Frågedatum: 2021-03-11
RELIS database 2021; id.nr. 13880, RELIS Sør-Øst
relis@ous-hf.no
www.svelic.se
RELIS Sør-Øst
relis@ous-hf.no
www.svelic.se
Utredningen som riktar sig till hälso- och sjukvårdspersonal, har utformats utefter tillgänglig litteratur och resurser vid tidpunkten för utredning. Innehållet i utredningen uppdateras inte. Hälso- och sjukvårdspersonal är ansvarig för hur de använder informationen vid rådgivning eller behandling av patienter.
Frågedatum: 2021-03-11 RELIS database 2021; id.nr. 13880, RELIS Sør-Øst


Varighet av mistenkte bivirkninger av Aclasta

Fråga: En farmasøyt spør om man kan si noe om varighet av redusert eller endret smaks- og luktesans som mistenkt bivirkning av Aclasta (zoledronsyre)? Test for covid-19 er negativ.

Svar: Ulike former for påvirket smakssans relatert til bruk av zoledronsyre er nevnt i en rekke kilder (1-3), med litt varierende forekomst avhengig av kilde. Påvirket luktesans er ikke nevnt i de samme kildene.

Ingen av kildene kommenterer varighet eller reversibilitet av eventuell påvirket smakssans som bivirkning. Det er imidlertid sjelden at slik informasjon er inkludert generelt.

Påvirket smaks-og/eller luktesans er ikke oppgitt som bivirkning i artikler i UpToDate eller BMJ Best Practice som omtaler behandling av osteoporose med zoledronsyre (4,5). Indikasjonen er ikke oppgitt i spørsmålet, men vi vil forvente at bivirkningsprofilen på dette området vil være omtrent lik uavhengig av indikasjon for behandling med zoledronsyre.

Vi har gjort et fritekstsøkt i PubMed på søkeordene "(zoledronic acid[Title/Abstract]) AND (anosmia[Title/Abstract])" som gav 0 treff. Fritekstsøket "(zoledronic acid[Title/Abstract]) AND (dysgeusia[Title/Abstract])" gav ett treff som ikke belyste problemstillingen om varighet av bivirkninger ved zoledronsyre brukt ved brystkreft.

Selv om et symptom er nyoppstått under legemiddelbehandling og er kjent som en bivirkning av det aktuelle legemiddelet, anbefaler vi alltid at det gjøres differensialdiagnostiske vurderinger og eventuelt supplerende utredning.

Sammanfattning: Endret smakssans er en kjent bivirkning av zoledronsyre, med variabel frekvens angitt hos ulike kilder. Vi finner ikke endret luktesans oppgitt i de samme kildene. Ingen av disse kommenterer på forventet varighet eller eventuell reversibilitet av endret smakssans. Vi foreslår at det også gjøre differensialdiagnostikk hos pasienten.

Referenser:
  1. Statens legemiddelverk. Preparatomtale (SPC) Aclasta. https://www.legemiddelsok.no/ (Lest: 10. mars 2021).
  2. Clinical Pharmacology database. Zoledronic acid. Elsevier, Inc. https://www.clinicalkey.com/pharmacology/login (Sist oppdatert: 24. januar 2019).
  3. Lexicomp in UpToDate. Zoledronic acid: Drug information. https://www.helsebiblioteket.no/ (Søk: 10. mars 2021).
  4. Rosen HN. Risks of bisphosphonate therapy in patients with osteoporosis. Version 11.0. In: UpToDate. https://www.helsebiblioteket.no/ (Sist oppdatert: 21. september 2020).
  5. Osteoporosis. In: BMJ Best practice. https://www.helsebiblioteket.no/ (Sist oppdatert: 29. juli 2020).