Frågedatum: 2021-04-21
RELIS database 2021; id.nr. 124, LÄIF
E-post: laif@skane.se
Tlf. 046-174620
www.svelic.se
LÄIF
E-post: laif@skane.se
Tlf. 046-174620
www.svelic.se
Utredningen som riktar sig till hälso- och sjukvårdspersonal, har utformats utefter tillgänglig litteratur och resurser vid tidpunkten för utredning. Innehållet i utredningen uppdateras inte. Hälso- och sjukvårdspersonal är ansvarig för hur de använder informationen vid rådgivning eller behandling av patienter.
Frågedatum: 2021-04-21 RELIS database 2021; id.nr. 124, LÄIF


Allergi mot röntgenkontrast och Covid-19 vaccin

Fråga: Enligt ett dokument som finns på vårdcentralen bör vaccination mot covid-19 undvikas om patienten haft en allvarlig reaktion mot tillsatsämnet polyetylenglukol (PEG) eller PEG liknande tillsatsämnen som polysorbat eller polyoxyl 35 ricinolja. Min patient har haft en reaktion där hon blev röd på hela kroppen efter att ha intagit röntgenkontrast och jag undrar nu om det finns en risk att kontrastmedlet kan ha innehållit något av de omtalade tillsatsämnena vilket skulle innebära att hon bör undvika covidvaccination? Patienten har utöver detta visat känslighet för latex, insektsstick, födoämnen och läkemedel som penicillin och azatioprin.

Svar: Vi jämförde innehållsämnena i röntgenkontrastmedel och de vacciner mot Covid-19 som finns på marknaden i dag och fann att röntgenkontrastmedlet Gastrografin ® innehöll det PEG liknande tillsatsämnet Polysorbat 80 (1). Samma ämne finns även i AstraZenecas Vaxzevria och i Janssens Covid-19 vaccin medan Pfizers och Modernas innehåller PEG (2-5). Trometamol är ett annat tillsatsämne som finns hos röntgenkontrastmedlen Gadovist®, Primovist®, Omnipaque®, Ultravist®, Optiray ®, Visipaque® , Iomeron® och i Modernas Covid-19 vaccin (5-12). Enligt en sammanställning Region Halland gjort innebär allergi mot trometamol inte någon ökad risk för anafylaxi (13).

Riktlinjer från Sveriges förening för allergologi (SFFA)

SFFA har gjort en sammanställning som stöd vid vaccination mot Covid-19 där man delar upp olika typer av allergier i kategori A-C.
Kategori A gäller alla vaccinerade som skall stanna kvar minst 15 minuter efter vaccination för observation. Kategori B gäller de patienter som fått en svår allergisk reaktion av latex, födoämnen, insektsstick, kontrastmedel, lokalanestetika eller perorala läkemedel som lett till behandling på akutmottagning eller sjukhusvård. Här bör vaccinering ske på exempelvis vårdcentral med möjlighet till akutbehandling och patienten kvarstanna för observation minst 30 minuter. Kategori C gäller de patienter som fått en svår allergisk reaktion av vaccin eller annat injicerat läkemedel som lett till behandling på akutmottagning eller sjukhusvård eller tidigare reagerat med upprepade anafylaxier mot läkemedel. Om patienten tillhör kategori C bör en bedömning göras huruvida reaktionen var medierad av PEG. Om reaktionen inte bedöms vara PEG medierad bör nyttan vägas mot risken för patienten och vaccinationen utföras på sjukhus där det finns högre beredskap. Om reaktionen bedöms vara PEG medierad bör vaccination avstås (14).

Sammanfattning: Det är svårt att ge råd i detta fall då information saknas om vilket kontrastmedel som patienten reagerat på. Om patienten fått Gastrografin® och reaktionen berodde på polysorbat 80 finns risken att få en reaktion mot samtliga Covid-19 vaccin. Om patienten fått något av de sju röntgenkontrastmedel som innehöll trometamol och reagerat mot just detta ämne skulle patienten kunna få en reaktion om hon använde Modernas covid-19 vaccin. Vid svår allergisk reaktion som lett till behandling på akutmottagning eller sjukhusvård bör bakgrunden utredas närmre eftersom detta ligger till grund för vilken typ av beredskap som behövs, hur länge patienten bör observeras eller om vaccination bör avstås.

