Frågedatum: 2021-11-23
RELIS database 2021; id.nr. 14561, RELIS Sør-Øst
relis@ous-hf.no
www.svelic.se
RELIS Sør-Øst
relis@ous-hf.no
www.svelic.se
Utredningen som riktar sig till hälso- och sjukvårdspersonal, har utformats utefter tillgänglig litteratur och resurser vid tidpunkten för utredning. Innehållet i utredningen uppdateras inte. Hälso- och sjukvårdspersonal är ansvarig för hur de använder informationen vid rådgivning eller behandling av patienter.
Frågedatum: 2021-11-23 RELIS database 2021; id.nr. 14561, RELIS Sør-Øst


Bruk av Scatol ved Covid

Fråga: En farmasøyt spør om Scatol (ivermektin) kan brukes for å forebygge eller behandle Covid-19.

Svar: Dette er et mye omtalt tema med klare føringer fra både EMA, WHO og Legemiddelverket, samt store oppslagsverk. Vi viser til deres utredninger og andre aktuelle studier. Basert på tilgjengelig informasjon har ikke RELIS bakgrunn for å anbefale ivermektin til forebygging eller behandling av covid-19.

Bakgrunn
Statens Legemiddelverk har omtalt bruk av ivermektin mot covid-19 på sine sider. Vi refererer her en del av dette, og kommenterer også noen av de underliggende studiene og annen tilgjengelig info.

«Europeiske legemiddelmyndigheter (EMA)(1) og verdens helseorganisasjon (WHO) har vurdert kunnskapsgrunnlaget for bruk av ivermektin til forebygging og behandling av covid-19. De konkluderer med at tilgjengelige data ikke støtter bruk, utenom i kliniske studier» (2). WHO presiserer på sine sider at de ikke har sett på bruk av ivermektin for forebygging av covid-19 (3).

«EMA har gått gjennom dokumentasjon fra laboratoriestudier, observasjonsstudier, kliniske studier og metaanalyser. Laboratoriestudier har vist at ivermektin kan hindre formering av SARS-CoV-2, men dette krever mye høyere konsentrasjoner enn det man oppnår ved vanlig bruk av godkjente legemidler med ivermektin» (2).

«Resultatene fra kliniske studier varierer. Noen studier viser ingen effekt, mens andre kan tyde på noe effekt. De fleste studiene var små og hadde svakheter, inkludert ulike doseringsregimer og samtidig bruk av andre legemidler. EMA har derfor konkludert med at tilgjengelig kunnskap foreløpig ikke er tilstrekkelig for å anbefale bruk av ivermektin ved covid-19, bortsett fra i kliniske studier. Ivermektin testes nå ut i en stor randomisert og placebokontrollert studie utgått fra Universitetet i Oxford, PRINCIPLE-studien. Studien tester ut ulike legemidler til behandling av voksne covid-19-pasienter utenfor sykehus. SLV åpner opp for off-label forskrivning når dette vurderes å være den beste løsningen i behandling av enkeltpasienter» (2).

Mer detaljert informasjon fra utvalgte studier
En metaanalyse gjort av anerkjente Cochrane publisert i 2021 finner at ivermektin ikke reduserer dødelighet eller gir symptombedring av covid-19 (4). Videre konkluderer de med at evidensgrunnlaget (per nå) er av for lav kvalitet, og at bruken av ivermektin ikke støttes av tilgjengelige studier. For øvrig ble det kun funnet fire studier med tilstrekkelig kvalitet. De viser til at flere kommende studier av potensielt høy kvalitet eventuelt kan gi klarere svar.

En artikkel publisert i BMJ i 2020 angir stor usikkerhet angående effekt av ivermektin mot covid-19 (5), de viser også til lav kvalitet av evidens. UpToDate, et anerkjent medisinsk oppslagsverk, fraråder klinisk bruk av ivermektin, med unntak av i kliniske forsøk (6).

En metaanalyse (7) av Kory fra 2021 viser til 8 kontrollerte forsøk, alle med statistisk signifikant reduksjon av dødelighet, alvorlig sykdom og smitte ved bruk av ivermectin. Det har blitt stilt spørsmål ved kvaliteten av denne metaanalysen da de inkluderte artiklene blant annet ikke er fagfellevurderte. En større metaanalyse fra 2021 støtter imidlertid Kory sin konklusjon (8). En generell kommentar i Nature fra september 2021 angir at mange av ivermektin-studiene og metaanalysene ved covid-19 har vært preget av misinformasjon og feiltolkninger (9), og en gjennomgang av tallene bak flere artikler viser stor uregelmessighet. I kommentaren oppfordrer forfatterne til bruk av individuelle pasientdata fremfor aggregerte data for å redusere risiko for bias.

