Frågedatum: 2023-05-25
RELIS database 2023; id.nr. 1892, ELINOR
https://regionvasterbotten.se/fragaelinor
www.svelic.se

Utredningen som riktar sig till hälso- och sjukvårdspersonal, har utformats utefter tillgänglig litteratur och resurser vid tidpunkten för utredning. Innehållet i utredningen uppdateras inte. Hälso- och sjukvårdspersonal är ansvarig för hur de använder informationen vid rådgivning eller behandling av patienter.


Vad finns det för evidens för användning av cytisin vid rökavvänjning vid brist på vareniklin?Fråga: Cytisin tillhandahålls inte i Sverige. Används vid rökavvänjning i andra länder och går att söka licens på.

Sammanfattning: Det vetenskapliga evidensunderlaget för effektiviteten av cytisin vid rökavvänjning är betydligt svagare jämfört med vareniklin. Trots detta förefaller cytisin vara ett möjligt alternativ vid rökavvänjning i en situation med brist på vareniklin. Än så länge är cytisin förknippad med mildare biverkningsprofil. Det behövs flera randomiserade studier som direkt jämför effekt och säkerhet mellan vareniklin och cytisin i olika doser och behandlingslängder.

Svar: Cytisin är liksom vareniklin (Champix) en partiell nikotinreceptoragonist (NRPA). NRPAs kan användas för att underlätta rökavvänjning då de minskar abstinenssymtom t ex humörsvängningar samt minskar tillfredställelsen vid rökning. NRPAs har liknande biverkningar t ex illamående, magbesvär, sömnsvårigheter och huvudvärk.

I en nyligt uppdaterad systematisk översikt kring användning av partiella nikotinreceptoragonister vid rökavvänjning från Cochrane (maj 2023) så inkluderades bland annat fyra randomiserade kontrollerade studier med cytisin. Författarna bedömde att det fanns medelstark evidens för att cytisin var mer effektiv vid rökavvänjning jämfört med placebo (RR 1.3, 1.15-1.47; 4 studier, 4623 deltagare). Evidensen bedömdes som medelstark, huvudsakligen pga heterogeniteten mellan studierna. Biverkningsfrekvensen var ej signifikant högre jämfört med placebogruppen (låg evidens). Som kriterium för framgångsrik rökavvänjning valde författarna att bara inkludera studier som angett en rökfri period på minst sex månader.

I jämförelse finns det enligt författarna stark evidens för att vareniklin är mer verksamt än placebo för att hjälpa människor att sluta röka (RR 2.32, 2.15-2.51; 41 studier, 17 395 deltagare). Biverkningsfrekvensen bland vareniklinbehandlade personer var högre än i placebogruppen (RR 1.23, 1.01-1.48; 26 studier, 14 356 deltagare).

Två randomiserade ”head to head”-studier som ingick i den senaste Cochrane-översikten jämförde vareniklin direkt mot cytisin. I dessa tenderade cytisin vara något mindre effektiv vid rökavvänjning jämfört med vareniklin (RR 0.83, 0.66-1.05; 2 studier, 2131 deltagare, måttlig evidens). Biverkningsfrekvensen tenderade vara lägre i cytisingruppen (RR 0.67, 0.44-1.03; 2 studier 2017 deltagare, låg evidens). För varje hundra personer som försökte sluta röka lyckades 21–25 personer med vareniklin jämfört med mellan 18–23 personer med cytisin.

Författarna till Cochrane-översikten sammanfattade att vareniklin eventuellt är mer effektiv vid rökavvänjning än cytisin men att vareniklin också är associerad med signal om flera allvarliga hjärtkärlhändelser jämfört med placebo (RR 1.20, 0.79–1.84; 18 studier, 7151 deltagare). Konfidensintervallet är dock förenligt med både ökad och minskad risk. Enligt författarna behövs flera randomiserade studier som direkt jämför vareniklin med cytisin med olika behandlingslängder och doser för att kunna bedöma relativ effektivitet och säkerhet mellan preparaten.

Referenser:
  1. Livingstone-Banks J, Fanshawe TR, Thomas KH, Theodoulou A, Hajizadeh A, Hartman L, Lindson N. Nicotine receptor partial agonists for smoking cessation. Cochrane Database Syst Rev. 2023 May 5;5(5):CD006103. doi: 10.1002/14651858.CD006103.pub8.