Frågedatum: 2023-09-15
RELIS database 2023; id.nr. 1205, LUPP
E-post: [email protected]
Tlf: 031-342 85 65
www.svelic.se

Utredningen som riktar sig till hälso- och sjukvårdspersonal, har utformats utefter tillgänglig litteratur och resurser vid tidpunkten för utredning. Innehållet i utredningen uppdateras inte. Hälso- och sjukvårdspersonal är ansvarig för hur de använder informationen vid rådgivning eller behandling av patienter.


Finns dermatomyosit och/eller dermatomyosit-antikroppar beskrivet för abatacept?Fråga: Kvinnna med seropositiv RA. Svårinställd pga bristande behandlingseffekt och biverkningar. Sedan 2 år tillbaka kombinationsbehandlad med Orencia och Arava samt Orudis. Genom åren haft lätt tendens till urtikaria med ingen utredd eller konstaterad allergi. Erhållit kliande utslag, nacke, armar, ben och urtikaria över armar, och avslutad behandling Orudis Retard med viss förbättring. DMARD-preparaten utsattes i andrahand och symtomen gick i regress, återinsatt på Arava utan återkomst av hudbiverkningar. Frågeställare undrar om dermatomyosit och/eller dermatomyosit-antikroppar finns beskrivet för abatacept (Orencia)?

Svar: Dermatit och urtikaria är listade som vanliga (≥1/100, <1/10) respektive mindre vanliga (≥1/1 000, <1/100) biverkningar enligt produktresumén för abatacept (Orencia) (1). Dermatomyosit förekommer inte i produkresumén eller i samband med abatacept i tillgängliga kunskapsstöd (Micromedex, Lexicomp, Clinical key). Inga interaktioner återfinns mellan abatacept och ketoprofen (Orudis) respektive leflunomide (Arava), men det finns en teoretisk risk för ökad exponering av ketoprofen i kombination med leflunomide (2). Den kliniska relevansen är dock oklar då inga ökade säkerhetsproblem noterats.

I en vidare litteratursökning återfinns abatacept i samband med dermatomyosit och juvenil dermatomyosit, men endast som potentiell behandling. Abatacept och dermatomyosit-specifika antikroppar (DMSA) gav inte heller någon träff.

Enligt WHOs globala databas för biverkningsrapporter (Vigilyse) (3), som används för signalspaning, finns det ingen indikation på att dermatomyosit förekommer i större utsträckning hos personer som behandlats med abatacept jämfört med normalpopulationen.

Referenser:
  1. Bristol-Myers Squibb. ORENCIA (abatacept), Produktresumé (SPC) [Internet]. Uppsala: Läkemedelsverket; juni 2023 [citerad 12 september 2023]; Tillgänglig vid: https://www.fass.se
  2. Preston, CL, redaktör. Stockley’s Drug Interactions [Internet]. London: Pharmaceutical Press; [citerad 12 september 2023]; Tillgänglig vid: http://www.medicinescomplete.com/
  3. WHO:s internationella biverkningsdatabas Vigibase [Internet]. Uppsala: Uppsala Monitoring Centre; [citerad 12 september 2023]; Tillgänglig vid: https://www.who-umc.org/vigibase/vigilyze/