Frågedatum: 2021-11-10
RELIS database 2021; id.nr. 8814, RELIS Midt-Norge
relis@legemidler.no
www.svelic.se
RELIS Midt-Norge
relis@legemidler.no
www.svelic.se
Utredningen som riktar sig till hälso- och sjukvårdspersonal, har utformats utefter tillgänglig litteratur och resurser vid tidpunkten för utredning. Innehållet i utredningen uppdateras inte. Hälso- och sjukvårdspersonal är ansvarig för hur de använder informationen vid rådgivning eller behandling av patienter.
Frågedatum: 2021-11-10 RELIS database 2021; id.nr. 8814, RELIS Midt-Norge


Koronavaksine til tenåring under opptrapping med guanfacin

Fråga: En tenåring med ADHD har tidligere brukt metylfenidat (Medikinet) og lisdeksamfetamin (Elvanse), som måtte seponeres på grunn av kvalme og nedsatt matlyst. Har brukt guanfacin (Intuniv) i nærmere ett år, den siste uken 3 mg x1 daglig. Pasienten er litt slapp og svimmel på denne dosen, og har usikker effekt. Foresatte lurer på om pasienten bør ta koronavaksine. Det er avklart at vaksine ikke skal gis før effekt/bivirkninger av guanfacin er avklart. Er det økt risiko for bivirkninger/negative konsekvenser ved å ta koronavaksinen ved samtidig bruk av guanfacin?

Svar: All vaksinasjon i Norge er frivillig. Folkehelseinstituttet (FHI) har laget egen informasjon til befolkningen vedrørende koronavaksinasjonsprogrammet på sine nettsider. Her kan man lese om effekt og bivirkninger, slik at alle selv kan ta et informert valg (1). Ungdom 12-15 år, uten alvorlig grunnsykdom, tilbys foreløpig en dose med mRNA-vaksinen Comirnaty (2).

Det er få legemidler som interagerer med vaksiner, men det er viktig å være oppmerksom på legemiddelgrupper som kan hindre effekt av vaksinen eller som medfører risiko for generalisert infeksjon med virus eller bakterier fra levende vaksiner. Guanfacin er ikke et av legemidlene man er oppmerksom på i så måte. I Vaksinasjonsveilederen er det ikke angitt spesielle forhåndsregler for pasienter med ADHD eller som bruker guanfacin eller sentralstimulerende legemidler (2).

Ved litteratursøk har vi ikke funnet informasjon om vaksinasjon med Comirnaty hos pasienter som bruker guanfacin. Mangelen på data betyr ikke at en interaksjon ikke kan forekomme, men kan skyldes at det ikke er undersøkt.

Pasienter som bruker betablokkere og/eller ACE-hemmere har ikke økt risiko for anafylaksi etter vaksinasjon, men nyere forskning tyder på at disse pasientene kan ha økt risiko for alvorlig forløp dersom de skulle få anafylaksi. Bakgrunnen for dette er at legemidlenes blodtrykkssenkende effekt kan føre til at disse pasientene ikke har like god effekt av adrenalin. Det kan derfor være nødvendig å gi gjentatte doser adrenalin. Guanfacin kan også virke blodtrykkssenkende, men det er ikke kjent om dette vil påvirke effekten av adrenalin (2).

Svaret over er basert på informasjon som finnes i FHI sin Vaksinasjonsveileder for helsepersonell. I samråd med FHI og Statens legemiddelverk (SLV) ber vi om at helsepersonell som har spørsmål om COVID-19-vaksiner, eller kombinasjon av vaksine sammen med andre legemidler, kontakter FHI på telefon 21 07 70 00 eller på e-post: vaksine@fhi.no.

Sammanfattning: Det er få legemidler som interagerer med vaksiner. Vi har ikke funnet informasjon om vaksinasjon med Comirnaty av pasienter som bruker guanfacin.

Referenser:
  1. Folkehelseinstituttet. Koronavaksinasjonsprogrammet: Koronavaksine - informasjon til befolkningen. https://www.fhi.no/sv/vaksine/koronavaksinasjonsprogrammet/koronavaksine/ (Sist oppdatert 5. oktober 2021).
  2. Folkehelseinstituttet. Vaksinasjonsveilederen. https://www.fhi.no/nettpub/vaksinasjonsveilederen-for-helsepersonell/ (Oppdateres fortløpende).