Frågedatum: 2023-03-14
RELIS database 2023; id.nr. 70, KAROLIC
E-post: [email protected] Tlf: +46 08-585 810 60
www.svelic.se

Utredningen som riktar sig till hälso- och sjukvårdspersonal, har utformats utefter tillgänglig litteratur och resurser vid tidpunkten för utredning. Innehållet i utredningen uppdateras inte. Hälso- och sjukvårdspersonal är ansvarig för hur de använder informationen vid rådgivning eller behandling av patienter.


Kombination IL1-hämmare och omalizumab



Fråga: Har kombinationen omalizumab och IL 1-hämmare studerats eller beskrivits i vetenskaplig litteratur? Finns det kontraindikationer till denna kombination? Biverkningar som man bör vara extra uppmärksam på?

Sammanfattning: Vi har inte hittat några studier eller andra publikationer som beskriver samtidig användning av omalizumab och IL-1-hämmare. Vi har inte hittat några hållpunkter för att kombinationen skulle vara direkt kontraindicerad. Eftersom kombinationen inte har studerats eller beskrivits i vetenskaplig litteratur är det oklart om kombinationen innebär några särskilda risker, utöver de redan kända biverkningarna.

Svar: Omalizumab är en monoklonal antikropp som binder till IgE-antikroppar och sänker IgE-nivåerna, vilket leder till nedreglering av IgE-receptorn. Det är inte helt klarlagt hur detta leder till förbättring av symtom vid kronisk spontan urtikaria (1). De två IL-1-hämmarna anakinra och kanakinumab är också biologiska läkemedel som hämmar den biologiska aktiviteten av IL-1 alfa och beta (2) respektive IL-1 beta (3).

Vi har gjort en litteratursökning men inte hittat några studier eller andra publikationer som beskriver användning av omalizumab tillsammans med någondera av IL-1-hämmarna anakinra eller kanakinumab.

Det anges ingen information i produktresumén om att omalizumab bör undvikas tillsammans med andra biologiska eller immunhämmande läkemedel (1). En publikation redogör kort för tio fall där omalizumab gavs som tillägg till befintlig biologisk behandling med TNF-hämmare eller sekukinumab utan att några nya biverkningar noterades (4).

Inga formella interaktionsstudier har genomförts för någotdera av läkemedlen (1,2,3). Omalizumab förefaller överlag ha låg interaktionspotential (1,5,6). Förhöjda nivåer av IL-1, som kan ses vid kronisk inflammation, kan undertrycka bildning av läkemedelsmetaboliserande CYP-enzymer (2,3). När IL-1 hämmas kan följaktligen CYP-nivåerna normaliseras (2,3). Eftersom omalizumab ej genomgår CYP-medierad eliminering (1), saknar detta betydelse i sammanhanget. Sammantaget förefaller risken för farmakokinetisk interaktion vara låg.

Farmakodynamiska interaktioner kan förekomma vid liknande farmakologiska effekter och biverkningsprofil. IL-1-hämmare och omalizumab har principiellt olika verkningsmekanismer med olika farmakologiska effekter och torde därför ur den aspekten ha låg risk för farmakodynamiska interaktioner. Dock finns delvis överlappande biverkningsprofil. Huvudvärk listas som vanlig till mycket vanlig biverkning av både omalizumab och anakinra (1,2). Artralgi och övre luftvägsinfektion är vanliga till mycket vanliga biverkningar av både omalizumab och kanakinumab (1,3).

Referenser:
  1. SPC Xolair (omalizumab). Tillgänglig på fass.se. Citera 2022-12-23
  2. SPC Kineret (anakinra). Tillgänglig på fass.se. Citerad 2022-12-23
  3. SPC Ilaris (kanakinumab). Tillgänglig på fass.se. Citerad 2022-12-23.
  4. Fougerousse AC, Becherel PA, Pallure V, Boyé T, Reguiai Z, Gabison G, Barthelemy H, Badaoui A, Mahé E, Livideanu CB; GEM ResoPso. Combining Omalizumab with Another Biotherapy. Acta Derm Venereol. 2019 Apr 1;99(4):448-449. PMID: 30723874.
  5. Janusmed interaktioner. Tillgänglig på janusinfo.se. Citerad 2022-12-23
  6. Baxter K, Preston CL (eds), Stockley's Herbal Medicines Interactions. [online] London:
  7. Pharmaceutical Press <http://www.medicinescomplete.com/> (accessed on [2022-12-23]).