Frågedatum: 2024-07-05
RELIS database 2024; id.nr. 163, KAROLIC
E-post: [email protected] Tlf: +46 08-585 810 60
www.svelic.se

Utredningen som riktar sig till hälso- och sjukvårdspersonal, har utformats utefter tillgänglig litteratur och resurser vid tidpunkten för utredning. Innehållet i utredningen uppdateras inte. Hälso- och sjukvårdspersonal är ansvarig för hur de använder informationen vid rådgivning eller behandling av patienter.


Hörselnedsättning av valproatFråga: Vid hörselnedsättning av valproat, räcker det med dossänkning eller behövs utsättning? Kan det finnas risk för bestående hörselpåverkan? En patient med bipolär sjukdom fick en lindrig hörselnedsättning i samband med höjning av Valproat retard från 600 till 1800 mg. Man minskade då dosen till 1500 mg, och behandlande läkare undrar om ytterligare dossänkning, eller utsättning, kan behövas. Man undrar också om det finns risk för bestående hörselskada.

Sammanfattning: I de fallrapporter om valproatorsakad hörselnedsättning vi funnit har valproat satts ut helt. Det kan dröja innan hörseln återhämtats helt, kan ta månader. Fall med viss kvarvarande hörselnedsättning har också beskrivits. Om inte klar förbättring setts efter dossänkning i detta fall torde därför fortsatt nedtrappning/utsättning vara motiverat. Det saknas visat samband mellan valproatkoncentration och hörselpåverkan, men koncentrationsmätning kan ändå vara av värde. Audiometrisk undersökning föreslås för att bättre kunna följa förlopp.

Svar: Hörselnedsättning är en känd biverkan av valproat (1). Frågor om detta har också utretts tidigare på Karolic. Ett tidigare svar finns också tillgängligt på Svelic (2). Vi har även kompletterat med ny litteratursökning.

Det är relativt få publicerade rapporter totalt, och i de beskrivningar vi funnit har valproat satts ut (2-7). Så huruvida dossänkning kan förväntas vara tillräckligt, vilket var del av frågan, går det ej att klart bedöma. I de rapporter vi funnit så har i de flesta fall förbättring av hörsel setts efter utsättning, men tiden till återhämtning kan variera stort. I flera fall beskrivs att det kan ta månader innan full återhämtning. Tiderna dock oftast baserade på när uppföljande hörseltest gjordes. Kvarstående hörselnedsättning setts när patient haft hörselpåverkan redan innan valproatbehandling, så osäkerhet om kvarstående försämringen var ett resultat av kvarstående biverkan eller om progress av tidigare hörselnedsättning av annan orsak (4). Dock finns även beskrivet om viss kvarvarande hörselnedsättning utan känd tidigare hörselnedsättning. Men saknas tidigare hörseltest, innan valproat, för jämförelse. Återkomst av övergående hörselnedsättning vid re-exponering med har också beskrivits (5).

Vi föreslår att följa upp med audiometriskt test för att följa förloppet efter dossänkning/utsättning. Mätning av valproatkoncentration kan också vara av värde. Samband mellan koncentration och denna biverkning är dock oklart då det saknas uppgifter om valporatkoncentrationer i samband med hörselnedsättning i flera av fallrapporterna. I de fall där det finns med har visserligen beskrivits koncentrationer strax över nuvarande terapeutiskt intervall, men också vad som angetts som terapeutiska nivåer (3, 4, 5).

Rekommenderar också att ni på misstanke om biverkan biverkningsrapporterar till Läkemedelsverket (se länk i ref 8)

Referenser:
  1. Produktresumé Ergenyl Retard (Valproinsyra) via www.fass.se
  2. Svelic. RELIS database 1996; id.nr. 12334, DRUGLINE: Can sodium valproate cause deafness?
  3. Armon C, Brown E, Carwile S, Miller P, Shin C. Sensorineural hearing loss: a reversible effect of valproic acid. Neurology. 1990 Dec;40(12):1896-8. doi: 10.1212/wnl.40.12.1896. PMID: 2247241.
  4. Hori A, Kataoka S, Sakai K, Hirose G, Iwasaki N, Horiguchi A, Takashima M, Tomoda K. Valproic acid-induced hearing loss and tinnitus. Intern Med. 2003 Nov;42(11):1153-4. doi: 10.2169/internalmedicine.42.1153. PMID: 14686762.
  5. Yeap LL, Lim KS, Lo YL, Bakar MZ, Tan CT. Valproate-induced reversible sensorineural hearing loss: a case report with serial audiometry and pharmacokinetic modelling during a valproate rechallenge. Epileptic Disord. 2014 Sep;16(3):375-9. doi: 10.1684/epd.2014.0671. PMID: 25167568.
  6. Stoorvogel S.; Verhagen W. VPA induced sensorineural hearing loss; A case report of partial reversible hearing loss in a patient treated with valproic acid (VPA) European Journal of Neurology (2018) 25 Supplement 2 (558-559).
  7. Akrioti M.; Bregianni M.; Paraskevoulakos E.; Rizou C.; Saravakos P.; Papavasiliou A Sensorineural hearing loss after administration of sodium valproate. Epilepsia (2014) 55 SUPPL. 2 (46).
  8. Läkemedelsverket. Rapportera misstänkta biverkningar, tillbud, negativa händelser, oönskade effekter. https://www.lakemedelsverket.se/sv/rapportera-biverkningar