Uavklart bivirkningsprofil
«Selv om ivermektin vanligvis tolereres godt, kan man ikke utelukke skadelige effekter ved bruk av de høye dosene som ville være nødvendige for å hindre formering av covid-19-virus i lungene. Høye doser ivermektin kan gi alvorlig helseskade. Derfor er det viktig at bruk av legemidler ved behandling covid-19 undersøkes i kliniske studier (2).

Ivermektin anses som et trygt og godt tolerert stoff å bruke i parasittsykdommer når det doseres etter kroppsvekt (10), også tilsynelatende ved høyere doser(11). I Norge bruker vi en éngangsdose på 1-6 tabletter á 3 mg, med gjentatt dosering ved noen indikasjoner (12). Den ovennevnte metaanalysen av Kory viser til stor variasjon i dosering, men angir generelt få og lite alvorlige bivirkninger (7). Amerikanske giftkontrollsentre rapporterer en stor økning i hendelser relatert til ivermektin-bruk mot covid-19, hvor mange tilfeller er forbundet med usikker dosering (13)(14).


Sammanfattning: Vi har ikke grunnlag for å anbefale bruk av ivermektin forebygging eller behandling av covid-19.

Referenser:
 1. European Medicines Agency. EMA advises against use of ivermectin for the prevention or treatment of COVID-19 outside randomised clinical trials. (Utgitt: 22. mars 2021).
 2. Legemiddelverket. Legemiddelverket anbefaler ikke bruk av ivermektin til behandling av covid-19. https://legemiddelverket.no (Sett: 17. november 2021).
 3. World Health Organization. WHO advises that ivermectin only be used to treat COVID-19 within clinical trials. https://www.who.int (Utgitt: 31. mars 2021).
 4. Popp M, Stegemann M et al. Ivermectin for preventing and treating COVID-19. Cochrane Database Syst Rev. 2021 28; 7(7): CD015017.
 5. Siemieniuk R A, Bartoszko J J et al. Drug treatments for covid-19: living systematic review and network meta-analysis BMJ 2020; 370: m2980.
 6. Cohen P, Blau J. COVID-19: outpatient evaluation and management of acute illness in adults. Version 91.0. In: UpToDate. https://www.helsebiblioteket.no/ (Sist oppdatert: 05. november 2021).
 7. Kory P, Meduri G et al. Review of the emerging evidence demonstrating the efficacy of ivermectin in the prophylaxis and treatment of COVID-19, American Journal of Therapeutics: 2021; 28(3): e299-318.
 8. Bryant A, Lawrie TA et al. Ivermectin for prevention and treatment of COVID-19 infection: a systematic review, meta-analysis, and trial sequential analysis to inform clinical guidelines. Am J Ther. 2021; 28(4): e434-60.
 9. Lawrence JM, Meyerowitz-Katz G et al. The lesson of ivermectin: meta-analyses based on summary data alone are inherently unreliable. Nat Med 2021.
 10. Crump A, Ōmura S. Ivermectin, 'wonder drug' from Japan: the human use perspective. Proc Jpn Acad Ser B Phys Biol Sci. 2011; 87(2): 13-28.
 11. Guzzo CA, Furtek CI et al. Safety, tolerability, and pharmacokinetics of escalating high doses of ivermectin in healthy adult subjects. J Clin Pharmacol. 2002 Oct; 42(10): 1122-33.
 12. Statens legemiddelverk. Preparatomtale (SPC) Scatol. https://www.legemiddelsok.no/ (Sett: 16. november 2021).
 13. Centers for Disease Control and Prevention. Rapid increase in ivermectin prescriptions and reports of severe illness associated with use of products containing ivermectin to prevent or treat COVID-19. https://emergency.cdc.gov/ (Sist oppdatert: 26. august 2021).
 14. Temple C, Hoang R et al. Toxic effects from ivermectin use associated with prevention and treatment of covid-19. N Engl J Med. 2021; 20: NEJMc2114907.