Frågedatum: 2022-06-09
RELIS database 2022; id.nr. 1002, LUPP
E-post: [email protected]
Tlf: 031-342 85 65
www.svelic.se
LUPP
E-post: [email protected]
Tlf: 031-342 85 65
www.svelic.se
Utredningen som riktar sig till hälso- och sjukvårdspersonal, har utformats utefter tillgänglig litteratur och resurser vid tidpunkten för utredning. Innehållet i utredningen uppdateras inte. Hälso- och sjukvårdspersonal är ansvarig för hur de använder informationen vid rådgivning eller behandling av patienter.
Frågedatum: 2022-06-09 RELIS database 2022; id.nr. 1002, LUPP


Finns det allvarliga interaktioner mellan lamotrigin och fluorouracil?

Fråga: Patient som behandlas med lamotrigin för epilepsi. Ska nu påbörja behandling med cytostatika med fluorouracil och irinotekan. Frågeställaren undrar kring allvarliga interaktioner mellan läkemedlen, främst fluorouracil och lamotrigin.

Svar:
Vid genomgång av produktresuméerna för fluorouracil, irinotekan och lamotrigin fann vi ingen angivelse att samtidig behandling var kontraindicerat eller någon varning för allvarlig interaktion (1–3).

Vid sökning i fyra olika interaktionsdatabaser uppkom ingen varning för interaktion mellan fluorouracil och lamotrigin respektive irinotekan och lamotrigin.

2017 gjordes en liknande utredning av norska motsvarigheten till läkemedelsupplysningen där de tittade på interaktion mellan fluorouracil och lamotrigin. Deras utredning fann inga interaktioner i fem olika interaktionsdatabaser. I en databas angavs att både lamotrigin och fluorouracil kan ha en hämmande effekt på dihydrofolatreduktas (4). I produktresumén för lamotrigin anges att läkemedlet har en något hämmande effekt på dihydrofolatreduktas vilket kan ge risk för störning i folatmetabolismen men att långtidsbehandling inte ändrat hemoglobinkoncentrationen (3). I produktresumén för fluorouracil anges inte någon påverkan på dihydrofolatreduktas (1).

Vi fann inga publikationer eller fallrapporter kring interaktioner mellan fluorouracil och lamotrigin.

Referenser:
  1. Fluorouracil Accord (fluorouracil). SPC, Läkemedelsverket [Internet]. 15 december 2020 [citerad 02 juni 2022]; Tillgänglig vid: http://www.fass.se
  2. Irinotecan Accord (irinotekan). SPC, Läkemedelsverket [Internet]. 12 maj 2022 [citerad 02 juni 2022]; Tillgänglig vid: http://www.fass.se
  3. Lamotrigin 1A Farma (lamotrigin). SPC, Läkemedelsverket [Internet]. 24 september 2021 [citerad 02 juni 2022]; Tillgänglig vid: http://www.fass.se