behandling med litium vilket är väldigt sällsynt beskrivet i litteraturen. Litium har sedan tidigare rapporterats orsaka svullnad i läppar som en väldigt sällsynt biverkning (2).

I flertalet källor nämns att en allergisk reaktion (med bland annat svullen läpp och tunga) kan uppstå som en biverkning med okänd frekvens till följd av behandling med litium (3) (4) (5) .

Sammanfattning: Det finns spontanrapporter på att både litium och zopiklon orsakat svullen tunga som biverkning hos behandlade patienter. I samband med rapporterna har patienterna oftast behandlats med andra läkemedel, varför man inte med säkerhet kan säga att biverkningen uppstått till följd av specifikt litium eller zopiklon.

Referenser:
  1. WHO:s internationella biverkningsdatabas VigiLyze. Uppsala: the UMC. Uppsala Monitoring Center, personlig kommunikation. [Internet]. 2023 [cited 23.01.2023]. Available from: https://vigilyze.who-umc.org/.
  2. Chandar P, Kulandaisamy S, Malhotra I, Kupfer Y, Shamian B, Rai AK, et al. 1749: LITHIUM-INDUCED ANGIOEDEMA. Critical Care Medicine. 2016;44(12).
  3. Drugs.com. Lithium Side Effects [Internet]. 2022 [cited 23.01.2023]. Available from: https://www.drugs.com/sfx/lithium-side-effects.html.
  4. Online.lexi.com. Lithium (Lexi-Drugs Multinational) Adverse Reactions [Internet]. 2023 [cited 23.01.2023]. Available from: https://online.lexi.com/lco/action/doc/retrieve/docid/multinat_f/4669211?cesid=0WphJEend6m&searchUrl=%2Flco%2Faction%2Fsearch%3Fq%3Dlithium%26t%3Dname%26acs%3Dfalse%26acq%3Dlithium#.
  5. Mayoclinic.org. Lithium (Oral route) Side Effects [Internet]. 2023 [cited 23.01.2023]. Available from: https://www.mayoclinic.org/drugs-supplements/lithium-oral-route/side-effects/drg-20064603.