Frågedatum: 2020-12-10
RELIS database 2020; id.nr. 61, LÄIF
E-post: laif@skane.se
Tlf. 046-174620
www.svelic.se
LÄIF
E-post: laif@skane.se
Tlf. 046-174620
www.svelic.se
Utredningen som riktar sig till hälso- och sjukvårdspersonal, har utformats utefter tillgänglig litteratur och resurser vid tidpunkten för utredning. Innehållet i utredningen uppdateras inte. Hälso- och sjukvårdspersonal är ansvarig för hur de använder informationen vid rådgivning eller behandling av patienter.
Frågedatum: 2020-12-10 RELIS database 2020; id.nr. 61, LÄIF


Kan man ge salbutamol inhalationsaerosol (Airomir) till gravida vid reversibilitetstest

Fråga: Kan man utan risk för foster och den gravida kvinnan, ge salbutamol inhalationsaerosol (Airomir) - 0,1 mg fyra gånger, som engångsadministrering för reversibilitetstest till gravida? Vi har hittills inte frågat kvinnor i fertil ålder om de kan vara gravida, är det något vi borde göra?

Svar:
Bakgrund
Vi jobbar med spirometriundersökningar och har en fråga om salbutamol som bronkdilaterande för reversibilitetstest vid graviditet.
Normalt ger vi salbutamol inhalationsaerosol 0,1 mg/dos - 0,1 mg fyra gånger, för att kunna erhålla spirometrivärden före och efter bronkdilaterande. Detta görs vid många, men inte alla spirometrier.

I FASS finns olika skrivningar på olika ställen rörande salbutamol och graviditet (just för ovanstående kategori B:1). Jag antar att det egentligen gäller givet som behandling och egentligen inte som engångsdosering, men detta är oklart.

Ett alternativ för oss är att ge Bricanyl Turbuhaler som vi gett tidigare, men nu i Covid-tider har vi av hygienskäl övergått till Airomir. Bricanyl Turbohaler har kategori A i FASS.

Utredning
Att medicinera med salbutamol inhalationsaerosol vid graviditet är enligt janusmed fosterpåverkan ok. Bedömningen i janusmed fosterpåverkan lyder: ”Det är viktigt med adekvat behandling av astma under graviditeten. Erfarenheten av användning av salbutamol är betryggande och man kan utesluta negativ fosterpåverkan av betydelse. Behandling med salbutamol för inhalation kan därför fortsätta under graviditeten, enligt ordination” (1).

Enligt janusmed fosterpåverkans bedömning skulle det därför inte vara skadligt för varken foster eller den gravida kvinnan att inhalera de få doser av salbutamol som engångsadministrering vid ett reversibilitetstest.

Också Storbritanniens National Health Service (NHS) klassar salbutamol inhalationsaerosol som säkert att använda under graviditet och amning (2).

I en artikel från Australian prescriber om astmaläkemedel under graviditet och amning, framgår det att salbutamol inhalationsaerosol är säkert att använda under graviditet och att den är klassificerad till kategori A i den australienska risk-kategoriseringen (3). Kategori A innebär att läkemedlet använts av ett stort antal gravida kvinnor utan någon ökad frekvens av missbildningar och det har heller inte kunnat observeras några andra direkta eller indirekta skadliga effekter på fostret (4).

Sammanfattning:
När en gravid kvinna inhalerar få doser av salbutamol som engångsadministrering förefaller det inte vara skadligt för den gravida kvinnan eller fostret. Enligt tillgänglig litteratur kan slutsatsen dras att salbutamol kan användas vid reversibilitetstest även hos gravida kvinnor. Ett reversibilitetstest i sig själv förefaller därför inte vara en tillräcklig grund till att fråga kvinnor i fertil ålder om de är gravida.

Referenser:
  1. Källén K, Winbladh B. Läkemedel och fosterpåverkan. Salbutamol. Hämtat från: http://www.janusinfo.se/Beslutsstod/Lakemedel-och-fosterpaverkan/ (Senast ändrat: 03.13.2016)
  2. NHS. Salbutamol inhaler. Hämtat från: https://www.nhs.uk/medicines/salbutamol-inhaler/ (Senast ändrad 23.10.2018)
  3. Lim A, Hussainy S Y, Abramson. 2013. M J. NPS Medicinewise. Australian prescriber. Hämtat från: https://www.nps.org.au/australian-prescriber/articles/asthma-drugs-in-pregnancy-and-lactation#t1 (10.12.2020)
  4. Hill, M.A. Embryology Australian Drug Categories. Hämtat från: https://embryology.med.unsw.edu.au/embryology/index.php/Australian_Drug_Categories (10.12.2020).