Frågedatum: 2022-11-24
RELIS database 2022; id.nr. 42, KAROLIC
E-post: [email protected] Tlf: +46 08-585 810 60
www.svelic.se
KAROLIC
E-post: [email protected] Tlf: +46 08-585 810 60
www.svelic.se
Utredningen som riktar sig till hälso- och sjukvårdspersonal, har utformats utefter tillgänglig litteratur och resurser vid tidpunkten för utredning. Innehållet i utredningen uppdateras inte. Hälso- och sjukvårdspersonal är ansvarig för hur de använder informationen vid rådgivning eller behandling av patienter.
Frågedatum: 2022-11-24 RELIS database 2022; id.nr. 42, KAROLIC


Neuroleptika med minst möjliga leverpåverkan

Fråga: Vilket neuroleptikum ger lägst risk för leverbiverkningar? Patient som nyligen fått förhöjda leverprover efter diverse psykofarmaka och man vill nu sätta in ett antipsykotikum som har låg risk att ge leverbiverkningar.

Svar: Leverbiverkningar kan variera från asymtomatisk stegring av leverenzymer till akut leversvikt och ikterus Det är generellt svårt att avgöra incidensen av leverbiverkningar eftersom kliniska studier sällan är dimensionerade för att upptäcka ovanliga biverkningar (1). Publikationer om leverbiverkningar är ofta begränsade till korta rapporter eller brev till tidskrifter (2). Bland första generationens antipsykotika har fentiaziner ansetts ha en väldokumenterad risk för att kunna orsaka leverskada, i synnerhet klorpromazin (som inte längre är godkänt i Sverige) (3). Bland atypiska antipsykotika har flertalet associerats med förhöjda leverprover, men kliniskt relevant leverskada med ikterus anses ovanligt (3). Att rangordna risk för leverbiverkningar mellan olika antipsykotiska läkemedel har dock ansetts vara svårt (4).

I en studie utvärderades risken för allvarliga leverbiverkningar av enskilda antipsykotiska läkemedel genom att retrospektivt studera rapporterade biverkningar hos inneliggande psykiatripatienter (5). Bland totalt drygt 330 000 inneliggande patienter rapporterades totalt 246 fall av allvarliga leverbiverkningar (5). Bland enskilda antipsykotika var olanzapin och klozapin de läkemedel som hade högst frekvens av rapporterade leverbiverkningar i förhållande till antalet användare, medan aripirazol och melperon (samt pipameron som inte är godkänt i Sverige) hade lägst frekvens (5). Det fanns dock ingen standardiserad monitorering av leverprover varför asymtomatiska leverbiverkningar kan ha missats (5).

Den evidensbaserade databasen Livertox (6) klassificerar läkemedel som A-E utifrån hur väldokumenterade deras möjlighet att orsaka leverskada är, baserat på publicerade fallrapporter. Inget i Sverige godkänt antipsykotiskt läkemedel klassificeras inom grupp A (dvs välkänd risk för att kunna orsaka leverskada och fler än 50 beskrivna fall). Inom kategorin B (känd eller högst trolig risk för att kunna orsaka leverskada och mellan 12-49 beskrivna fall) återfinns bland annat klozapin, haloperidol, olanzapin och kvetiapin. Inom grupp E (ingen evidens för att läkemedel orsakar leverskada) finns bland annat aripiprazol, lurasidon och paliperidon (7). Observera dock att flertalet antipsykotika överhuvudtaget inte klassificeras i denna databas (till exempel flupentixol, klorprotixen och zuklopentixol) (7).

Enligt denna databas hade det 2017 inte rapporterats några fall med kliniskt signifikant leverskada av aripirazol (8). Beträffande lurasidon hade det 2019 inte publicerats några fall med kliniskt signifikant leverskada. Avvikande levervärden ses hos 1-3% av patienterna, men liknande siffror har rapporterats hos patienter med placebo och levervärdena normaliseras ofta utan dosreduktion eller utsättning (9). För paliperidon anges att inga fall av kliniskt signifikant leverskada hade rapporterats fram till juli 2021. Även för paliperidon ses avvikande levervärden hos ca 1 % vilket är ungefär samma frekvens som hos dem med placebo och levervärdena normaliseras ofta spontant utan dosreduktion eller utsättning (10).

Sammanfattning: Det är svårt att rangordna risken för leverbiverkningar mellan olika antipsykotiska läkemedel då dokumentation ofta är baserad på fallrapporter och observationella retrospektiva data. Möjligen förefaller aripiprazol, paliperidon och lurasidon i något mindre utsträckning vara associerade med leverbiverkningar medan till exempel olanzapin och klozapin något oftare associerats med leverbiverkningar.

Referenser:
  1. European Association for the Study of the Liver. Electronic address: [email protected]; Clinical Practice Guideline Panel: Chair:; Panel members; EASL Governing Board representative:.EASL Clinical Practice Guidelines: Drug-induced liver injury. J Hepatol. 2019 Jun;70(6):1222-1261. doi: 10.1016/j.jhep.2019.02.014. Epub 2019 Mar 27. PMID: 30926241.
  2. LiverTox: Clinical and Research Information on Drug-Induced Liver Injury [Internet]. Bethesda (MD): National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases; 2012-. Introduction. [Updated 2019 Nov 20]. Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK548157/ (citerad 2022-01-18)
  3. LiverTox: Clinical and Research Information on Drug-Induced Liver Injury [Internet]. Bethesda (MD): National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases; 2012-. Antipsychotic Agents. [Updated 2017 Jul 20]. Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK548317. (citerad 2022-01-18)
  4. Relis no 3676. 2014. Tillgänglig på relis.no
  5. Druschky K, Toto S, Bleich S, Baumgärtner J, Engel RR, Grohmann R, Maier HB, Neyazi A, Rudolph YJ, Rüther E, Schwörer H, Seifert J, Stübner S, Degner D. Severe drug-induced liver injury in patients under treatment with antipsychotic drugs: Data from the AMSP study. World J Biol Psychiatry. 2021 Jun;22(5):373-386. doi: 10.1080/15622975.2020.1819565. Epub 2020 Sep 28. PMID: 32892689.
  6. LiverTox: Clinical and Research Information on Drug-Induced Liver Injury [Internet]. Bethesda (MD): National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases; 2012-. Categorization Of The Likelihood Of Drug Induced Liver Injury. [Updated 2019 May 4]. Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK548392//
  7. LiverTox: Clinical and Research Information on Drug-Induced Liver Injury [Internet]. Bethesda (MD): National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases; 2012-. Master List of LiverTox Drugs. [Updated 2021 Jun 10]. Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK571102/
  8. LiverTox: Clinical and Research Information on Drug-Induced Liver Injury [Internet]. Bethesda (MD): National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases; 2012-. Aripiprazole. [Updated 2017 Jul 20]. Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK547858/ (citerad 2022-01-18)
  9. LiverTox: Clinical and Research Information on Drug-Induced Liver Injury [Internet]. Bethesda (MD): National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases; 2012-. Lurasidone. [Updated 2019 May 21]. Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK548303/. (citerad 2022-01-18)
  10. LiverTox: Clinical and Research Information on Drug-Induced Liver Injury [Internet]. Bethesda (MD): National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases; 2012-. Paliperidone. [Updated 2021 Oct 1]. Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK548506/. (citerad 2022-01-18)