Frågedatum: 2020-04-27
RELIS database 2020; id.nr. 8081, RELIS Midt-Norge
relis@legemidler.no
www.svelic.se
RELIS Midt-Norge
relis@legemidler.no
www.svelic.se
Utredningen som riktar sig till hälso- och sjukvårdspersonal, har utformats utefter tillgänglig litteratur och resurser vid tidpunkten för utredning. Innehållet i utredningen uppdateras inte. Hälso- och sjukvårdspersonal är ansvarig för hur de använder informationen vid rådgivning eller behandling av patienter.
Frågedatum: 2020-04-27 RELIS database 2020; id.nr. 8081, RELIS Midt-Norge


Påvirkes covid-19 av pregabalin eller gabapentin?

Fråga: Foreligger det per nå noe dokumentasjon på hvorvidt bruk av pregabalin eller gabapentin affiserer et covid-19 sykdomsforløp?

Svar: De godkjente norske preparatomtalene (SPC) til pregabalin og gabapentin angir ingen opplysninger om at legemidlene påvirker covid-19 og sykdomsforløpet (1, 2).

Dyspné, neseblødning, hoste, nesetetthet, rhinitt, snorking, tørrhet i nesen er i SPC angitt som mindre vanlige (<1%) bivirkninger av pregabalin, og lungeødem og tett hals er angitt som sjeldne (<0,1%) bivirkninger av pregabalin. Etter markedsføringstidspunkt er det rapportert om åndedrettssvikt, koma og dødsfall hos pasienter som tar pregabalin og opioider og/eller andre legemidler som virker dempende sentralnervesystemet (CNS). Pregabalin ser ut til å være additiv i påvirkningen av kognitive funksjoner og funksjoner på store bevegelser forårsaket av oksykodon, og potensierer effekten av etanol og lorazepam (1).

Respirasjonsdepresjon er angitt som en sjelden (<0,1%) bivirkning av gabapentin og dyspné, bronkitt, faryngitt, hoste og rhinitt som vanlige (<10%) bivirkninger av gabapentin. Gabapentin har blitt forbundet med alvorlig respirasjonsdepresjon, og pasienter med nedsatt lungefunksjon eller respiratorisk sykdom, nedsatt nyrefunksjon, samtidig bruk av midler som virker dempende på CNS og eldre kan ha høyere risiko for å oppleve denne alvorlige bivirkningen. Dosejusteringer kan være nødvendig hos disse pasientene (2).

Det finnes spontane og publiserte rapporter om respirasjonsdepresjon og/eller sedasjon forbundet med bruk av gabapentin og opioider. I enkelte av disse rapportene ble det vurdert av forfatterne å være en spesiell risiko knyttet til kombinasjonen av gabapentin og opioider, spesielt hos eldre pasienter. Pasienter som får samtidig behandling med opioider skal derfor observeres nøye for tegn på CNS-depresjon, for eksempel søvnighet, sedasjon og respirasjonsdepresjon, og gabapentin- eller opioiddosen skal reduseres ved behov (2).

Ved søk i litteraturdatabaser og medisinske oppslagsverk har vi ikke funnet studier eller rapporter vedrørende bruk av pregabalin eller gabapentin og påvirkning av covid-19. Vi er heller ikke kjent med at det foreligger klinisk erfaring med at legemidlene påvirker forløpet av covid-19 (3).

KONKLUSJON
Vi har ikke funnet studier eller rapporter vedrørende bruk av pregabalin eller gabapentin og påvirkning av covid-19. Pregabalin og gabapentin har blitt forbundet med alvorlig respirasjonsdepresjon, og pasienter med nedsatt lungefunksjon eller respiratorisk sykdom og samtidig bruk av opioider og/eller andre sentraldempende legemidler har økt risiko for respirasjonsdepresjon.

Referenser:
  1. Statens legemiddelverk. Preparatomtale (SPC) Pregabalin. https://www.legemiddelsok.no/ (Sist oppdatert: 16. april 2020).
  2. Statens legemiddelverk. Preparatomtale (SPC) Gabapentin. https://www.legemiddelsok.no/ (Sist oppdatert: 19. august 2019).
  3. Overlege. Nevrologisk avdeling, St.Olavs hospital, pers.medd. 27. april 2020.