Frågedatum: 2021-02-19
RELIS database 2021; id.nr. 773, LUPP
E-post: lupp.su@vgregion.se
Tlf: 031-342 85 65
www.svelic.se
LUPP
E-post: lupp.su@vgregion.se
Tlf: 031-342 85 65
www.svelic.se
Utredningen som riktar sig till hälso- och sjukvårdspersonal, har utformats utefter tillgänglig litteratur och resurser vid tidpunkten för utredning. Innehållet i utredningen uppdateras inte. Hälso- och sjukvårdspersonal är ansvarig för hur de använder informationen vid rådgivning eller behandling av patienter.
Frågedatum: 2021-02-19 RELIS database 2021; id.nr. 773, LUPP


Kan loperamid ge utslag på urinprov för opioidmissbruk?

Fråga: Patient som tar loperamid för magsjukdom undrar på grund av urinprov inom kriminalvården.

Svar:
Loperamid är en syntetisk opioidreceptoragonist som i normal dosering genomgår omfattande förstapassagemetabolism i levern, så att den systemiska biotillgängligheten blir låg (0,3 procent) (1). Vid användning av högre doser har loperamid dock centrala effekter och det finns rapporter om användning både som hemmagjord substitutionsbehandling vid opioidberoende och som rusmedel, då i högre doser (mer än dubbel rekommenderad maximal daglig dos, ibland betydligt högre än så). Kardiovaskulär toxicitet och dödlighet har setts vid dessa höga doser (2). Det här har på senare år flaggat upp loperamid som en potentiell missbrukssubstans efter att under lång tid ha betraktats som utan missbrukspotential (3). Vi har inte hittat några rapporter om falskt positiva drogtester på grund av klinisk användning av loperamid i litteraturen.

Loperamid är kemiskt olik morfin och kodein (4), och i olika källor (3,5) omnämns loperamid som en sådan substans som kan missas vid normal opiatscreening, så vår tolkning är att det inte finns risk för korsreaktivitet med andra opioider, om inte testet är designat för att också upptäcka loperamid eller någon besläktad substans.

Vi har inte hittat någon officiell standard för urintester för att detektera opiatmissbruk, och exakt vilka substanser som analyseras och vilka gränsvärden som används verkar variera över landet. Vid drogest görs först en sållningsanalys (screening). Positiva provresultat från denna analys ska verifieras i en mer avancerad och specifik analys (6).

Referenser:
  1. Imodium® - FASS Vårdpersonal [Internet]. [citerad 12 februari 2021]. Tillgänglig vid: https://www.fass.se/LIF/product?userType=0&nplId=19900504000187
  2. Borron SW, Watts SH, Tull J, Baeza S, Diebold S, Barrow A. Intentional Misuse and Abuse of Loperamide: A New Look at a Drug with ”Low Abuse Potential”. J Emerg Med. juli 2017;53(1):73–84.
  3. Stanciu CN, Gnanasegaram SA. Loperamide, the “Poor Man’s Methadone”: Brief Review. J Psychoactive Drugs. 01 januari 2017;49(1):18–21.
  4. Bodor GS. The Laboratory’s Role in Opioid Pain Medication Monitoring. EJIFCC. 18 juli 2012;23(2):55–62.
  5. R J Hoffman. Testing for drugs of abuse (DOA). I: Traub, redaktör. UpToDate [Internet]. Waltham (MA): UpToDate; 2021 [citerad 24 september 2018]. Tillgänglig vid: www.uptodate.com
  6. Hansson T, Helander A, Beck O, Elmgren A, Kugelberg F, Kronstrand R. Enhetliga analyser av narkotika i urin krävs för rättssäkerheten [Internet]. Läkartidningen. 2015 [citerad 12 februari 2021]. Tillgänglig vid: https://lakartidningen.se/klinik-och-vetenskap-1/artiklar-1/klinisk-oversikt/2015/09/enhetliga-analyser-av-narkotika-i-urin-kravs-for-rattssakerheten/