Frågedatum: 2021-04-07
RELIS database 2021; id.nr. 6568, RELIS Nord-Norge
relis@unn.no
www.svelic.se
RELIS Nord-Norge
relis@unn.no
www.svelic.se
Utredningen som riktar sig till hälso- och sjukvårdspersonal, har utformats utefter tillgänglig litteratur och resurser vid tidpunkten för utredning. Innehållet i utredningen uppdateras inte. Hälso- och sjukvårdspersonal är ansvarig för hur de använder informationen vid rådgivning eller behandling av patienter.
Frågedatum: 2021-04-07 RELIS database 2021; id.nr. 6568, RELIS Nord-Norge


Omalizumab og infeksjonssymptomer

Fråga: En pasient har i flere år brukt Xolair (omalizumab) mot eksem. Pasienten har siden COVID-19-vaksine fra Astra Zeneca for to uker siden hatt lavgradig feber og redusert almenntilstand. Ingen blodprøvefunn og ingen organspesifikke symptomer. Pasienten hadde tilsvarende symptomer på samme tid i fjor, men daogså med hoste, etter cholecystektomi. Symptomene varte i ca 2 mnd uten funn av årsak, gikk spontant over. Allmennlege spør om det er en sammenheng mellom bruk av omalizumab og at reaksjoner blir kraftigere og/eller drar ut i tid?

Svar: Omalizumab er et monoklonalt antistoff som hindrer binding av IgE til Fc-reseptorer på basofile og mastceller. IgE-mediert inflammasjon hemmes dermed, og histaminfrigjøring reduseres betraktelig (1).

Preparatomtalen nevner ikke reaksjoner på vaksiner spesielt. Faryngitt er oppført som en mindre vanlig bivirkning (<1%). Serumsyke nevnes også, men med ukjent insidens (1).

De beskrevne symptomene kan være forenlige med serumsyke, og vaksiner er antatt å kunne utløse serumsykdomslignende reaksjoner. Ut fra virkningsmekanismen er dannelse av immunkomplekser som kan gi ulike immunmedierte symptomer plausibelt (2). En vil da ofte se samtidig nøytropeni og forhøyet CRP. Ved milde symptomer er det ikke behov for annen behandling enn å fjerne utløsende faktor (3).

Likevel er ikke mulig ut fra opplysningene i spørsmålet og den dokumentasjon vi har identifisert å slå fast om pasientens symptomer kan tilskrives omalizumab. Andre forklaringer, som virusinfeksjoner kan være minst like sannsynlige. Dersom plagene vedvarer og er svært plagsomme, kan prøveseponering med påfølgende reeksponering vurderes. Virketiden er lang (halveringstid 26 dager), så pasienten må være uten omalizumab i flere måneder for å vurdere om det kan være en sammenheng.

Sammanfattning: Det er ikke mulig å slå fast om pasientens symptomer kan tilskrives bruk av omalizumab, men det kan heller ikke utelukkes helt siden omalizumab er et immunmodulerende middel. Så lenge det dreier seg om milde symptomer kan det være forsvarlig å fortsette behandlingen dersom pasienten har nytte av den.

Referenser:
  1. Statens legemiddelverk. Preparatomtale (SPC) Xolair. https://www.legemiddelsok.no/ (Sist oppdatert: 31. juli 2020).
  2. Weiss SL, Smith DM. A Case of Serum Sickness-Like Reaction in an Adult Treated with Omalizumab. Mil Med 2020; 185(5-6): e912-e913.
  3. Werner MH. Serum sickness and serum sickness-like reactions. Version 22.0. In: UpToDate. https://www.helsebiblioteket.no/ (Sist oppdatert: 5.februar 2021).