Frågedatum: 2021-03-25
RELIS database 2021; id.nr. 783, LUPP
E-post: lupp.su@vgregion.se
Tlf: 031-342 85 65
www.svelic.se
LUPP
E-post: lupp.su@vgregion.se
Tlf: 031-342 85 65
www.svelic.se
Utredningen som riktar sig till hälso- och sjukvårdspersonal, har utformats utefter tillgänglig litteratur och resurser vid tidpunkten för utredning. Innehållet i utredningen uppdateras inte. Hälso- och sjukvårdspersonal är ansvarig för hur de använder informationen vid rådgivning eller behandling av patienter.
Frågedatum: 2021-03-25 RELIS database 2021; id.nr. 783, LUPP


Trometamol och allergi

Fråga: Kan trometamol orsaka allergiska reaktioner? Bakgrunden är att modernas covid-vaccin innehåller trometamol. Trometamol finns även i Visipaque (kontrastmedel) och man undrar över risken för att patienter med allergi mot kontrastmedel även reagerar mot vaccinet.

Svar:
Frågan besvarades av LUPP 2021-02-12

Utredning
Trometamol används som hjälpämne i läkemedel och substansen förekommer topikala, enterala och parenterala produkter. Några exempel på läkemedel på den svenska marknaden som innehåller trometamol är bland annat Visipaque, Acnatac, Onedxxya och vissa insuliner (1,2). Substansen används även inom kosmetiken (3). Vi har identifierat följande fall där patienter reagerat mot läkemedel innehållande trometamol och där uppföljande testning indikerat att reaktionen var orsakad av trometamol. Vi har således inte inkluderat fallrapporter där allergiska reaktioner mot läkemedel innehållande trometamol misstänkts, men där utlösande orsak inte har specificerats närmare än själva läkemedlet.

Lukawska med flera beskrev 2019 ett fall där en 23-årig kvinna drabbats av en anafylaktisk reaktion i anslutning till administrering av ett gadoliniumbaserat kontrastmedel innehållande trometamol. I den efterföljande utredningen reagerade patienten inte vid pricktest med varken kontrastmedlet eller trometamol. Vid uppföljande intradermaltest reagerade hon dock på två gadoliniuminnehållande kontrastmedel som även innehöll trometamol, men inte på ett gadoliniuminnehållande kontrastmedel utan trometamol. Patienten reagerade också vid intradermaltest med enbart trometamol (4). Vidare noterar författarna att det i en retrospektiv studie från 1996 var 36 patienter som hade drabbats av allergiska reaktioner efter administrering av gadoliniumbaserat konstrasmedel, varav 4 patienter tidigare även hade reagerat på jodbaserade kontrastmedel. Då trometamol finns i båda preparaten poängterar de att det skulle kunna röra sig om hjälpmedelsallergi (4,5).

Bohn med flera beskrev 2001 ett fall där en 71-årig kvinna reagerade med periorbitalt eksem efter applicering av en salva. Lapptest gav positivt utslag för trometamol vilket ingick i salvan (6). Ytterligare en fallrapport från 2007 rör en 46-årig kvinna med perianalt eksem som behandlades med klådestillande salvor. Även i det fallet gav lapptest positivt utslag för trometamol, som ingick i en av salvorna (7). Slutligen fann vi en fallrapport från 2007 där en 70-årig kvinna drabbats av förvärrad dermatit efter användning av en klådstillande kräm. Patienten reagerade vid lapptest mot en kombination av glycerol och trometamol samt vid separat lapptest med polidocanol. Substanserna ingick i krämen. Patienten avböjde därefter fortsatt testning (8).

Sammanfattningsvis har vi funnit en fallrapport där administrering av trometamol bedömts ge upphov till anafylaxi och ett fåtal fallrapporter rörande kontaktdermatit mot trometamol.

Referenser: