Frågedatum: 2024-07-08
RELIS database 2024; id.nr. 1368, LUPP
E-post: [email protected]
Tlf: 031-342 85 65
www.svelic.se

Utredningen som riktar sig till hälso- och sjukvårdspersonal, har utformats utefter tillgänglig litteratur och resurser vid tidpunkten för utredning. Innehållet i utredningen uppdateras inte. Hälso- och sjukvårdspersonal är ansvarig för hur de använder informationen vid rådgivning eller behandling av patienter.


Säkerhet och effekt lidokain-tetrakain 23%/7% salva?Fråga: Det gäller en patient som ska få behandling med botulinumtoxin mot svår handsvett. Det är en mycket smärtsam behandling, i vissa fall krävs nervblockad och narkos. EMLA-kräm (lidokain-prilokain 2,5%/2,5%) har inte effekt på handflator vid behandlingen men används i en del fall i axiller. Lidokain-tetrakain 23%/7% skulle bli betydligt starkare. Vad blir det systemiska upptaget? Har preparatet bättre effekt än EMLA-kräm?

Svar: Vid litteratursökning återfinner vi inga jämförande studier mellan lidokain-tetrakain 23%/7% salva och lidokain-prilokain 2,5%/2,5% (EMLA) kräm. Rekrytering pågår för närvarande till en studie för att jämföra effekten mellan de två gällande självrapporterad smärta efter laserbehandling (1).

Vi återfinner en studie i vilken serumkoncentrationer av lidokain mätts efter applikation av lidokain-tetrakain 23%/7% kräm i ansiktet hos 52 friska, frivilliga personer (2). Nivåerna av lidokain mättes var 30:e minut under tiden för applikation, som varade i totalt två timmar, samt till och med två timmar efter avslutad applikation. Uppmätta serumkoncentrationer var i median som högst 1,15 µg/mL. Hos en individ uppmättes koncentrationen 3,4 µg/mL. Ansiktsyta, manligt kön och icke-vit etnicitet var associerade med högre serumkoncentrationer. Elva personer (21%) rapporterade symtom som har associerats med höga serumkoncentrationer av lidokain, så som yrsel, svimningskänsla och domningar eller stickningar i ansikte, läpp eller tunga. Symtomen var i alla fall övergående och försvann samma dag (2). I en kommentar till studien poängteras att resultaten inte får misstolkas och toxicitet från det centrala nervsystemet har observerats vid plasmakoncentrationer av lidokain under 3 µg/mL. Studien ovan skulle kunna förevisa att det är möjligt att säkert applicera produkter med högre koncentrationer lidokain än vad den amerikanska läkemedelsmyndigheten (FDA) ännu har godkänt, men ytterligare studier krävs för att bekräfta detta (3). Vi återfinner inga studier som undersökt systemisk absorption av lidokain vid palmar applikation men med tanke på hudens konstitution torde den vara lägre än vid administration över andra delar av kroppen.

I övrigt gällande effekt och säkerhet återfinner vi en fallrapport som beskriver två akuta fall av utveckling av erytematösa diffusa utslag inkluderande vesikler och blåsor i ansiktet efter applicering av lidokain-tetrakain 23%/7% kräm. Utslagen försvann efter mindre än en veckas mild hudvård med vaselin (4).

Referenser:
  1. Study Details | Comparative Study of Two Topical Anesthetics Prior to Fractional Nonablative Laser Treatment of the Face | ClinicalTrials.gov [Internet]. [citerad 08 juli 2024]; Tillgänglig vid: https://www.clinicaltrials.gov/study/NCT04523961?term=LIDOCAINE%20AND%20TETRACAINE&;amp;page=2&rank=17
  2. McCleskey PE, Patel SM, Mansalis KA, Elam AL, Kinsley TR. Serum lidocaine levels and cutaneous side effects after application of 23% lidocaine 7% tetracaine ointment to the face. Dermatol Surg. januari 2013;39(1 Pt 1):82–91.
  3. Sobanko JF. Commentary: Serum Lidocaine Levels and Cutaneous Side Effects After Application of 23% Lidocaine/7% Tetracaine Ointment to the Face. Dermatologic Surgery. januari 2013;39(1 pt1):92.
  4. Vij A, Markus R. Immediate vesicular eruption caused by topical 23% lidocaine 7% tetracaine ointment in a patient scheduled for laser therapy: a new adverse drug reaction. J Cosmet Dermatol. december 2011;10(4):307–10.