Frågedatum: 2023-05-24
RELIS database 2023; id.nr. 79, KAROLIC
E-post: [email protected] Tlf: +46 08-585 810 60
www.svelic.se

Utredningen som riktar sig till hälso- och sjukvårdspersonal, har utformats utefter tillgänglig litteratur och resurser vid tidpunkten för utredning. Innehållet i utredningen uppdateras inte. Hälso- och sjukvårdspersonal är ansvarig för hur de använder informationen vid rådgivning eller behandling av patienter.


Kombinera tablett och depot-tablett melatoninFråga: Är det olämpligt att lägga till tablett melatonin till befintlig behandling med depottablett melatonin (Circadin)? 7-årig patient med depottablett, som har haft god effekt på nattsömn men fortfarande problem med insomning.

Sammanfattning: Vi har inte hittat några studier eller fallrapporter som beskriver samtidig användning av tablett melatonin och depottablett melatonin (Circadin). Mot bakgrund av att melatonin i korttidsstudier har rapporterats ha relativt få och icke-allvarliga biverkningar kan man anta att tillägg av en låg dos tablett melatonin sannolikt skulle kunna tolereras (förutsatt att den totala melatonin-dosen inte blir för hög), men det är oklart om detta skulle innebära en förbättrad klinisk effekt. Beakta risken för dagtrötthet vid för höga doser melatonin.

Svar: I Sverige marknadsförs melatonin i olika beredningsformer med olika frisättningsprofil. Efter intag av tablett (icke-depot) uppnås maximal plasmakoncentration efter ca 15-90 minuter och halveringstiden i plasma är ca 30-60 minuter (1). Circadin är en depottablett innehållande melatonin med en långsammare frisättning. Efter intag av Circadin (icke-fastande) uppnås maximal plasmakoncentration efter ca 3 timmar och halveringstiden i plasma är ca 3,5-4 timmar (2). Överlag förefaller det finns begränsat med direkt jämförande data beträffade klinisk effekt av de två olika beredningsformerna (3,4).

Vid behandling av sömnstörning hos barn baseras det vetenskapliga underlaget framför allt på kortverkande melatonin (dvs tablett) (5). Circadin är godkänt hos patienter över 55 års ålder (2).

Vid litteratursökning har vi inte hittat några studier eller fallrapporter som beskriver samtidig användning av tablett (icke-depot) och depottablett av melatonin. Varken effekt eller säkerhet av detta förfarande tycks således vara studerad. Rimligtvis skulle en kombination av preparaten kunna ge upphov till en initial topp i melatoninkoncentrationen och efterföljas av en mer utdragen och jämn plasmakoncentration. Den kliniska betydelsen av detta får anses vara oklar. Förutsatt att den totala melatonindosen inte blir för hög torde dock tillägg av en låg dos tablett melatonin sannolikt kunna tolereras. Enligt Läkemedelsverkets behandlingsrekommendationer för sömnstörning hos barn har melatonin i korttidsstudier beskrivits ha få, övergående och inte allvarliga biverkningar (effekterna på lång sikt är dock inte kända) (5). Det rapporteras också att risken för akut toxicitet förefaller vara låg, även vid höga doser melatonin (5). Föreslagen dosering av melatonin hos barn över 4 års ålder är 1-5 mg, vilket också är de doser som använts i de flesta studier på barn (5,6). Enstaka patienter rapporteras behöva upp till 10-12 mg, men detta är ovanligt (5,6).

Referenser:
  1. SPC Melatonin AGB. AGB-Pharma. Tillgänglig på fass.se.
  2. SPC Circadin (melatonin). Takeda Pharma. Tillgänglig på fass.se
  3. Can instant-release melatonin be more effective in the treatment of insomnia than the currently available slow-release preparation (Circadin)? Drugline nr 24053 år 2010. (www.drugline.se)
  4. Reda 17564. År 2017. Intern databas, Klinisk Farmakologi Karolinska Universitetssjukhuset.
  5. Behandlingsrekommendation: Behandling av sömnstörningar hos barn och ungdomar. Uppsala, Läkemedelsverket, april 2022
  6. Melatonin – behandling av sömnstörning hos barn. 2022-03-16. Region Stockholm. Tillgänglig på janusinfo.se