Referenser:
 1. Gastrografin ® (amidotrizoinsyra), SPC. Bayer. Läkemedelsverket [Internet]. Läkemedelsindustriföreningen (LIF). [uppdaterad 2020-11-05]. Hämtad från: http://www.lakemedelsverket.se
 2. Vaxzevria ® (Schimpans-adenovirusvektor, kodar för SARS-CoV-2 spike-protein, rekombinant), SPC. Astrazeneca. Läkemedelsverket [Internet]. Läkemedelsindustriföreningen (LIF). [uppdaterad 2021-03-26]. Hämtad från: http://www.lakemedelsverket.se
 3. Covid-19 vaccine Janssen ® (Adenovirus serotyp 26 (Ad26) vektor, kodar för SARS-CoV-2 spike-protein, rekombinant), SPC. Janssen. Läkemedelsverket [Internet]. Läkemedelsindustriföreningen (LIF). [uppdaterad 2021-04-XX]. Hämtad från: http://www.lakemedelsverket.se
 4. Comirnaty ® (Toxinameran), SPC. Pfizer. Läkemedelsverket [Internet]. Läkemedelsindustriföreningen (LIF). [uppdaterad 2021-03-XX]. Hämtad från: http://www.lakemedelsverket.se
 5. Covid-19 vaccine Moderna ® (Modifierat mRNA, kodar för fullängds SARS-CoV-2 spike-protein (CX-024414)), SPC. Moderna Biotec Spain. Läkemedelsverket [Internet]. Läkemedelsindustriföreningen (LIF). [uppdaterad 2021-0-06]. Hämtad från: http://www.lakemedelsverket.se
 6. Gadovist®, (gadubutrol vattenfri), SPC. Bayer. Läkemedelsverket [Internet]. Läkemedelsindustriföreningen (LIF). [uppdaterad 2020-09-25]. Hämtad från: http://www.lakemedelsverket.se
 7. Primovist®, (gadoxetinsyra), SPC. Bayer. Läkemedelsverket [Internet]. Läkemedelsindustriföreningen (LIF). [uppdaterad 2019-11-06]. Hämtad från: http://www.lakemedelsverket.se
 8. Omnipaque®, (johexol), SPC. GE Healthcare. Läkemedelsverket [Internet]. Läkemedelsindustriföreningen (LIF). [uppdaterad 2020-11-12]. Hämtad från: http://www.lakemedelsverket.se
 9. Ultravist®, (jopromid), SPC. Bayer. Läkemedelsverket [Internet]. Läkemedelsindustriföreningen (LIF). [uppdaterad 2020-11-04]. Hämtad från: http://www.lakemedelsverket.se
 10. Optiray ®, (joversol), SPC. Gothia Medical. Läkemedelsverket [Internet]. Läkemedelsindustriföreningen (LIF). [uppdaterad 2020-10-14]. Hämtad från: http://www.lakemedelsverket.se
 11. Visipaque ®, (jodixanol), SPC. GE Healthcare. Läkemedelsverket [Internet]. Läkemedelsindustriföreningen (LIF). [uppdaterad 2019-05-03]. Hämtad från: http://www.lakemedelsverket.se
 12. Iomeron ®, (jomeprol), SPC. GE Bracco. Läkemedelsverket [Internet]. Läkemedelsindustriföreningen (LIF). [uppdaterad 2018-04-19]. Hämtad från: http://www.lakemedelsverket.se
 13. Sara Lindholm. FAQ – Vad gäller vid allergi inför vaccination mot covid-19. Region Halland [Internet]. Utgivningsort: Region Halland; 2021. [uppdaterat 2021-03-15, hämtat 2021-04-19]. Hämtat från: FAQ-–-Vad-galler-vid-allergi-infor-vaccination-mot-covid-19.pdf (regionhalland.se)
 14. Vaccination mot Covid-19. Svenska föreningen för allergologi (SFFA) [Internet]. Svenska föreningen för allergologi; 2021. [uppdaterat 2021-03-19, hämtat 2021-04-19]. Hämtat från: SFFA | Svenska föreningen för Allergologi