Frågedatum: 2021-07-21
RELIS database 2021; id.nr. 14942, RELIS Vest
relis@helse-bergen.no
www.svelic.se
RELIS Vest
relis@helse-bergen.no
www.svelic.se
Utredningen som riktar sig till hälso- och sjukvårdspersonal, har utformats utefter tillgänglig litteratur och resurser vid tidpunkten för utredning. Innehållet i utredningen uppdateras inte. Hälso- och sjukvårdspersonal är ansvarig för hur de använder informationen vid rådgivning eller behandling av patienter.
Frågedatum: 2021-07-21 RELIS database 2021; id.nr. 14942, RELIS Vest


Vaksinasjon med to ulike mRNA-vaksiner mot Covid-19

Fråga: Sjukepleiar lurer på om ein har erfaring med to ulike mRNA-vaksiner? Sjukepleiaren har fått tilbod om andre dose med Spikevax, trass at første dose var Comirnaty.

Svar: Det er Folkehelseinstituttet som utarbeider anbefalingar for koronavaksinering i Noreg. I vaksinasjonrettleiaren (1) oppgjev dei følgjande:

Vaksinasjon bør fullføres med samme mRNA-vaksine, men dersom det er praktisk vanskelig å gjennomføre, anbefaler Folkehelseinstituttet å kombinere de to mRNA-vaksinene. Dette er den raskeste måten å få fullvaksinert flest mulig på.

Comirnaty og Spikevax er svært like vaksiner basert på samme teknologi og gir beskyttelse mot det samme proteinet fra viruset (spike-proteinet). Etter den første dosen med én av mRNA-vaksinene har kroppen lært seg å kjenne igjen spike-proteinet. Når det så gis en dose med en annen mRNA-vaksine, vil den friske opp og forsterke beskyttelsen som oppstod etter første dose.

Det foreligger foreløpig ingen publiserte data på immunrespons og effekt med kombinasjonen av Comirnaty og Spikevax, men det er høyst sannsynlig at effekten vil være like god hos de som får en kombinasjon som hos de som har fått to doser av samme vaksine.

Begge vaksinene gir noe mer uttalte bivirkninger etter andre dose enn etter første dose. Spikevax kan gi noe mer og kraftigere bivirkninger enn Comirnaty. Dette gjelder vanlige, men kortvarige bivirkninger som blant annet smerter og hevelse på stikkstedet, tretthet, hodepine, muskel- /leddsmerter og feber. Dette går vanligvis over i løpet av få dager.

Kombinasjon av koronavaksiner brukes i en rekke land, blant annet i Canada og Storbritannia.


Helsepersonell kan kontakte Folkehelseinstituttet sin vaksinerådgiving dersom dei har spørsmål knytt til koronavaksinering av pasientane sine. Telefon: 21 07 70 00, ope alle kvardagar kl. 13.00-14.30. E-post: vaksine@fhi.no. Spørsmål knytt til eiga helse og koronavaksinering, anbefaler vi å ta opp med fastlegen.

Sammanfattning: Noverande anbefaling frå Folkehelseinstituttet er at ein kan kombinere to ulike mRNA-vaksiner mot Covid-19, dersom vaksinasjon med same mRNA-vaksine er praktisk vanskeleg å gjennomføre.

Referenser:
  1. Folkehelseinstituttet. Vaksinasjonsveilederen. Koronavaksine – informasjon til helsepersonell. https://www.fhi.no/nettpub/vaksinasjonsveilederen-for-helsepersonell/vaksiner-mot-de-enkelte-sykdommene/koronavaksine/ (Sist oppdatert: 9. juli 2021).