Frågedatum: 2020-04-01
RELIS database 2020; id.nr. 12760, RELIS Sør-Øst
relis@ous-hf.no
www.svelic.se
RELIS Sør-Øst
relis@ous-hf.no
www.svelic.se
Utredningen som riktar sig till hälso- och sjukvårdspersonal, har utformats utefter tillgänglig litteratur och resurser vid tidpunkten för utredning. Innehållet i utredningen uppdateras inte. Hälso- och sjukvårdspersonal är ansvarig för hur de använder informationen vid rådgivning eller behandling av patienter.
Frågedatum: 2020-04-01 RELIS database 2020; id.nr. 12760, RELIS Sør-Øst


Seponering av flutikasjon inhalasjon på grunn av risiko for covid-pneumoni

Fråga: Lege er kontaktet av en pasient med astma og pollenallergi som spør om Relvar (flutikason) inhalasjon bør seponeres på grunn av eventuell økt risiko for corona (covid-19)-pneumoni.

Svar: Tilsvarende problemstilling (immunsupprimerende behandling og risiko for covid-19-infeksjon) er vurdert av Statens legemiddelverk og Folkehelseinstituttet i deres nyeste oppsummeringer (1,2).

Legemiddelverket skriver: «Legemidler som er smertestillende, febernedsettende og betennelsesdempende, slik som ikke-steroide antiinflammatoriske legemider (blant annet ibuprofen, ketoprofen, naproksen og diklofenak) og steroider, er kjent å kunne maskere tegn på forverring av infeksjon, blant annet virusinfeksjoner (særlig kjent for vannkopper hos barn). Det er ikke grunnlag for at pasienter som får langvarig (kronisk) behandling med NSAIDs eller steroider, skal endre sin behandling på grunn av fare for covid-19-infeksjon.»

Folkehelseinstituttet har vurdert pågående immunsupprimerende behandling i forbindelse med covid-19-pandemien. De skriver: «Det er ikke grunnlag for å fraråde oppstart eller stoppe pågående immunsupprimerende behandling. Dersom personer som bruker immunsupprimerende behandling blir syke, anbefales det å kontakte egen lege for råd i forhold til medisinering, prøvetagning og undersøkelse.»
Flutikason og andre inhalasjonssteroider kan gi systemiske, immunsupprimerende effekter.

Vi forstår vurderingene fra Legemiddelverket og Folkehelseinstituttet slik at rådene omfatter behandlinger der immunsuppresjonen er viktig for terapi og sykdomskontroll. I mange tilfeller vil immunsupprimerende effekt være mer uttalt enn det som er tilfelle ved inhalasjonsbehandling med flutikason.

Det er sett en økt forekomst av pneumoni hos astma- og KOLS-pasienter som bruker inhalasjonskortikosteroider (3). På den annen side er personer med kronisk lungesykdom i risikogruppen for et mer alvorlig forløp av en covid-19-infeksjon (2) og det er rimelig å tro at en best mulig behandlet grunnsykdom vil være gunstig. Det er ikke gitt noen generell anbefaling om at astmapasienter bør endre behandling eller avstå fra inhalasjonssteroider.

Referenser:
  1. Statens legemiddelverk. Har covid-19 betydning for bruk av legemidler? https://legemiddelverket.no/nyheter/har-covid-19-betydning-for-bruk-av-legemidler, publisert 27. mars 2020.
  2. Koronavirus – fakta, råd og tiltak: Råd og informasjon til risikogrupper. https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta/risikogrupper/ (Sist oppdatert: 27. mars 2020).
  3. Statens legemiddelverk. Preparatomtale (SPC) Relvar Ellipta. https://www.legemiddelsok.no/ (Sett: 31. mars 2020).