Frågedatum: 2023-11-13
RELIS database 2023; id.nr. 1981, ELINOR
https://regionvasterbotten.se/fragaelinor
www.svelic.se

Utredningen som riktar sig till hälso- och sjukvårdspersonal, har utformats utefter tillgänglig litteratur och resurser vid tidpunkten för utredning. Innehållet i utredningen uppdateras inte. Hälso- och sjukvårdspersonal är ansvarig för hur de använder informationen vid rådgivning eller behandling av patienter.


Perimyokardit av Selexid och Kåvepenin?Fråga: Tonåring som fått tre episoder av perimyokardit inom 30 dagar efter intag av Selexid och Kåvepenin. Kan dessa läkemedel vara orsak till perimyokardit?

Sammanfattning: Perimyokardit listas inte som biverkan av pivmecillinam eller fenoximetylpenicillin. Däremot har myokardit beskrivits i samband hypersensitivitetsreaktioner utlöst av antibiotika, däribland betalaktamantibiotika. Mot bakgrund av patientens sjukhistoria går det inte att utesluta en hypersensitivitetsmyokardit.

Konsulterade källor:
FASS, relis, micromedex, medscape, pubmed, vigilyze, mylers side effect of drugs, internetmedicin, praktisk medicin, uptodate.

Svar: Vi har inte funnit att perimyokardit beskrivs som biverkan av pivmecillinam (Selexid) eller fenoxymetylpenicillin (Kåvepenin) i några av våra informationskällor för biverkningar av läkemedel (1,2,3,4,5)

Generellt kan flertalet infektiösa agens, vacciner samt flera läkemedel orsaka perimyokardit (6,7).

Myokardit/perimyokardit kan också orsakas av en hypersensitivitetsreaktion utlöst av läkemedel. Det är då ofta ett läkemedel som patienten nyligen startat med men kan också orsakas av läkemedel som patienten intagit under en längre tid. Läkemedelsutlöst myokardit är ofta svårdiagnosticerad. Det finns beskrivet att hypersensitivitetsmyokardit kan orsakas av olika antibiotika så som tetracyclin, beta-lactamantibiotika, azitromycin (8,9,10). Fenoxymetylpenicillin och pivmecillinam kan korsreagera. Hypersensitivitetsmyokardit kan orsaka plötslig död, snabbt progredierande hjärtsvikt och är ofta associerad med andra hypersensitivitetssymtom såsom hudutslag, feber och perifer eosinofili. Vid misstanke om hypersensitivitetsmyokardit kan bildteknik samt kliniska och laboratoriska data vara hjälpsamma men diagnosen ställs slutgiltigt med hjärtbiopsi (9,10,11). Behandling består av utsättande av läkemedlet i kombination med högdos kortisonbehandling och ev. hjärtsviktbehandling.

Vid misstanke om läkemedelsbiverkan bör detta rapporteras till Läkemedelsverket. Använd gärna den elektroniska tjänsten på deras hemsida (www.lakemedelsverket.se).

Referenser:
 1. Selexid (pivmecillinam), SPC. Karo Healthcare. Fass [Internet]. Läkemedelsindustriföreningen (LIF). [uppdaterad 2021-04-09, hämtad 2023-10-30] Hämtad från: http://www.fass.se
 2. Kåvepenin (fenoximetylpenicillin), SPC. MEDA. Fass [Internet]. Läkemedelsindustriföreningen (LIF). [uppdaterad 2023-07-20, hämtad 2023-10-30] Hämtad från: http://www.fass.se
 3. Phenoxymethylpenicillin. In: IBM Micromedex DRUGDEX [Internet]: IBM Watson Health, Greenwood Village, Colorado, USA. [cited 2023-10-30] Available at: https://www.micromedexsolutions.com/
 4. Pivmecillinam. In: IBM Micromedex DRUGDEX [Internet]: IBM Watson Health, Greenwood Village, Colorado, USA. , [cited 2023-10-30] Available at: https://www.micromedexsolutions.com/
 5. WHO:s internationella biverkningsdatabas VigiLyze. Uppsala: the UMC [hämtat 2023-10-30].
 6. Andersson Bert. Myokardit med och utan perikardit. Internetmedicin [Internet]. Kungsbacka. [uppdaterad 2023-08-06; citerad 2023-10-30]. Hämtad från: https://www.internetmedicin.se/
 7. Praktisk medicin. Perikardit, perimyokardit, myoperikardit. Praktisk medicin [Internet]. År [uppdaterad 2022-09-21, citerad datum 2023-10-30]. Hämtad från/Available from: http://www.praktiskmedicin.se
 8. Leslie T Cooper. Myocarditis: Causes and pathogenesis. Post TW, ed. UpToDate [Internet]. Waltham, MA: UpToDate Inc. [updated 2022-05-09, cited 2023-10-30] Available from: https://www.uptodate.com
 9. Burke AP, Saenger J, Mullick F, Virmani R. Hypersensitivity myocarditis. Arch Pathol Lab Med. 1991 Aug;115(8):764-9. PMID: 1863186.
 10. Park Y, Ahn SG, Ko A, Ra SH, Cha J, Jee YG, Lee JH. Hypersensitivity myocarditis confirmed by cardiac magnetic resonance imaging and endomyocardial biopsy. Korean J Intern Med. 2014 Mar;29(2):236-40. doi: 10.3904/kjim.2014.29.2.236. Epub 2014 Feb 27. PMID: 24648808; PMCID: PMC3956995.
 11. Pagura L, Imazio M, Merlo M, Sinagra G. Dieci quesiti in tema di miocardite eosinofila [Ten questions about eosinophilic myocarditis]. G Ital Cardiol (Rome). 2022 Apr;23(4):259-267. Italian. doi: 10.1714/3766.37535. PMID: 35343477.